Absolutorium dla wójta

W dniu 28.06.2016 roku odbyło się posiedzenie RG, które rozpoczęło się minutą ciszy na znak pamięci o ofiarach Czerwca ’56. Dziś przypada rocznica krwawo stłumionej pierwszej demonstracji przeciwko ówczesnym komunistycznym władzom Polski Ludowej. W ulicznych walkach zginęło ponad 57 osób, rannych zostało blisko 600.(…) Strajk wybuchł rankiem 28 czerwca (tzw. Czarny czwartek) w zakładach Przemysłu Metalowego Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i przerodził się w spontaniczny protest Wielkopolan przeciw władzy. 


Tymi słowami rozpoczął posiedzenie – przewodniczący RG Ryszard Zientara. Od samego początku Sesja zapowiadała się pracowicie, co potwierdzał porządek obrad.  Pośród 16 punktów, które się w nim znalazły się, najważniejszym było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Była to bowiem tzw. sesja absolutoryjna, która zwykle wypada w czerwcu każdego roku. 

Głosowanie w sprawie absolutorium poprzedziły: przedstawienie sprawozdania wójta z wykonania budżetu za rok 2015, odczytanie opinii RIO, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, odczytanie opinii RIO w sprawie wniosku KR i wreszcie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wójta. 

W sprawozdaniu wskazano min., że w roku 2015 dochody gminy wykonano w kwocie 22 887 136, 72 zł (98, 83 % planu). Wydatki gminy zamknęły się  natomiast kwotą: 22 574 043, 10 zł (97,65 % planu). Z kolei stan zobowiązań na dzień 3.12.2015 r. wynosił: 6. 084 023, 00 zł. Pośród wykonanych inwestycji znalazły się: przebudowa dróg gminnych we wsiach: Budy Iłowskie (222.000,00 zł), Brzozów Nowy (481 593, 00 zł), Białocin (504.504,00 zł), Iłów-Narty (213.111,00 zł) oraz wykonanie podbudowy dróg gminnych w miejscowościach: Szarglew-Lubataka (150 tys.), Rokocina (103.640,00 zł), Brzozówek (66 tys.), Henryków (61.300, 00 zł). 

Dyskusję nad sprawozdaniem rozpoczął radny, który stwierdził: „politykę finansową wójta oceniam negatywnie”, a następnie, że: „pakiet kontrolny w Radzie Gminy mają służby bezpieczeństwa”. Zarzucił też wójtowi powiązania z przewodniczącym Komisji Budżetowej. Podczas dyskusji można było także usłyszeć inne zdanie: „Dużo się zrobiło na terenie gminy  i jeszcze dużo się zrobi – prosiłbym nie przeszkadzać”. Ostatecznie glosowanie pokazało, że 10 radnych pozytywnie ocenia sprawozdanie wójta, 2 ocenia je negatywnie, a 3 wstrzymało się od głosu. 

Następnie, tym samym stosunkiem głosów podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta. Jest to zawsze dla mnie duże przeżycie. Ubiegły rok nie był owocny w inwestycje, mam nadzieję, że ten rok będzie bardziej korzystny. Pojawi się problem z pozyskaniem środków z Unii, ale wierzę, że uda się wiele zrobić, bo mam dużo pomysłów. Dziękuję wszystkim za absolutorium – podsumował wójt wynik głosowania. 

Ponadto, na posiedzeniu Rada Gminy dokonała zmian w budżecie, przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, podjęła uchwały: w sprawie określenia sposobu i zakresu usług  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami, a także wysłuchała informacji wójta od ostatniego posiedzenia sesji, informacji na temat gospodarki wodno – ściekowej, gospodarowania odpadami oraz analizy ściągalności podatków od środków transportowych.

 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy