Burmistrz udostępnił Poczcie Polskiej nasze dane z ewidencji

/ 17 komentarzy
Zdjęcia i foto: Burmistrz udostępnił Poczcie Polskiej nasze dane z ewidencji Radni i rady samorządowe sochaczew

Nasze dane osobowe zniknęły tak jak zniknął burmistrz z ekranu monitora na XV Sesji Rady Miejskiej.


Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 8 maja 2020 r., na prośbę mieszkańców oraz w ich imieniu, pozwoliłam sobie zadać burmistrzowi Osieckiemu pytanie dotyczące przekazania przez niego Poczcie Polskiej danych osobowych zgromadzonych w ewidencji ludności naszego miasta na wybory prezydenckie w dniu 10 maja 2020 r. oraz o ewentualną podstawę prawną tego przekazania.


Odpowiedź, którą uzyskałam nawet mocno mnie nie zdziwiła, bo tak właśnie podejrzewałam, ale podstawa prawna tego przekazania jest, co najmniej szokująca. Burmistrz powiedział publicznie, że przekazał dane wyborców na podstawie zarządzenia wojewody. Na moją uwagę, że dane wyborców, a dane z ewidencji ludności to zupełnie inne zbiory danych, odpowiedział, że przekazał te dane, które trzeba i zniknął z mównicy uniemożliwiając mi dopytanie, czego dotyczą dane, które przekazał. Na ekranie monitora ujrzałam tylko dwie flagi, które były tłem wystąpienia a burmistrz rozpłynął się w wirtualnej przestrzeni sesji on-line.


Tutaj pragnę zwrócić uwagę, że jedenastocyfrowy numer PESEL nie zawiera wiele informacji - można z niego wyczytać, co najwyżej datę urodzenia i płeć. Lecz posiadacz takiego numeru jest w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL), gdzie danych osobowych jest więcej. Między innymi:
imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców;
stan cywilny, data ślubu i rozwodu;
seria i numer dowodu osobistego oraz paszportu;
kraj i data wyjazdu poza granice Polski na dłużej niż pół roku wraz z datą powrotu;
a także - co istotne w kontekście wyborów - adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy.


To dopiero zagadka ...
 które, nasze dane przekazał Burmistrz Poczcie Polskiej?

Stało się to wszystko, przed podpisaniem przez prezydenta ustawy.


Radna Rady Miejskiej Jolanta Kulpa-Szczepaniak

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (17)

jerzyk2205jerzyk2205
+2
W dniu 23.04.2020 r. wysłałem przez ePUAP do burmistrza pismo o braku zgody na przekazanie moich danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. W piśmie napisałem również, że: "Jeśli dojdzie lub doszło do przekazania moich danych osobowych pochodzących ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. proszę o niezwłoczne przekazanie na piśmie informacji o zakresie przekazanych danych oraz podanie podstawy prawnej przekazania". Czekam zatem na odpowiedź!!! (2020-05-11 12:53)
markJmarkJ
0
Nietylko Pan wysłał pismo do burmistrza , a ów p. schował głowę w piasek . Jestem przekonany , że burmistrz odpowie za czyn przed sądem . 

  (2020-05-11 13:09)
JKSJKS
+1
Ja również zastrzegłam przekazanie moich danych osobowych Poczcie Polskiej w dniu 23 kwietnia 2020 r. w mailu do burmistrza Osieckiego. Na sesji nie zdążyłam zapytać czy moje dane też przekazał mimo ich zastrzeżenia przeze mnie, bo burmistrz jak ten kot Schrodingera niby jest a go nie ma. (2020-05-11 14:01)
wbienkowbienko
+1
Również składałem takie zastrzeżenie via sekretariat i również zostałem przez majestat burmistrza równo olany, więc witam w klubie ;) (2020-05-11 14:44)
RouterRouter
0
raczej chyba nie wolno danych osobowych przekazywać,rodo jest ale co tam może myślą że im wszystko wolno. (2020-05-11 16:22)
robroyrobroy
+3
myślicie że popełnił przestępstwo? (2020-05-11 16:41)
robroyrobroy
+2
myślicie że popełnił przestępstwo? (2020-05-11 16:41)
zbigniew15zbigniew15
+2
Polecenia partyjne przewodniej siły narodu trzeba realizować bez dyskusji. (2020-05-11 18:11)
RouterRouter
0
nie straszcie chłopa bo spac po nocach nie będzie mógł (2020-05-11 18:30)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Oto treść apelu wysłanego do gmin przez organizacje: Helsińską Fundację Praw Człowieka, Fundację Batorego, Fundację Panoptykon oraz Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Wysłały one do wszystkich samorządów w Polsce krótką opinię prawną, w której organizacje wskazują, że żądanie list wyborców jest niezgodne z prawem. Jednocześnie organizacje zaapelowały do urzędników samorządowych o nieprzekazywanie danych Poczcie Polskiej:Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Fundacja Batorego

Fundacja Panoptykon

Sieć Obywatelska Watchdog PolskaWarszawa, 23 kwietnia 2020 r.Apel do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miastw sprawie udostępniania list wyborców23 kwietnia Poczta Polska wystosowała do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wniosek o udostępnienie jej spisów wyborców. W naszej ocenie jest to działanie niezgodne z prawem, a adresaci żądania nie powinni go realizować. Zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa. Oznacza to wyłączność ustawy jako podstawy prawnej do przekazywania przez organy administracji danych osobowych, w tym danych osobowych zawartych w spisie wyborców. W swoim piśmie Poczta Polska powołuje się na art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia 2020 r. Ta podstawa prawna nie może jednak, w świetle norm konstytucyjnych, być podstawą do przesłania Poczcie danych zawartych w spisach wyborców. Art. 99 ustawy pozwala Poczcie Polskiej na żądanie danych zawartych w spisach będących w dyspozycji organu administracji publicznej (w tym wypadku: spisu wyborców), jeśli dane te są potrzebne:

• do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź;

• w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.

Wobec faktu, że ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie jest na dziś obowiązującym w Polsce prawem, Poczta Polska nie bierze na ten moment udziału w organizacji wyborów, a więc pierwsza ze wskazanych w art. 99 ustawy sytuacji nie ma miejsca. Treść pisma wysłanego przez Pocztę Polską (powołanie się na decyzję Premiera z 16 kwietnia 2020 r.) wskazuje, że zdaniem Poczty Polskiej zastosowanie znajdzie druga ze wskazanych w art. 99 ustawy podstaw przekazania danych. Podstawa ta wymaga - zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP - istnienia przepisów rangi ustawowej, które by regulowały te „obowiązki”. Innymi słowy, źródłem obowiązków nałożonych na Pocztę Polską, które mogłyby uzasadniać dostęp do danych, musi być ustawa, a takiej ustawy nie ma. W szczególności, źródłem takiego obowiązku nie może być polecenie, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej muszą spełniać pewne cechy, od lat niezmiennie wskazywane w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Można w tym kontekście przytoczyć np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 listopada 1995 r., K 12/95, opubl. OTK nr 2/1995, str. 132 –133), zgodnie z którym:

„Po pierwsze, ustawowe ograniczenie wolności może nastąpić tylko wówczas, gdy dopuszczone jest w sposób wyraźny w innych przepisach konstytucyjnych, bądź gdy konieczne jest zharmonizowanie tej wolności z innymi normami, zasadami lub wartościami konstytucyjnymi.

Po drugie, ustawowe ograniczenia wolności wprowadzane być mogą tylko w niezbędnym zakresie. Ustawodawca może ingerować w sferę wolności obywatela tylko w razie konieczności i tylko w koniecznym wymiarze. Innymi słowy, konieczne zachowanie jest proporcji między stopniem ograniczenia wolności jednostki, a rangą chronionego interesu publicznego, czyli zakazana jest nadmierna ingerencja Państwa w swobodę działania jednostki.

Po trzecie, ustawowe ograniczenia wolności traktowane być muszą w kategoriach wyjątków. Ich istnienie zawsze musi wynikać z wyraźnie sformułowanych przepisów ustawowychi nie może opierać się na domniemaniu.

Po czwarte, ani poszczególne ograniczenia, ani ich suma, nie mogą naruszać istoty ograniczanego prawa czy wolności”
.

W sytuacji polecenia z art. 11 ustawy nie został w szczególności spełniony warunek istnienia wyraźnie sformułowanych przepisów ustawowych - „polecenie” ma charakter niezwykle ogólny, niesformalizowany i oparty na bardzo generalnym przepisie kompetencyjnym (G. Sibiga w: S. Wikariak, T. Żółciak, Dane lokalizacyjne osób na kwarantannie już trafiają do wojewodów. Część operatorów telefonii nie czeka na specustawę, Dziennik Gazeta Prawna z 16 kwietnia 2020 r.). Decyzja Premiera nie stanowi więc wystarczającej podstawy do żądania przez Pocztę Polską danych osobowych, ani wystarczającej podstawy dla organów administracji publicznej do ich udostępnienia. W demokratycznym państwie prawa decyzje Prezesa Rady Ministrów nie są bowiem samodzielnym źródłem prawa i nie mogą dowolnie powierzać Poczcie Polskiej zadań wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych obywateli i ingerencją w ich prywatność. Naszym zdaniem udostępnienie Poczcie Polskiej danych osobowych zawartych w spisach wyborców stanowić będzie naruszenie art. 51 Konstytucji w związku z art. 7 Konstytucji, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Potencjalne konsekwencje (m.in. finansowe i karne) takiego działania szerzej opisuje Fundacja - Krakowski Instytut Prawa Karnego w dostępnej on-line Opinii z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r. W związku z tym apelujemy do wszystkich przedstawicieli administracji samorządowej o działanie zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności zgodnie z Konstytucją i powstrzymanie się od przekazania Poczcie Polskiej danych zawartych w spisach wyborców.Do wiadomości:1.Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (2020-05-12 19:48)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Sieć Obywatelska Watchdog Polska wysłała 27.04.2020 r. e-maile do wszystkich gmin z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej pytając "Czy urzędy gmin przekazują bez podstawy prawnej listy wyborców?"

Na dzień 5 maja Watchdog informował: "Zapytaliśmy wszystkie gminy o to, czy przekazały Poczcie Polskiej listy wyborców lub czy zamierzają to zrobić przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Na razie nie minął termin odpowiedzi, ale – na podstawie danych z około 30% urzędów wiemy, że 8% gmin przekazało spisy, 60% nie zrobiło tego, a 32% udzieliło niejednoznacznej odpowiedzi. Jesteśmy zdeterminowani, żeby ustalić, jak było w rzeczywistości. W każdej gminie. Będzie to długotrwały proces, jednak uważamy, że to jest nasze narodowe przywracanie pamięci o Art. 7 Konstytucji RP.

Dane zbieramy w konkretnym celu. Składamy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Powiecie, że prokuratury nie podejmą? To się okaże. Nad prokuratorami są sądy. Sprawy będą się ciągnąć latami, ale cel jest wyższy".
(2020-05-12 20:28)
jerzyk2205jerzyk2205
0
W dniu 11 maja sekretarz Urzędu Miejskiego w Sochaczewie odpowiedział Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, że na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego

z dnia 27.04.2020 r., znak: BW-I.68.10.2020.JRP (pismo w załączeniu )

informacje takie zostały przekazane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

transferu danych, tj. w formie zaszyfrowanej.

Jaka będzie reakcja Watchdog? (2020-05-12 20:36)
ViTo64ViTo64
+2
Proszę o zorganizowanie referendum o odwołanie burmistrza Sochaczewa. Na działnia Prokuratury nie mamy co liczyć .... (2020-05-12 20:38)
szarmaszarma
0
Myślę ,że odsiadka burmistrza Pana Osieckiego jest bliżej niż myślałem . Facet złamał prawo a za to trzeba odpowiedzieć i ucieczka nic tu nie pomoze.Po drugie taki włodarz , który sprzedaje swoich podwładnych nie może dalej pełnic swojej funkcji , On po prostu dla stołka Nas sprzedał . (2020-05-12 21:04)
mefistomefisto
0
A ja myślę że możecie mu skoczyć. (2020-05-12 21:37)
NovJanNovJan
0


https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=52.04360247906417%2C20.660230763281334&z=9&mid=1w2bEmgu9kzsIQ3VIL7fvtXIgU3MTq35Pfajna mapa pokazująca który z włodarzy miast/gmin udostepnił dane poczcie polskiej , ciekawie wygląda Sochaczew i okolice - nikt w najbliższej okolicy danych nie udostepnił lub nie podał informacji o tym fakcie , jedynie Sochaczew dane udostępnił , brawo panie Burmistrzu , mam nadzieje ze ktoś sie panu do 4liter dobierze za to złamanie prawa.jak wcześniej chwalono sie ze Sochaczew jest zieloną wyspą jesli chodzi o pierwsze wystapienie wirusa(długo był zieloną wyspą) to teraz również jestesmy ale juz czerwoną wyspą:) (2020-05-13 07:59)
NovJanNovJan
0
przepraszam link nie działa - w połowie tego artykułu jest link w teksciehttps://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/XJg/czy-burmistrzem-nowogrodzca-zajmie-sie-prokuratura (2020-05-13 08:01)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy