Etyka w szkołach - raport z realizacji zadania nr 3.4

/ 2 komentarzy

„Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć z dziećmi z zakresu etyki” - raport z realizacji zdania nr 3.4, w ramach ogólnopolskiej akcji "Przejrzysta Polska"

We wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie Sochaczewa prowadzone są zajęcia z zakresu etyki w życiu społecznym. Szkoły nie wyodrębniły zajęć w programach dydaktycznych, natomiast zaleceniem dyrekcji w każdej placówce omawia się m.in. podczas lekcji wychowawczych, języka polskiego czy biologii, tematykę etycznego postępowania.

W Szkołach Podstawowych nr 2,3,4 i 7 prowadzi się np.
- akcje „Stop Narkotykom”, „Debata”, „ sprzątanie Świata”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Paczka do Paczki”,
- zajęcia z asertywności, tolerancji, empatii oraz cykliczne akcje „Niesiemy pomoc potrzebującym”,
- zajęcia z pedagogiem i psychologiem, lekcje wychowawcze (kształtowanie postaw asertywnych, sposoby przeciwdziałania agresji)
- cykle lekcji poświęconych wybranym zagadnieniom (np. prawa dziecka, asertywność, tolerancja, ochrona przyrody)
- debaty ogólnoszkolne, warsztaty
- zajęcia integracyjne prowadzone przez pedagoga i psychologa oraz zaproszonych gości z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej,
- warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez p. S. Szadkowskiego, które nakłaniają do zastanowienia się nad podstawowymi wartościami etycznymi
- przedstawienia teatralne - agresja, narkomania, podstawowe wartości w życiu człowieka,
- prowadzona jest zbiórka makulatury i puszek aluminiowych
- uczniowie sprawują opiekę nad mogiłami żołnierzy września 1939r. na miejscowym cmentarzu,
- pomagając biedniejszym uczniom organizują giełdy używanych podręczników oraz organizują w klasach akcje samopomocy koleżeńskiej,
- odbywają się spotkania z policjantem - bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura kierowcy,

Problemy i treści z zakresu moralności i etyki nie występują także w pracy szkół gimnazjalnych jako odrębny przedmiot nauczania – etyka, ale podejmowany jest na innych przedmiotach. Najczęściej są to lekcje języka polskiego, religii, historii, biologii, wychowania do życia w rodzinie czy godziny do dyspozycji wychowawcy. W trzech Gimnazjach nr 1, 2 i 3 program nauczania etyki został rozszerzony o nowe elementy, nie występujące w szkołach podstawowych, a odpowiednie dla starszych uczniów.
Np. w Gimnazjum nr 2 zagadnienia etyczne wchodzą w zakres treści ścieżki filozoficznej. Realizując je, szkoła korzysta z metody dialogu filozoficznego w grupie uczniów, która stanowi wspólnotę dociekającą. Metodę tę zaczerpnięto z programu edukacyjnego Beaty Elwich, Anny Łagodzkiej i Brygidy Pytkowskiej-Kapulkin „Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą” (DKW-4014-28/99).
Na lekcjach j. polskiego mówi się o np. o granicach w reklamie czy swobodzie artystycznej twórców sztuki. Lekcje biologii dają możliwość wypowiadania się na tematy biotyczne - transplantacja narządów, eutanazja, aborcja. Godziny do dyspozycji wychowawcy są okazją, by rozmawiać o różnych odmianach etyki zawodowej, np. o etyce dziennikarskiej, lekarskiej, nauczycielskiej czy prawniczej. Wychowanie do życia w rodzinie stwarza możliwość dyskusji na tematy związane z rodziną, np. o autorytecie, prawach dziecka, przemocy w rodzinie, a z edukacji seksualnej np. o prawach mniejszości seksualnych. Na lekcjach historii z etycznego punktu widzenia ocenia się ustroje polityczne, postawy przywódców, zagadnienia prawdy historycznej i historycznej odpowiedzialności. Z innych zagadnień etycznych występują na różnych lekcjach: problem winy i kary, starości, samobójstwa (w odniesieniu do kodeksu bushido), korupcji, tolerancji, wolności jednostki, wierności, odpowiedzialności moralnej i prawnej.

Wymienione działania udokumentowane są w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych, sprawozdaniach przedmiotowych zespołów samokształceniowych, księdze protokołów, kartach realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (2)

GąsiorGąsior
0
Wszystko bardzo fajnie, tylko po co wpycha się do tej etyki niezrozumiałem pojęcie asertwyności, które w Polsce zaistaniało zdaje się dzieki pseudopychologom z zachodu. "Kształtowanie postaw asertwynych" - cóż to ma być?!? Z tego co wiem, to "asertywność" raczej się nie broni na gruncie żadnej z etyk, czy to będzie ujęcie tradycyjne Arystotelesa, czy Kantowskie, czy choćby chrześcijańskie. Od biedy na gruncie utylitaryzmu, ale to tylko od biedy. Chyba tylko Nietsche byłby zadowolony z tej asertywnosci. Na zakończenie dodam jeszcze, że najbardziej wzniosłe moralnie ludzkie czyny powstają w zdecydowanej opozycji do postaw asertywnych. (2005-06-28 00:00)
marniemarnie
0

KWIAT MĄDROŚCI(x Józef Dziekoński)

To może tylko cicha grusza
Została z Pana Tadeusza
Niedoczytane wiersza Jula
I zoologii tarantula
Norwida Stygmat nie mniej ciemny
Pankracy nie był zbyt przyjemny
Lubię Sorracte Horacego
Przypomnę strofę Wergilego
Schliemann ruiny widział Troi
Król Priam pożaru się nie boi
Sofokles uczył pobozności
Ze szczęście to jest kwiat mądrości
Gdy dziś wspominam ciebie szkoło
To w sercu już nie tak wesoło (2005-07-01 00:00)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy