Gmina Sochaczew – nadzwyczajna sesja rady w sprawie sprzeciwu wobec tras CPK

Zdjęcia i foto: Gmina Sochaczew – nadzwyczajna sesja rady w sprawie sprzeciwu wobec tras CPK Radni i rady samorządowe sochaczew

W dniu 4 marca odbyła się nadzwyczajna sesja rady gminy Sochaczew. Radni zajęli się ważnym tematem dla każdego mieszkańca gminy Sochaczew. Przebieg linii kolejowych oraz nowej obwodnicy dla Aglomeracji Warszawy ma przebiegać przez przez miejscowości w gminie Sochaczew. Niektórzy z mieszkańców obawiają się, że nowe trasy będą przebiegać zaraz obok ich domów. Radni gminy Sochaczew spotkali się na nadzwyczajnej sesji, podczas której zajęli stanowisko w sprawie przebiegu linii związanej z budową portu CPK.Publikujemy treść oświadczenia radnych gminy Sochaczew:

Podjęcie uchwały dotyczącej przebiegu linii kolejowej nr 5 odcinek CPK Płock oraz dwóch wariantów drogi ekspresowej S50 wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny przebiegających prze tereny gminy Sochaczew. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 3a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym (…) rada gminy uchwala co następuje.


Rada gminy oświadcza, że w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK w skrócie SSL wyraża kategoryczny sprzeciw oraz opiniuje  negatywnie koncepcję budowy przez spółkę CPK linii kolejowych dużych prędkości oraz trasy szybkiego ruchu przebiegającej przez teren gminy Sochaczew. 


W związku z informacją opublikowaną na stronie internetowej CPK w zakresie wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 5  odcinek CPK Płock oraz dwóch wariantów drogi ekspresowej S50 wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny przebiegających przez tereny gminy Sochaczew wyraża zdecydowany sprzeciw wobec lokalizacji podlegającej konsultacji w dniach od 10 lutego do  10 marca br. 


Uzasadniając powyższe pragniemy zaznaczyć, że budowa linii kolejowych dużej prędkości przebiegającej przez gminę Sochaczew oraz linii drogowej S50 znacząco wpłynie na tereny objęte obszarem inwestycji oraz na tereny przyległe. Projektowana trasa działa z ogromną szkodą na mieszkańców gminy i właścicieli terenów pod różną zabudowę. 


Realizacja inwestycji spowoduje konieczność przesiedleń społeczności lokalnej. Z uwagi na przebieg projektowanej trasy przez tereny już zabudowane już budynkami mieszkalnymi oraz przez tereny już przeznaczone do zabudowy na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew oraz w przypadku ich braku zgodnie ze Studium Uwarunkowań w Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego przez radę gminy uchwałą. (…) 


Ponadto w związku z realizacją przedmiotowej linii kolejowej oraz drogowej wartość terenów przyległych do terenu objętego inwestycją znacząco zmaleje. Przedmiotowa inwestycja skutkuje dodatkowym podziałem terenu gminy, a co za tym idzie lokalnej społeczności na północny i zachodni obszar infrastruktury. Dodatkowy podział terenu gminy Sochaczew na wschodni i zachodni w bezpośredni sposób wpływa na sieć komunikacji publicznej zorganizowanej na terenie gminy. 


Wieloletnie założenia oraz realizacje inwestycyjne gminy Sochaczew w zakresie budowy, przebudowy dróg gminny tworzących korzystną dla lokalnej społeczności siatkę połączeń zostaną zniweczone poprzez ograniczenie komunikacji drogowej spowodowane korytarzem wynikającym z budowy torowiska kolei dużych prędkości oraz rozbudowy drogi ekspresowej S50. 


Przewidywane działania CPK pozostają również w konflikcie w zakresie stworzonych przez Radę Gminy rozwiązań infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i drogowej. Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko naturalne w obrębie gminy Sochaczew. Art. 73 Konstytucji wyraźnie wskazuje, że władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłemu pokoleniu. Dlatego ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.   

 

Rada zobowiązuje wójta gminy Sochaczew do przesłania stanowiska w postaci uchwały rady pełnomocnikowi ds. CPK, prezesowi zarządu CPK. Radni zwrócili także uwagę na brak konkretów w przekazywanych informacjach w sprawie budowy nowych tras związanych z portem CPK. To wprowadza bardzo wiele obaw mieszkańców wobec inwestycji, która może zburzyć ich spokój i dotąd trud wkładany w budowę domów czy też inwestycji jakie powstają na całym terenie objętym w powstawaniu nowych tras drogowych oraz kolejowych. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy