Zaloguj się do konta

Gminne finanse - Iłów

EP
Tygodnik Echo Powiatu
2012-10-18
Sprawy urzędowo-administracyjne
W dniu 29. września na auli gimnazjum w Iłowie odbyło się XXII posiedzenie sesji Rady Gminy. W posiedzeniu wzięli udział sołtysi oraz zaproszeni goście. Pod obrady została w szczególności poddana informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r. Sprawozdanie przedstawiła i omówiła Agnieszka Brzeska skarbnik tutejszej gminy. W świetle informacji z odczytanego sprawozdania przyjęty uchwałą z dnia 28.12.2011r. budżet gminy był zmieniany dziesięciokrotnie. Plan dochodów po zmianach na 30.06.12r. zamknął się kwotą 17.334.836,09 zł, wykonanie wyniosło 9.203.221,58 zł, co stanowi 53,09% planu. Największe wpływy gmina uzyskała z tytułu subwencji ogólnej, bo wyniosły one aż 5.085.242,00 zł, wpływy z dochodów własnych wyniosły 2.765.551,45 zł zaś z wpływy z dotacji celowych wyniosły 1.352.428,13 zł. Plan wydatków po zmianach na dzień 30.06.2012r wynosił 18.612.577,09 zł. wykonanie wyniosło 8.069.312,31 zł., tj. 43,35%. Jak wynika z przedstawionej informacji, wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie na rok 2012 nie zostały w większości wykonane w I półroczu. Zaplanowane inwestycje zostały rozpoczęte przed 30.06.2012, jednak ich ukończenie nastąpi bądź nastąpiło już po 30.06.12r. Są to inwestycje takie jak: wodociągowanie wsi nadwiślańskich wraz z kanalizacją, poprawa infrastruktury drogowej w gminie Iłów, budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Brzozowie Starym, rozbudowa przedszkola w Iłowie, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowa i przebudowa budynku GOK w Iłowie.
Radni podjęli min. uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia związku gmin powiatu sochaczewskiego. Jak wyjaśnił wójt Roman Kujawa - celem tworzonego związku międzygminnego będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnej, w szczególności gospodarki odpadami. Istotne jest, że stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami przy współudziale wielu gmin daje możliwości obniżenia kosztów realizacji tego zadania.-
Dlatego też radni podjęli jednocześnie uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, którego celem będzie wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin - uczestników porozumienia.
XXII posiedzenie sesji miało charakter uroczysty, gdyż po zakończeniu obrad odbyła się jej II część, podczas której wójt gminy Iłów wspólnie z przewodniczącym Rady wręczyli akty nadania Honorowym Obywatelom Gminy Iłów. Tytuł honorowego obywatela tutejszej gminy otrzymali Jolanta Łukasik Malicka Prezes Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego oraz Sylwester Rozdżestwieński - redaktor Radia Fama. O tym szczególnym wydarzeniu pisaliśmy w poprzednim wydaniu Echa Powiatu.
Na zakończenie posiedzenia sesji radni i zaproszeni goście obejrzeli występy artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz seniorów, przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie.

mg

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc