GOPS w Rybnie - trwa realizacja projektu systemowego POKL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie  uprzejmie informuje, że w bieżącym roku kontynuuje realizację projektu systemowego  pod tytułem „ Wracam do aktywności zawodowej „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII - Promocja integracji  społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Celem głównym projektu, podobnie jak w latach poprzednich jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym,

a także podwyższenie  statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie  do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

 

Cele szczegółowe projektu :

- podniesienie umiejętności zawodowych,

- zwiększenie motywacji do działania, zaufania we własne siły oraz aktywnego poszukiwania

   pracy,

- zwiększenie samooceny.

   

Zgodnie z Regulaminem  Rekrutacji  uczestników do udziału w projekcie, rekrutacja projektu systemowego  przebiegała wielofazowo.

W pierwszej fazie rekrutacji rozpropagowano projekt w środowisku  za pomocą lokalnych mediów. Zespół Rekrutacyjny dokonał wstępnego naboru uczestników  oraz kwalifikacji kandydatów do projektu, określone zostały kryteria formalne uczestnictwa.

W drugiej fazie, w dniu 5 lipca 2013 r.  odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne rekrutacyjne  pracowników socjalnych z wytypowanymi potencjalnymi uczestnikami                   i uczestniczkami do projektu, na którym kandydaci i kandydatki  do projektu podpisali wstępne dokumenty rekrutacyjne.

W trzeciej fazie projektu dokonano weryfikacji kandydatów i kandydatek do projektu , która została poprzedzona przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych.

Zespół Rekrutacyjny  wyłonił grupę docelową, utworzona została „ Lista podstawowa „

i „Lista  rezerwowa „ . Uczestnicy złożyli „ Deklarację udziału w projekcie „. 

 

W bieżącym roku zakłada się zrealizować 20 kontraktów socjalnych  oraz przeprowadzić następujące kursy i szkolenia zawodowe.

Zakres szkoleń dostosowany jest do potrzeb  uczestników projektu i będzie obejmował:

- kurs komputerowy  - dla 1 osoby,

- kurs „ Kwalifikacja wstępna przyśpieszona „ - dla 1 osoby,

- kurs „ Prawo jazdy kategorii B „ - dla 9 osób,

- kurs „ Prawo jazdy kategorii C „ - dla 4 osób,

- kurs „ Kucharz żywienia zbiorowego „ - dla 1 osoby,

- kurs „ Obsługa kasy fiskalnej „ - dla 1 osoby,

- kurs „ Fryzjer wraz ze stylizacją paznokci „ - dla 1 osoby,

- kurs „ Obsługa wózków jezdniowych „ - dla 1 osoby,

- kurs „ Uzupełnienie wykształcenia „ - dla 1 osoby

 

Ponadto uczestnicy projektu będą brali udział w spotkaniach  indywidualnych i grupowych            z psychologiem  i doradcą zawodowym, które będą miały na celu  zwiększenie motywacji do działania  do aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie samooceny  i zaufania we własne siły, zwiększenie umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy.

W ramach wsparcia finansowego uczestnicy projektu otrzymają z tutejszego ośrodka pomocy  zasiłki celowe ze środków własnych gminy, jako wkład własny do projektu.

 

Projekt wpisuje się w cele operacyjne Strategii Województwa w Zakresie Polityki społecznej  dla województwa mazowieckiego  na lata 2005 - 2013 , w której wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społecznej i zawodowej, między innymi osób bezrobotnych, świadczeniobiorców pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach  zawodowych i wymaga opracowania i realizacji dla tej grupy osób  oraz w cele operacyjne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2013 , przyjętej Uchwałą  Nr 140/ 08 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

O kolejnych etapach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie będzie na bieżąco informował w ramach promocji projektu.

 

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy