GOPS w Rybnie - zakończył rekrutację do projektu systemowego

 

Uczestnicy projektu systemowego mają za sobą  rekrutację do projektu  pod tytułem

„ Wracam do aktywności zawodowej „  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   w ramach Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII- Promocja integracji  społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne, realizowanego przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rybnie w 2014 roku.  

Projekt skierowany jest dla osób z terenu gminy Rybno, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji uczestników do udziału w projekcie, rekrutacja projektu systemowego przebiega wielofazowo. Do przeprowadzenia rekrutacji powołany został Zarządzeniem Kierownika GOPS w Rybnie  - Zespół  ds. rekrutacji.

W pierwszej fazie rekrutacji rozpropagowano projekt w środowisku za pomocą lokalnych mediów. Zespół Rekrutacyjny dokonał wstępnego naboru uczestników  oraz kwalifikacji kandydatów do projektu, określone zostały kryteria formalne uczestnictwa.

W drugiej fazie, w dniu 7 lipca 2014 r. odbyło się spotkanie Zespołu Rekrutacyjnego                        z potencjalnymi uczestnikami projektu, na którym kandydaci i kandydatki do projektu podpisali wstępne dokumenty rekrutacyjne.

W trzeciej fazie projektu dokonano ponownej „ Weryfikacji  kandydatów i kandydatek do projektu „  w celu uaktualnienia  spełniania kryteriów udziału w projekcie.

Po  wnikliwej analizie  wyłoniona została grupa docelowa oraz utworzona została lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu systemowego, na podstawie której uczestnicy projektu podpisali „ Deklarację udziału  w projekcie „.

Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, z kandydatami  zakwalifikowanymi do udziału              w projekcie pracownicy socjalni przeprowadzą wywiady środowiskowe oraz podpiszą kontrakty socjalne.

W bieżącym roku, przy zachowaniu równych szans  dla kobiet i mężczyzn, chęć udziału

w projekcie wyraziły 23 osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, w tym 10 kobiet  

i 13 mężczyzn. Ponadto 1 osoba kontynuowała uzupełnienie wykształcenia na poziomie szkoły średniej.

W projekcie  zgodnie z założeniami  wezmą  udział  3 osoby niepełnosprawne.

Celem głównym projektu, podobnie jak w latach poprzednich jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym,

a także podwyższenie  statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie  do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

 

Cele szczegółowe projektu :

- podniesienie umiejętności zawodowych,

- zwiększenie motywacji do działania, zaufania we własne siły oraz aktywnego poszukiwania

   pracy,

- zwiększenie samooceny.

 

Uczestnicy projektu zadeklarowali się, że wezmą udział w następujących kursach                         i szkoleniach:

 

- kurs „ Kwalifikacja wstępna przyśpieszona „ - 2 osoby,

- kurs „ Prawo jazdy kategorii B „ -  8 osób,

- kurs „ Prawo jazdy kategorii C „ -  4 osoby,

- kurs „ Kucharz żywienia zbiorowego „ - 1 osoba,  

- kurs „ Obsługa kasy fiskalnej „ -  1 osoba,

- kurs „ Sprzątaczka  z obsługą maszyn sprzątających „ - 2 osoby,  

- kurs „ Magazynier z obsługą  wózków jezdniowych „ -  3 osoby,

- kurs „ Operator koparko - ładowarki „ - 1 osoba,

- kurs „ Fryzjer z elementami wizażu i stylizacji paznokci „ - 1 osoba .

 

Nadmienia się, iż każdy z uczestników dokonał samodzielnego wyboru kursu/ szkolenia, które współfinansowane są z EFS oraz stanowią wkład własny gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ponadto uczestnicy projektu indywidualnie i grupowo wezmą udział w następujących szkoleniach :

- „ Poradnictwo  psychologiczne „

- „ Doradztwo zawodowe „

Udział w w/w szkoleniach  ma wyznaczony cel, którym jest zwiększenie motywacji  do działania, do aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie samooceny, i zaufania we własne siły, zwiększenie umiejętności poruszania się na rynku pracy.

W wyniku Zapytań  ofertowych  wybrani zostali Wykonawcy kursów i szkoleń.

Szkolenie z zakresu „ Prawo jazdy kategorii B „ „ Prawo jazdy kategorii C „ oraz „ Kwalifikacja wstępna   przyśpieszona „ realizował będzie Ośrodek  Szkolenia Kierowców „ Mechanik „ w Sochaczewie, natomiast pozostałe kursy i szkolenia będą realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku.                        

Projekt wpisuje się w cele operacyjne Strategii Województwa w Zakresie Polityki społecznej  dla województwa mazowieckiego  na lata 2005 - 2013, w której wskazuje się na konieczność podniesienia poziomu aktywności społecznej i zawodowej, między innymi osób bezrobotnych, świadczeniobiorców pomocy społecznej, o niskich kwalifikacjach  zawodowych i wymaga opracowania i realizacji dla tej grupy osób  oraz w cele operacyjne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2013, przyjętej Uchwałą  Nr 140/ 08 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

O kolejnych etapach  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie będzie na bieżąco informował w ramach promocji projektu.

 

 

 

Opracowała :

 

Specjalista pracy socjalnej

Hanna Wójcicka

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy