Interdyscyplinarnie

/ 5 zdjęć
Zdjęcia i foto: Interdyscyplinarnie Radni i rady samorządowe sochaczew

„Lokalny zespół interdyscyplinarny jako metoda pomocy osobom pokrzywdzonym” – to tytuł spotkania i szkolenia, które zostały zorganizowane w minionym tygodniu przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie przy współudziale Starostwa Powiatowego.

Podczas spotkania, które odbyło się w poniedziałek, 29. września, a w którym uczestniczyli przedstawiciele placówek pomocy społecznej, policji, organizacji pozarządowych zajmujących się problemami uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie skupiono się na przedstawieniu skali problemu przemocy w rodzinie, w tym krzywdzenia dzieci, na terenie naszego powiatu oraz ewentualnych możliwościach i barierach podejmowania działań pomocowych adresowanych do ofiar krzywdzenia, stwarzanych przez regulacje prawne, założenia polityki gminy, programy rządowe.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. starostwie Tadeusz Koryś i Piotr Osiecki oraz kierownik POIK-u Monika Radwańska-Komosa. - Nasz Ośrodek jest jedną z instytucji pomocowych działających na terenie powiatu. Podejmujemy działania tam, gdzie występuje przemoc. (...) Poprzez utworzenie zespołu interdyscyplinarnego w skład którego wchodzić będzie: pedagog, psycholog, pracownik socjalny oraz prawnik, chcemy tak naprawdę zintegrować działania wszystkich wspomnianych wyżej jednostek, wypracować wspólne zadania na przyszłość – mówiła podczas spotkania kierownik POIK-u. – Chcemy, aby pomoc zespołu interdyscyplinarnego w pierwszej kolejności skierowana została do rodzin z dziećmi z Niebieską Kartą. (jest to procedura stworzona w celu udzielania skuteczniejszej pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej. Procedura Niebieskiej Karty obliguje do monitorowania środowisk, w których występuje przemoc oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin i jest realizowana przez Policję oraz ośrodki pomocy społecznej).
- To ważne, by w takim gronie wypracować metody postępowania, które pozwolą zminimalizować patologię, zwłaszcza w tych rodzinach, gdzie są dzieci – mówił z kolei wicestarosta Piotr Osiecki.
Następnego dnia szkolenia poprowadziła Mirosława Kątna, współtwórca programu szkoleniowe dla pedagogów, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, policjantów w zakresie diagnozy i udzielania pomocy dzieciom krzywdzonym, przeciwdziałania przemocy rodzinnej i instytucjonalnej oraz udzielania wsparcia osobom doznającym przemocy. Wraz z uczestnikami prowadziła zajęcia m.in. nt.: rozpoznawania terenu swojego działania, czyli skali problemu krzywdzenia dzieci na danym terenie, możliwościach i barierach podejmowania działań pomocowych adresowanych do dzieci - ofiar krzywdzenia, stwarzanych przez regulacje prawne, założenia polityki gminy, programy rządowe. Mówiła też o odpowiednim przygotowaniu współpracowników, powołanie „centrum dowodzenia” - ośrodka pomocy dzieciom i ich rodzinom, oferujący specjalistyczną pomoc i integrujący działania innych instytucji pomocowych na danym terenie, stanowi podstawę budowania systemu pomocy i współpracy z samorządem przy skutecznej pomocy dzieciom krzywdzonym.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy