KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób orzekanych w PZOON

Zdjęcia i foto: KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób orzekanych w PZOON Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla osób orzekanych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego Rozporządzeniem informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z siedzibą w Żyrardowie , ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów, tel. 46 854-20-82 fax 46 854-20-82 e-mail: pzoon@powiat-zyrardowski.pl
  2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat-zyrardowski.pl
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511) w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. b, c i j Rozporządzenia w zw. z art. 6b1 ust. 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym na podstawie zawartej umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku, w którym zakończono postępowanie prowadzone przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tj. do czasu upływu ustawowego terminu przechowywania akt na postawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67);
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;
  9. Pani/ Pana dane  osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
  10. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie
reprezentowany jest przez Przewodniczącego Zespołu.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (1)Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy