KOLEJNY SEZON SOCHACZEWSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

UWAGA! RUSZA KOLEJNY SEZON SLK. WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONTAKT TEL. 695 490 200

REGULAMIN ROZGRYWEK SOCHACZEWSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SEZON 2014/2015

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Liga ma charakter rozgrywek amatorskich.

 

 1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

 2. Termin rozgrywek: przełom 2014/2015 r. według kalendarza rozgrywek.
 3. Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Kusocińskiego 2, tel. 46 862-87-04.
 4. Rozgrywki SLK organizowane są dla miłośników koszykówki bez względu na wiek, płeć oraz status zawodniczy.
 5. Prawo uczestnictwa mają zespoły, które zgłoszą się do rozgrywek i wpłacą ustalone przez Organizatora wpisowe do 11.11.2014 r. (wzór zgłoszenia załącznik nr 1).
 6. Dopuszcza się do rozgrywek  zawodników aktualnie zgłoszonych i uczestniczących w rozgrywkach klubowych I, II i III ligi Okręgowych Związków Koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki po przedstawieniu zgody klubu!
 7. Udział poszczególnych drużyn w rozgrywkach oparty jest na wpłacie opłaty wpisowej w określonym terminie przed rozpoczęciem każdej edycji.
 8. Wpisowe na każdą edycję rozgrywek jest ustalane przed początkiem sezonu.
 9. W przypadku braku wpłaty w terminie zespół może być wykluczony z rozgrywek.
 10. Nad poprawnością przebiegu rywalizacji czuwa organizator oraz Komisja Dyscyplinarna.
 11. Weryfikacja wyniku zawodów jest dokonywana na podstawie prowadzonego protokołu zawodów.
 12. W obiekcie oraz na terenie którym rozgrywana jest Liga, obowiązuje zmiana obuwia dla wszystkich wchodzących oraz bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 13. Naruszenie punktu 13 Regulaminu może doprowadzić do wykluczenia drużyny lub zawodnika z Ligi.

 

 

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW I DRUŻYN 

1. Drużyna powinna posiadać swoją nazwę oraz kapitana drużyny, telefon i adres kontaktowy oraz skład osobowy do rozgrywek można zgłosić maksymalnie 15 zawodników.
Drużyna powinna posiadać jednolity strój sportowy. 
Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać numer na koszulce. 
W przypadku braku stroju /jednolitego z drużyną/ lub braku oznaczenia na koszulce, arbiter ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry. 
Kapitan drużyny powinien posiadać widoczne oznaczenie jego funkcji /na koszulce/.
2. Nie ustala się limitu wieku dla zawodników występujących w SLK, z zastrzeżeniem posiadania pełnoletniego opiekuna w przypadku drużyn w składzie których są wyłącznie niepełnoletni zawodnicy. 
Funkcję opiekuna może sprawować jeden z zawodników, który ma ukończone 18 lat.
3. W rozgrywkach SLK mogą uczestniczyć tylko zawodnicy zgłoszeni i uprawnieni do gry w danej drużynie w bieżącej edycji rozgrywek.
4. Zawodnik w danej edycji może grać w barwach tylko jednej drużyny. Zmiana barw zawodnika może nastąpić po zakończeniu danej edycji.
5. Zawodnik zrzeszony w SLK ma obowiązek posiadać dowód tożsamości i okazywać go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek. Kontrola dowodu tożsamości może nastąpić do momentu podpisania przez arbitra protokołu spotkania.
6. Zgłoszenie nowego zawodnika do drużyny może nastąpić do środy poprzedzającej rozegranie meczu w którym zawodnik występuje po raz pierwszy w drużynie. Uzupełnianie składu drużyny może następować do momentu zakończenia rundy zasadniczej w lidze w której występuje dana drużyna, tj. do dnia ostatniego meczu rundy zasadniczej tej drużyny.
7. Zespół może zostać wykluczony z rozgrywek jeśli nie dokonał wpłaty za bieżący sezon rozgrywkowy. W przypadku chęci uczestnictwa zespołu w kolejnych rozgrywkach warunkiem uczestnictwa jest uregulowanie powstałego zadłużenia.
Jeśli w kolejnych rozgrywkach - w innym zespole - będzie chciał uczestniczyć zawodnik zespołu na którym ciąży obciążenie finansowe, warunkiem jego udziału jest spłata części obciążenia. Wysokość spłaty określają organizatorzy ligi.

 

 

III. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ROZGRYWANIA SPOTKAŃ

1. Terminarz rozgrywek każdej edycji ustala organizator lub osoby upoważnione.
2. Ustala się soboty i niedziele jako dni rozgrywek Ligi / godz.14.00 - 20.00 /.
3. Ocena gry o Mistrzostwo jest następująca; za każde wygrane spotkanie drużynie zalicza się 2 punkty, za porażkę 1 punkt a za porażkę walkowerem 0 punktów / w koszach 0:20 /.
4. Kolejność zespołów w tabeli ustala się wg ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decydują:
a) przy dwóch zespołach:
- zwycięstwo w bezpośrednim spotkaniu
- w przypadku rozgrywania dwóch lub więcej spotkań w danej edycji - większa ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi zespołami,
Przy równej ilości punktów - korzystniejsza różnica małych punktów (koszy). Przy dalszej równości lepszy stosunek małych punktów we wszystkich spotkaniach danego cyklu.
- w przypadku dwumeczu większa ilość punktów dużych, korzystniejsza różnica małych punktów (koszy) 
b) przy więcej niż dwóch zespołach - należy dokonać oddzielnej klasyfikacji biorąc pod uwagę tylko wyniki spotkań pomiędzy drużynami z równą ilością punktów. O kolejności decyduje ilość punktów zdobytych w rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Jeśli w dalszym ciągu utrzymuje się równość - decyduje korzystniejsza różnica pomiędzy koszami zdobytymi i straconymi w dodatkowej klasyfikacji.
5. Zawody zostaną zweryfikowane jako przegrana bez gry (w małych punktach 20:0) w przypadku gdy:
- drużyna z własnej winy nie stanie do zawodów
- drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą ilością zawodników niż pięciu.
- drużyna schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania / mniej niż 2 zawodników /, w przypadku gdy drużyna prowadzi - przegrywa 20:0, w przypadku gdy wynik jest dla niej niekorzystny - utrzymany zostaje wynik osiągnięty na boisku, w przypadku zdekompletowania porażka za 1 punkt
- w drużynie biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry lub grają pod fałszywym nazwiskiem,
- zaistnieją jakieś okoliczności, które z winy którejś z drużyn uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów lub rozegranie ich do końca,
- drużyna ukarana finansowo nie wpłaci określonej kwoty w podanym terminie.

6. Jeżeli w zawodach o Mistrzostwo drużyna popełni wykroczenie karane walkowerem, wówczas zweryfikowany wynik spotkania (małe punkty) wynosi:
- gdy drużyna wygrywa i przewaga małych punktów jest większa niż 20 utrzymany zostaje wynik z boiska.
- gdy drużyna przegrywa lub wygrywa różnicą mniejszą niż 20 pkt - zostanie przyznany wynik 20:0 
- w przypadku stwierdzenia, iż w drużynie wystąpił zawodnik nieuprawniony do gry (niezgłoszony, zgłoszony w innej drużynie i występujący w innej drużynie w tej samej edycji, zawodnik pod innym nazwiskiem lub zawodnik którego status narusza niniejszy regulamin - drużyna w której on wystąpił zostaje automatycznie zdegradowana na ostatnie miejsce. Ukarana drużyna może kontynuować rozgrywki rozgrywając pozostałe spotkania w rundzie zasadniczej - jednak wszystkie spotkania tej drużyny będą zweryfikowane jako 20:0. Drużyna nie bierze udziału w rundzie play-off.
7. Jeżeli drużyna odda walkowera w momencie rozgrywania dwumeczu:
a. w pierwszym spotkaniu - wówczas nie rozgrywane będzie spotkanie rewanżowe a drużyna która nie stawiła się na zawody przegrywa bez gry (20:0, 20:0),
b. w spotkaniu rewanżowym - awans do następnej rundy uzyskuje drużyna która stawiła się na zawody, bez względu na wynik pierwszego spotkania.

8. Drużyna która nie wywiąże się z podanych obowiązków regulaminowych ukarana zostanie zgodnie z obowiązującym regulaminem rozgrywek w przypadku 3 walkowerów w sezonie- drużyna zostaje automatycznie zdegradowana na ostatnie miejsce.

Drużyna nie bierze udziału w rundzie play-off.
9. Wszelkie protesty i odwołania powinny być składane w formie pisemnej, opatrzone szczegółowym opisem i czytelnym podpisem osoby składającej protest. 
Należy udostępnić miejsce na ewentualną pisemną wypowiedź drużyny przeciwnej oraz arbitrów spotkania.
Procedura ta powinna nastąpić bezpośrednio po zakończonym spotkaniu po uprzednim poinformowaniu arbitra stolikowego o zamiarze wniesienia uwag do protokołu spotkania lub przebiegu meczu. Komisja dyscyplinarna nie będzie rozpatrywała protestów, które wpłyną w terminie późniejszym. Decyzje Komisji są ostateczne. 
10. Na ławce rezerwowych zespoły mogą znajdować się tylko zawodnicy rezerwowi zespołu oraz trener drużyny. Wszystkie osoby postronne związane z zespołem mają obowiązek zająć miejsca na widowni sali.


IV.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DYSCYPLINY

1. Ogół zachowań zawodników i drużyn biorących udział w zawodach jest oceniany przez trójkę arbitrów prowadzących spotkanie. W przypadku ukarania zawodnika, trenera lub drużyny przewinieniem technicznym lub dyskwalifikującym sprawę rozpatruje Komisja dyscyplinarna, która podejmuje decyzję, określając sankcję za konkretne wykroczenie. Komisja Dyscyplinarna może odstąpić od wymierzania kary za przewinienie dyskwalifikujące lub techniczne
2. Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy oraz osoby towarzyszące obowiązani są przestrzegać postanowień, przepisów gry i regulaminu.
3. Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników, kibiców i osoby towarzyszące podczas rozgrywek.
4. Dyskwalifikacja / zawieszenie / powoduje, że dotknięta nią drużyna lub jej członkowie nie mogą brać udziału w grach ligowych. 
5. W przypadku gdy odsunięcie od gry nie może być wyegzekwowane ze względu na zakończenie rozgrywek w danej edycji, kary przechodzą na następny cykl rozgrywek.
6. Regulamin zobowiązuje wszystkich arbitrów do bezwzględnego karania zawodników, trenerów i osób towarzyszących drużynie za wszelkie objawy niesportowego zachowania. Jednocześnie wzywa się arbitrów do wypraszania z sali osób, które utrudniają prowadzenie zawodów lub zakłócają ich sportowy charakter. Zaistniałe sytuacje należy szczegółowo opisać w protokole. Należy też bezwzględnie opisywać w protokole wszystkie przewinienia techniczne i dyskwalifikujące.
7. Arbiter stolikowy ma prawo wnioskowania do sędziów prowadzących spotkanie o ukaranie ławki rezerwowych zespołu w przypadku niesportowego zachowania znajdujących się tam osób.
8. KAROMIERZ
Zawodnik ukarany dyskwalifikacją jest automatycznie ukarany odsunięciem od jednego spotkania. 

Za następne przewinienie dyskwalifikujące automatycznie ukarany zostaje  odsunięciem od dwóch spotkan. 


Zawodnik ukarany przewinieniem technicznym może zostać ukarany odsunięciem od występów w lidze w zależności od okoliczności w których zostało otrzymane przewinienie. 
Dodatkowo w zależności od okoliczności przewinienia organizatorzy Ligi mogą ukarać zawodnika lub drużynę dodatkową karą finansową oraz zakazem występów w większej ilości spotkań aż do relegowania z Ligi. 
Jednocześnie w szczególnych przypadkach organizatorzy Ligi mają prawo odstąpić od egzekwowania kary.

Najczęstsze przyczyny orzekania przewinień technicznych i dyskwalifikujących:

PRZEWINIENIE TECHNICZNE

- wieszanie się na obręczy (przed meczem, w czasie rozgrzewki, w czasie meczu, w czasie przerw oraz po spotkaniu)
- przeklinanie na boisku lub na ławce rezerwowych (powtarzające się w drużynie)
- gra na czas (odrzucanie piłki, celowe kopnięcie piłki, celowe wstrzymywanie wprowadzenia piłki do gry)
- dokonanie nieprawidłowej zmiany zawodników
- przebywanie na boisku większej ilości zawodników niż to regulują przepisy lub aktualny przebieg spotkania
- próba otrzymania przerwy na żądanie dla drużyny po wyczerpaniu limitu przerw (dotyczy brania czasu przez zawodnika będącego na boisku)
- niekulturalna dyskusja z arbitrem (gestykulowanie, ustawiczne podważanie i kwestionowanie decyzji arbitrów spotkania) 
- krytykowanie orzeczeń arbitrów na boisku lub z ławki rezerwowych
- utrudnianie pracy arbitrom oraz przemieszczanie się zawodników rezerwowych lub trenera poza strefę ławki rezerwowych
- rozpraszanie lub zastraszanie zawodnika drużyny przeciwnej podczas gry
- zachowanie się na boisku w sposób niegodny lub będący w sprzeczności z ogólnymi zasadami współzawodnictwa i fair play
- dewastowanie urządzeń sportowych, sprzętu sportowego lub obiektu na terenie, którego odbywa się spotkanie
- celowy i zamierzony rzut do własnego kosza
- brak zawodnika w protokole, który aktualnie występuje na boisku (należy dodać zawodnika do protokołu, zastosować karę administracyjną i kontynuować spotkanie.

 

 

 PRZEWINIENIE DYSKWALIFIKUJĄCE

- czynna lub słowna zniewaga sędziego, przeciwnika lub zawodnika własnej drużyny
- stwierdzenie stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego u zawodnika zamierzającego wystąpić w spotkaniu lub przebywającego na boisku
W sytuacjach nie objętych powyższym wykazem, o przyznaniu przewinienia technicznego lub dyskwalifikującego decydują arbitrzy prowadzący zawody


V. ZGŁOSZENIE

1. Listy zgłoszeniowe zawodników kierownicy zespołów składają do Organizatora najpóźniej do11.11.2014.
2. Zespół (drużyna) musi zgłosić do rozgrywek minimum 6 zawodników. W jednym meczu może wystąpić max. 12 zawodników.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Rozgrywki prowadzone są w dwóch rundach
zasadniczej
play off
2. Runda zasadnicza: mecz każdy z każdym
3. Play off: z rundy zasadniczej wyłania się cztery najlepsze drużyn, które grają systemem pierwszy z czwartym, drugi z trzecim. Zwycięzcy tych spotkań grają o I miejsce, a przegrani o III miejsce. Gra w play off toczy się do 2 zwycięstw, a w finale do jednego zwycięstwa.

VII. NAGRODY

1. Wszystkie drużyny otrzymują puchary.
2. Jeśli zajdzie możliwość, przyznawane są także dodatkowe nagrody.


VIII. PRZEPISY GRY

1. Sochaczewska Liga Koszykówki rozgrywana jest według obowiązujących przepisów PZKosz z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Organizatora SLK.
2. Organizator ma prawo podejmowania decyzji w każdej kwestii wyraźnie nie uwzględnionej w Przepisach Gry Sochaczewskiej Ligi Koszykówki.
3. Wszystkie mecze Ligi (rundy zasadnicze, play off i finał) rozgrywane są według takich samych zasad gry.
4. Arbitrzy zobowiązani są prowadzić mecze zgodnie z Regulaminem Zawodów Sochaczewskiej Ligi Koszykówki i PZKOSZ.
5. Każda drużyna składa się podczas meczu z nie więcej niż 12 i nie mniej niż 5 zawodników.
6. Na wszystkie mecze składają się:
- 4 kwarty po 10 minut każda;
- przerwa pomiędzy 1 i 2 oraz 3 i 4 ma długości 1 minuty;
- przerwa pomiędzy 2 i 3 kwartą ma długości 2 minuty.
7. W meczach rundy zasadniczej oraz play off, tylko 2 ostatnie minuty meczu rozgrywane są z zatrzymywanym zegarem czasu gry. W meczu finałowym czas gry zatrzymywany jest na zasadzie przepisów PZKosz w cały okresie trwania meczu.
8. Zegar czasu gry jest zatrzymywany podczas przerwy na żądanie.
9. Po przerwie na żądanie zegar czasu gry zostaje włączony, gdy podczas wprowadzania piłki do gry, dotknie ona zawodnika na boisku.
10. Zegar 24 sekund obowiązuje z boiska, sygnalizowany przez arbitra prowadzącego spotkanie.
11. Drużynom przysługują 30 sekundowe przerwy na żądanie w pierwszej połowie dwie przerwy, w drugiej połowie trzy przerwy oraz jedna przerwa na żądanie w każdej dogrywce.
12. Jeżeli wynik nie jest rozstrzygnięty po zakończeniu czwartej kwarty meczu, zarządza się dogrywkę 5 minut, a po upływie regulaminowego czasu gry do pierwszego uzyskanego punktu.
13. W czasie przerw pomiędzy kwartami na boisku mogą przebywać wyłącznie zawodnicy rozgrywający mecz.
14. W czasie przerwy między meczami na boisku mogą przebywać wyłącznie zawodnicy rozgrywający kolejne spotkanie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe (na mieniu lub zdrowiu) poniesione przez uczestników.
2. W ramach wpisowego i realizacji postanowień niniejszego regulaminu, Organizator zapewnia udostępnienie hali sportowej wraz z urządzeniami niezbędnymi do prowadzenia meczów koszykówki, a także profesjonalną obsługę organizacyjną, sędziowską oraz medyczną.
3. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach grają na własną odpowiedzialność (nie są ubezpieczani przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków) i nie mogą rościć prawa do odszkodowania od organizatora.

4. Zgłoszenie zespołu do rozgrywek ligowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez wszystkich zawodników drużyny.
5. Przedstawiciele drużyn biorących udział w rozgrywkach SLK mają prawo do pisemnej oceny pracy arbitrów prowadzących zawody.

6.Ubezpieczenie zawodników, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz dojazdy na zawody spoczywa na zespołach uczestniczących w rozgrywkach. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Sochaczewskiej Lidze Koszykówki.
7. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
8. Klucze do szatni mogą być pobierane wyłącznie przez kierowników drużyn.
9. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają apelacji.
10. W sezonie 2014/2015 ustala się następujące opłaty:
wpisowe od drużyny do Sochaczewskiej Ligi Koszykówki 1000,00 zł.
drużyny, które przejdą do fazy play off nie uiszczają dodatkowych opłat.
opłaty z tytułu wpisowego muszą być uiszczone do dnia 20.11.2014 r.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy