Muzeum: przetarg na termomodernizację ETAP III

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku etap III (elewacja zachodnia, północna) polegające m.in. na wymianie drewnianej stolarki okiennej, wraz z parapetami zewnętrznymi i renowacją parapetów wewnętrznych, renowacja drzwi zewnętrznych oraz wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych od podwórka...

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE  TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ I  POLA BITWY NAD BZURĄ W SOCHACZEWIE - ETAP III

Numer ogłoszenia: 51915 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą , pl.

Kościuszki 2, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 46 862 33 09, faks 46 862 33 09.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.sochaczew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie

Termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w

Sochaczewie - etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem

zamówienia jest: Wykonanie Termomodernizacji budynku etap III ( elewacja zachodnia,

północna )- polegające na: - wymianie drewnianej stolarki okiennej (elewacja zachodnia

szt 2; elewacja północna - szt. 9 ,) wraz z parapetami zewnętrznymi i renowacją parapetów

wewnętrznych, renowacja drzwi zewnętrznych oraz wymiana drzwi zewnętrznych

wejściowych od podwórka. - renowacji elewacji (zachodniej, północnej, pawilon od

podwórka wraz z bramą wjazdową) która polegać będzie na oczyszczeniu powierzchni

z brudu i zwietrzałej warstwy tynku, naprawie rys i spękań w pozostawionych tynkach,

odtworzeniu zniszczonych elementów wystroju elewacji (detale architektoniczne -

gzymsy, głowice i bazy pilastrów, opaski wokół okien itp.), pomalowanie obiektu

barwionymi farbami krzemoorganicznymi w kolorach uzgodnionych ze służbami

nadzoru konserwatorskiego. - wykonaniu robót towarzyszących takich jak: malowanie

rur spustowych 8 szt , renowacja krat okiennych 4 szt oraz remont schodów wejściowych

do budynku (od podwórka). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczony

jest w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej tj: w STWiOR oraz w projekcie

budowlano - wykonawczym Termomodernizacja Muzeum opracowanym przez ITECH

Projektowanie instalacji sanitarnych, 90-216 Łódź, ul. Rewolucji 1905 nr 59 (w części

dotyczącej wykonania robót budowlanych na elewacji zachodniej i północnej budynku),

które stanowią integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.13-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie z art.

22 ust.1

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to za okres prowadzenia

działalności, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończył co najmniej 2 roboty budowlane na budynku o wartości co najmniej

150 000 PLN brutto każda, z czego przynajmniej jedna była wykonywana na

nieruchomości zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków prowadzonego przez

wojewódzkiego konserwatora zabytków

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Oferent wykaże (oświadczenie),

iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przynajmniej

jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej , zgodnie z

obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu

zawodowego; osoba musi posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na

budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z

późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań

ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579)

lub posiadać zaświadczenie o kwalifikacjach na podstawie §19 rozporządzenia

Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24.08.1964r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie

prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych

(Dz.U. Nr 31, poz. 197) lub §17-19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z

dnia 11.01.1994r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac

konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych,

warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia

tej działalności (Dz.U. Nr 16, poz. 55);

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie z art.

22 ust.1 oraz posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 150

000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,

JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz

z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

2. Wykazu najważniejszych robót budowlanych (min. 2) w zakresie niezbędnym do

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania

i odbiorców, oraz załączenia dowodów potwierdzających, że usługi te zostały

wykonane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie

dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.

1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o

tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)formularz ofertowy

b) Wypełniony załącznik nr 6 do S.I.W.Z

c) Wypełniony załącznik nr 7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: www.muzeum.sochaczew.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum

Ziemi sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Plac Tadeusza Kościuszki 12 96-500

Sochaczew.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 27.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Ziemi sochaczewskiej i Pola Bitwy nad

Bzurą Plac Tadeusza Kościuszki 12 96-500 Sochaczew Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,

w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:

 

SIWZ - muzeum.doc

Muzeum_architektura_opis_techniczny.pdf

Muzeum_rysunek_A-1.pdf

Muzeum_rysunek_A-2.pdf

Muzeum_rysunek_A-3.pdf

Muzeum_rysunek_A-4.pdf

Muzeum_rysunek_A-5.pdf

Muzeum_rysunek_A-6.pdf

Muzeum_rysunek_A-7.pdf

Muzeum_rysunek_A-8.pdf

Muzeum_rysunek_A-9.pdf

Muzeum_rysunek_A-10.pdf

Muzeum_rysunek_A-11.pdf

Muzeum_rysunek_A-12.pdf

Muzeum_rysunek_A-13.pdf

Muzeum_rysunek_A-14.pdf

Muzeum_rysunek_A-15.pdf

Muzeum_rysunek_A-16.pdf

Muzeum_rysunek_A-17.pdf

Muzeum_rysunek_A-18.pdf

Muzeum_rysunek_A-19.pdf

Muzeum_rysunek_A-20.pdf

Muzeum_rysunek_A-21.pdf

Muzeum_rysunek_A-22.pdf

Muzeum_rysunek_A-23.pdf

Muzeum_rysunek_A-24.pdf

Muzeum_rysunek_A-25.pdf

Muzeum_rysunek_A-26.pdf

Muzeum_rysunek_A-27.pdf

Muzeum_rysunek_A-28.pdf

Muzeum_rysunek_A-29.pdf

Muzeum_rysunek_A-30.pdf

Muzeum_rysunek_A-31.pdf

Muzeum_rysunek_A-32.pdf

Muzeum_rysunek_A-33.pdf

Muzeum_rysunek_A-34.pdf

Muzeum_rysunek_A-35.pdf

Muzeum_rysunek_A-36.pdf

Muzeum_rysunek_A-37.pdf

Muzeum_rysunek_A-38.pdf

Muzeum_rysunek_A-39.pdf

Muzeum_rysunek_A-40.pdf

Muzeum_rysunek_A-41.pdf

Muzeum_rysunek_A-42.pdf

Muzeum_rysunek_A-43.pdf

Muzeum_rysunek_A-44.pdf

Muzeum_rysunek_A-45.pdf

Muzeum_rysunek_A-46.pdf

Muzeum_rysunek_A-47.pdf

Muzeum_rysunek_A-48.pdf

Muzeum_rysunek_A-49.pdf

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy