Obradował Zarząd Powiatu Decyzje na dzień 28 stycznia 2004 r.

* Starosta Józef Gołębiowski zapoznał Zarząd z aktualnymi działaniami i ich wynikami w sprawie lokalizacji lotniska na terenie Bielic.
* W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi postanowiono przyznać pieniądze na dodatkowe 240 godzin organizacji wypoczynku w szkołach prowadzonych przez powiat sochaczewski.
* Zarząd zatwierdził częściowe autopoprawki do projektu budżetu powiatu na rok 2004. Dyskusja nad projektem budżetu toczy się także na komisjach Rady powiatu, a sesja budżetowa przewidziana jest w drugiej połowie lutego br.
* Pełnomocnik ds. współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami Tadeusz Wachowski przedstawił wnioski Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu. Dotyczą one między innymi dofinansowania Policji, ujęcia w programie szkół zajęć programowych z udziałem policji, straży pożarnej itp., wystąpienia do Rady Miejskiej o dofinansowanie zakupów sprzętu pożarniczego, zabezpieczenia dostaw wody pitnej dla mieszkańców w przypadku wystąpienia nagłych wypadków losowych (klęsk żywiołowych), pomocy dla gmin w tworzeniu koncepcji utylizacji padłych zwierząt, nadzorowania i koordynacji tworzenia punktów szczepień przy szkołach i gimnazjach. Na te ostatnie działania można uzyskać kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
* Zarząd analizował pracę i konieczne przedsięwzięcia mające na celu usprawnienie pracy Zespołu Reagowania Kryzysowego. Na bazie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej powstaje Centrum Ratownictwa Medycznego. Starostwo podpisało umowę z KP Straży w zakresie obustronnych zobowiązań w tym zakresie. Planowane jest także w najbliższym czasie spotkanie wszystkich zainteresowanych. Starosta wydał zarządzenie w sprawie funkcjonowania Zespołu i Centrum.
* Zarząd zapoznał się z planem reagowania kryzysowego i zakresami działań instytucji i placówek w określonych przypadkach. W tym roku planuje się kolejne ćwiczenia w terenie, a także ćwiczenia symulacyjne i logistyczne. W ramach tych działań zespół dokonał kontroli wszystkich zakładów pracy i placówek, które mogą być zagrożone lub narażone wypadkami katastrof.
* Skierowano do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu wniosek o dofinansowanie akcji monitoringu miasta Sochaczewa z prośbą o jego zaopiniowanie.
* Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie o przyjęcie darowizny w postaci sprzętu medycznego otrzymanego z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka dla Oddziału Dziecięcego. Są to m.in. pompy strzykawkowe, inhalatory, pulsoksymetr, glukometr i aparat EKG.
* Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił projekt wydatków i kalendarz imprez sportowych i kulturalnych organizowanych w roku 2004. Zarząd przyjął projekt po poprawkach. W związku z wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zatwierdzeniem dofinansowania imprez i rozdysponowaniem wszystkich przewidzianych na ten cel pieniędzy, w tym roku nie będą już przyjmowane żadne wnioski o dodatkowe środki.
* W związku z nieprawidłowym działaniem sieci ciepłowniczej w ZS RCKU spowodowanej brakiem cyrkulacji w dotychczasowej, starej i niedostosowanej linii, Zarząd zdecydował o natychmiastowym przeznaczeniu pieniędzy na rozpoczęcie wymiany starych kaloryferów i rur przesyłowych na nowe. Koszt tych prac wyceniono na ok. 50 – 60 tysięcy złotych, a prace zakończone zostaną z czasie ferii zimowych.
* Starosta Józef Gołębiowski podpisał bez zastrzeżeń uzgodnienia 15 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań ponadlokalnych. Dotyczy to inwestorów prywatnych i indywidualnych inwestycji budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy