Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Rybno.

Zawiadamiam, że w dniu 27  kwietnia 2017  roku o godz. 9-tej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Rybno odbędzie się XXXIII  Sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Sesji Rady Gminy.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z XXXII  Sesji Rady Gminy Rybno.

5.      Informacja z bieżącej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sochaczewie.

6.      Informacja z bieżącej działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego         w Sochaczewie.

7.      Sprawozdanie : ocena roczna z działalności pracy Posterunku Policji w Młodzieszynie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie Gminy Młodzieszyn, Rybno i Brochów w  okresie  od  01.01.2016 do 31.12.2016.

8.      Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w gminie Rybno za rok 2016.

9.      Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Rybno za rok 2016 wraz z prognozą na lata 2017;2018.

10.  Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rybno za 2016 rok.

11.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie za 2016 rok wraz z wykazem potrzeb na 2017 rok.

12.  Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok”.

13.  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Rybno   z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za  rok 2016.

14.  Informacja z wykonania Planu Finansowego za rok 2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie.

15.  Przyjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Rybno na rok 2017.

17.  Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.

18.  Zapytania, wolne wnioski.

19.  Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Rybno.

 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy