Obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Śladowie

Zdjęcia i foto: Obwieszczenie o licytacji nieruchomości w Śladowie Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec majątku zobowiązanego Aleksandra Sadowskiego na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 1015 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 25 marca 2015 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie przy ul. Grabskiego 4, w pokoju nr 3, odbędzie się druga licytacja niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 1,51 ha, oznaczonej jako działki o nr 114 i nr 115, położonej we wsi Śladów gmina Brochów, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą nr PL1O/00028039/8 oraz nr PL1O/00027797/2. W środkowej części na obydwu działkach znajduje się zbiornik wodny zajmujący około połowy ich powierzchni.

            Suma oszacowania nieruchomości wynosi 86.980,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych zero groszy), zaś cena wywołania w drugiej licytacji wynosi 70% oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 60.886,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy).

            Przystępujący do licytacji składają wadium wynoszące 1/10 sumy oszacowania tj. 8.698,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy). Wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny lub wpłaca na rachunek bankowy tutejszego organu egzekucyjnego: NBP O/Warszawa 81101010100161991391200000.

            W terminie 14 dni przed dniem licytacji można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, w pokoju nr 202.

            Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności  nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

             Użytkowanie, służebność i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

              Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

              Zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji nieruchomości może być wniesiona skarga do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.    

 

Sochaczew dnia 22 stycznia 2015 r.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy