Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie

Wójt Gminy Rybno

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie


I. Do konkursu może przystąpić :

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

w załączniku 

2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

w załączniku

Oferty w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym z dopiskiem:

„ Konkurs na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie ”

należy przesłać na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 do dnia 29 maja 2017r. do godziny 12:00

lub

składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno, pok. nr 10  w terminie wpływu

do dnia 29 maja 2017r.  do godziny 12:00

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa Powołana przez Wójta Gminy Rybno.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, w formie pisemnej.

Szczegółowe wymagania i wykaz niezbędnych  dokumentów do złożenia oferty znajdują się w załączniku 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (3)Autor tego artykułu: Gmina Rybno wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy