Ogłoszenie o przetargu w MOPS Sochaczew

Sochaczew: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz treningu wyjazdowego dla uczestników projektu systemowego Nowe umiejętności - Nowa jakość życia

Numer ogłoszenia: 185622 - 2010; data zamieszczenia: 28.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie , Aleja 600-Lecia 90, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 0-46 8631481, faks 0-46 8631484.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.e-sochaczew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz treningu wyjazdowego dla uczestników projektu systemowego Nowe umiejętności - Nowa jakość życia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników Projektu systemowego Nowe umiejętności-Nowa jakość życia współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.Sprzedawca-fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej - 8 osób 2.Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + egzamin państwowy - 14 osób 3.Prawo jazdy kat. D - 1 osoba 4. Język angielski podstawowy - 7 osób oraz Treningu psychoedukacyjnego - wyjazdowego - 17 osób.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.50.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wadium.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Informacje dotyczące podwykonawców - Załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje nie dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza niżej wymienioną: 1) wynagrodzenia w przypadku ustatwowej zmiany wysokości podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.e-sochaczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 96-500 Sochaczew Al. 600 - lecia 90 pok. 210 IIp..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2010 godzina 13:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 96-500 Sochaczew Al. 600 - lecia 90 pok. 213 IIp. sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy Nowe umiejętniści - Nowa jakość życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Nowe umiejętności - Nowa jakość życia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Sprzedawca fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej - 8 osób 2. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + egzamin państwowy - 14 osób 3. Prawo jazdy kat. D - 1 osoba 4. Język angielski - podstawowy - 7 osób.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja i przeprowadzenie treningu wyjazdowego dla uczestników projektu systmowego Nowe umiejętności - nowa jakość życia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie czterodniowego treningu psychoedukacyjnego - wyjazdowego z dodatkowym modułem dla uczestniczących kobiet dotyczącym zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady tworzenia i prowadzenia spółdzielni socjalnej - dla 17 uczestników Projektu systemowego Nowe umiejętności - Nowa jakość życia współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2010.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załącznik:
siwz_25.06.2010.doc

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy