OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYBNO

 Otwarty Konkurs Ofert na realizację   zadań publicznych w 2017 roku. 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podejmowanych na rzecz rozwoju społecznego Gminy Rybno, zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców, a w szczególności podnoszenie poziomu sportu, profilaktyki prozdrowotnej i edukacji

1. Wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej.

 1) zadanie: zorganizowanie zajęć i turniejów sportowych w następujących dyscyplinach : piłka nożna, siatkowa, tenis stołowy, lekkoatletyka, strzelectwo  - 30.000,00 zł    ( w 2016r. - 20.000,00zł)


Ofertę należy składać ( w  kopercie opisanej : nazwa i adres oferenta z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie : …pod nazwą: ,,…..” zamkniętej),  wraz z   wymaganymi   załącznikami, złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul.  Długa 20 ( pok. nr 11) w terminie  21 dni od  dnia ogłoszenia t.j. do 13 marca 2017 r. do godz.  900  ( oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową),  musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli  pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać liczbę „zero” w przypadku gdy są to wartości liczbowe

Wszystkie dokumenty związane z tym ogłoszeniem znajdują się w załącznikach   

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (6)Autor tego artykułu: Gmina Rybno wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy