Ogłoszenie Konkursu

 WÓJT GMINY RYBNO ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację

zadań publicznych w 2016 roku. 

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie: wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podejmowanych na rzecz rozwoju społecznego Gminy Rybno, zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców, a w szczególności podnoszenie poziomu sportu, profilaktyki prozdrowotnej, edukacji i kultury. 

1. Wspieranie i  upowszechnianie kultury fizycznej.

-  organizowanie zajęć i turniejów sportowych w następujących dyscyplinach :piłka nożna, siatkowa, tenis stołowy, lekkoatletyka, strzelectwo  - 20.000,00 zł ( w 2015r. - 24.106,50zł)

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego 

- zorganizowanie konkursu plastycznego/gry terenowej promującej gminę Rybno i zorganizowanie konkursu na najlepszą potrawę regionalną gminy Rybno – 5.000,00 zł ( w 2015r. - 0zł)

oferta organizacji pozarządowej ( należy składać w  kopercie opisanej : nazwa i adres oferenta z dopiskiem ,,Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie…” zamkniętej),  wraz z   wymaganymi   załącznikami, złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy, ul.  Długa 20 ( pok. nr 11) w terminie  22 dni od  dnia ogłoszenia t.j. do 3 marca 2016 r. do godz.  900  ( oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową)

Termin realizacji zadań – w okresie od daty zawarcia umowy nie później niż do 31 grudnia 2016 roku. 

Wszystkie dokumenty dotyczące Konkursu w załączniku 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (1)Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy