Parlamentarzyści w DPS-ie

/ 6 zdjęć
Zdjęcia i foto: Parlamentarzyści w DPS-ie Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew
+1

Jak efektywnie wykorzystywać sprzęt i miejsca w Domach Pomocy Społecznej, skąd lokalne samorządowy powinny czerpać środki finansowe na zadania wynikające z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która z początkiem 2012 roku wchodzi w życie. Na te i wiele innych pytań próbowali wspólnie odpowiedzieć parlamentarzyści, samorządowcy z powiatu sochaczewskiego oraz pracownicy jednostek pomocy społecznej podczas spotkania, które odbyło się 5 grudnia w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli następujący parlamentarzyści z naszego regionu: Mirosław Koźlakiewicz, Elżbieta Gapińska, Wojciech Jasiński i Maciej Małecki a także władze powiatu: starosta Tadeusz Koryś, wicestarosta Janusz Ciura, członek Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak oraz przewodnicząca Rady Powiatu Halina Pędziejewska, lokalni samorządowcy, pracownicy MOPS-ów, GOPS-ów, dyrekcja sochaczewskiego szpitala.
Spotkanie poprowadziła gospodarz obiektu dyrektor DPS-u Justyna Nowak-Sobotta a wprowadzenia do tematu dokonała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Barbara Bogiel.
Parlamentarzystom wręczono petycję z 6 postulatami, przygotowaną przez pracowników placówek pomocy społecznej i samorządowców z Mazowsza. Jej stworzenie poprzedzone zostało licznymi spotkaniami, które odbywały się w ostatnim czasie z inicjatywy dyrekcji DPS-u w Młodzieszynie.
Oddany w marcu br. nowy obiekt w Młodzieszynie obecnie zamieszkuje 64 podopiecznych na 90 miejsc. Niestety, jak podkreśla dyrektor J. Nowak-Sobotta chętnych, którzy chcieliby przebywać w placówce i płacić w 100% za pobyt jest wielu, lecz zabrania tego ustawa. Na domiar tego przepisy jednoznacznie mówią, że DPS-y, które zostały wybudowane ze środków unijnych przez 5 lat nie mogą być wykorzystywane przez osoby z zewnątrz. A tymczasem placówka jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny, który mógłby być wykorzystywany przez chociażby mieszkańców naszego powiatu, którzy czekają po kilka miesięcy na kolejne wizyty. - Nowa ustawa, wokół której dyskutowaliśmy, pozostawia wiele niejasności, ogranicza zadania samorządów a ponadto jedno zadanie wyklucza drugie – mówił wicestarosta Janusz Ciura. – Nasza placówka posiada doskonale wyposażone sale do rehabilitacji, wyspecjalizowany personel, który w całości nie może być wykorzystywany – dodaje.
Obecni na spotkaniu posłowie zgodzili się, że nowa ustawa nie jest do końca spójna i wymaga poprawek, należy ją uelastycznić. Zadeklarowali, że temat nowej ustawy zostanie przedstawiony na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej. – Będziemy się zastanawiać, czy nie wnieść poprawek do tej ustawy – komentował poseł Koźlakiewicz. – Na samorządy nałożono kolejny obowiązek a nie dano pieniędzy – argumentował z kolei poseł Jasiński.
- Mam nadzieję, że spotkanie w Młodzieszynie nie było bezowocne, zapoznaliśmy naszych parlamentarzystów z problemami jednostek pomocy społecznej. Liczę, że podejmą odpowiednie kroki, które wpłyną na poprawę ich funkcjonowania - reasumuje starosta Tadeusz Koryś.

Poniżej zamieszczamy treść wspomnianej petycji

PETYCJA
Samorządów Powiatu Sochaczewskiego, w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wdrażanie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. oraz w sprawie wykorzystywania zakupów inwestycyjnych w ramach RPO. Innych niż statutowo oraz Art. 59. Ustawy o pomocy społecznej, w sprawie przyjęcia mieszkańca do DPS.

Postulat 1. - Nowe regulacje prawne nakładają na samorząd powiatowy i gminny realizację nowych zadań, w istocie nie wskazując dodatkowych środków finansowych z tym związanych. Już przy dotychczas stawianych zadaniach wysokość tych środków finansowych nie była wystarczająca. Rozwiązaniem może być zmiana niektórych zadań samorządu powiatowego i gminnego z obowiązkowych na dobrowolne, w zależności od kondycji finansowej danego samorządu.

Postulat 2. - Dofinansowanie dla Gmin i Powiatu zadań w ramach pieczy zastępczej i wspierania rodziny w naszej ocenie powinno być rozwiązane systemowo i z perspektywą długofalową, a nie w ramach corocznej rezerwy.

Postulat 3. - Stworzenie realnych i konstruktywnych mechanizmów z realną perspektywą czasową i finansową sprzyjających podejmowaniu przez rodziny funkcji rodzin zastępczych. Gdyż nie ma podstaw, by oczekiwać zwiększonej liczby kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka. Założenia ustawy dotyczące osiągnięcia standardów (rozwój pieczy rodzinnej, kosztem likwidacji placówek opiekuńczo-wychowawczych) są nierealistyczne, nieosiągalne w praktyce i w najbliższym czasie możemy się spodziewać „zapaści” w tym obszarze.

Postulat 4. - Zastanowić się trzeba co, pomimo niesprzyjających i ocenianych przez nas negatywnie rozwiązań ustawy o wspieraniu rodziny, można „uratować”, korzystając z tych sprawdzonych rozwiązań, wypracowanych przez ostatnie 12 lat. Przede wszystkim należy wprowadzić do ustawy o wspieraniu rodziny termin PRACA SOCJALNA. Dorobek ( w tym naukowy i praktyczny), dotyczący jej rozwoju, powinien być wykorzystany.

Postulat 5. - Wnioskujemy o wprowadzenie zmian do Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r., dotyczącej procedury przyjęcia do DPS osób na zasadach „komercyjnych”. Zmiany powinny dotyczyć osób ponoszących 100 % odpłatności za pobyt, czyli tzw. pobyt „komercyjny”. W wyżej wymienionym przypadku, powinna być pominięta procedura wywiadu środowiskowego (ewentualnie jego dobrowolność) przy kierowaniu pensjonariuszy przez MOPS i GOPS do DPS. Umowa powinna być podpisana przez dyrektora placówki lub dyrektora PCPR. Ustawodawca bojąc się komercjalizacji określiłby procedurę ilości miejsc komercyjnych w DPS.

Postulat 6. - Wnioskujemy o zmianę dotyczącą zakupów inwestycyjnych i budowy obiektów ze środków RPO. Obecne przepisy są bardzo restrykcyjne. Zmiana, o której mowa, pozwalałaby instytucjom wykorzystać sprzęt bądź budynki dla potrzeb okolicznych mieszkańców oraz poszerzyć zakres działalności danej placówki. Pozwoliłoby to na uzyskanie dodatkowych środków finansowych dla placówki, jednocześnie odciążając budżet powiatu i gmin.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy