Zaloguj się do konta

Pełna akceptacja dla prac Zarządu Powiatu

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
2009-04-30
Radni i rady samorządowe
Drugi realizowany w całości budżet przez obecny Zarząd Powiatu zyskał ponownie pełną akceptację wśród radnych powiatowych. 19 obecnych na sesji radnych opowiedziało się jednogłośnie za udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2008.

30. kwietnia minął termin podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za miniony rok. Sesja ważna dla władz Powiatu o tyle ważna, bo podsumowująca rok 2008. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz ze sprawozdaniem jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz starostwa przedstawił radnym starosta sochaczewski Tadeusz Koryś.
Wyniki finansowe Powiatu w 2008 roku są zdecydowanie lepsze od roku poprzedniego. Można mówić o tym budżecie w kategoriach sukcesu, na co złożyła się praca radnych, członków Zarząd Powiatu, współpracujących z naszym samorządem samorządów gmin powiatu, a także zaangażowanie pracowników Starostwa i podległych Powiatowi jednostkom.

Jak podkreśla skarbnik Powiatu Teresa Pawelak na podkreślenie zasługuje fakt iż rosną dochody budżetu dzięki pozyskiwanym przez Zarząd Powiatu środkom finansowym, które przeznaczane są na inwestycje i prace remontowe, a co za tym idzie wzrasta w budżecie wskaźnik procentowy wydatków inwestycyjnych i remontowych - w roku 2008 wskaźnik ten wynosił ok 15% wydatków ogółem, a jednocześnie spadają wskaźniki zadłużenia.
Określony w uchwale na 2008 rok plan dochodów zwiększony został w ciągu roku o blisko 12.600.000 zł a w stosunku do 2007 roku był wyższy o ok. 10.000.000 zł.
Stan zadłużenia na koniec 2008 roku wynosił 13,46% wykonanych dochodów i zmalał w stosunku do 2007 roku o 4,63%.
Wysoki poziom zrealizowanych dochodów oznacza rzetelne i realne ich planowanie w budżecie oraz potwierdza znaczący efekt starań samorządu powiatowego o pozyskanie dodatkowych środków finansowych.
Podsumowując realizację wydatków inwestycyjnych można zauważyć, iż rok 2008 był kolejnym, w którym znacząco wzrosły nakłady na przebudowę i remonty dróg, pozyskano środki na zakupy inwestycyjne i w KP PSP (samochód specjalistyczny z podnośnikiem).
Wydatkowanie ponad 2.000.000 zł na remonty realizowane w szkołach i placówkach oświatowych poprawiają warunki nauczania i obniżają koszty bieżące.
W 2008 roku pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (PCPR i PUP), złożono cztery kolejne wnioski (oświatowe i pomoc społeczna) do realizacji w 2009 roku. Złożono dwa wnioski o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (obydwa zostały zakwalifikowane do realizacji, 1.760.000 zł), trzy wnioski z RPO na inwestycje drogowe (dwa zostały do realizacji – kwota to ponad 7.500.000 zł, trzeci wniosek został umieszczony na liście rezerwowej).
Jak podkreśla starosta sochaczewski tadeusz Koryś Zarząd Powiatu będzie nadal czynił starania, by pozyskać jak najwięcej środków z zewnątrz, szczególnie na realizację takich zadań jak: budowa dróg, budowa Domu Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół Specjalnych.

Na potwierdzenie dobrej sytuacji i wykonanych inwestycji w 2008 roku przytoczyć należy kilka przykładów obrazujących działania Powiatu na rzecz poprawy warunków życia naszego społeczeństwa:
- rozpoczęcie procedur przetargowych zmierzających do adaptacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie
- przystąpienie do realizacji inwestycji mostowej w Chodakowie w ciągu ul. Młynarskiej
- przebudowa drogi Wypalenisko-Zosin na długości 1 993 m,
- przebudowa drogi Paprotnia-Teresin-Szymanów na długości 541 m
- przebudowa drogi Plecewice-Plecewice na długości 730 m.
- przebudowa drogi Sochaczew-Dębówka-Zielonka przez miejscowości Czerwonka i Kaźmierów na długości 3 400 m,
- przebudowa drogi od Chrzczan do przejazdu kolejowego w Piasecznicy o długości 1 025 m,
- w ciągu drogi Kamion-Witkowice-Sochaczew wzdłuż wybudowanego chodnika na długości 841 m,
- w miejscowości Wieniec na długości 195 m.
- przebudowa odcinka o długości 830 m w ciągu drogi Kozłów Biskupi-Zakrzew na terenie gminy Nowa Sucha,
- odcinek o długości 230 m w ciągu drogi Wszeliwy-Bargowie na terenie gminy Iłów.
- wymieniony został drewniany górny i dolny pokład na moście w miejscowości Zakrzew na rzece Sucha Nida,
- przebudowano w trybie awaryjnym most na przepust w miejscowości Kozłów Nowy,
- przebudowano przepust w miejscowości Kozłów Biskupi.
- wzdłuż ułożonych nowych nawierzchni bitumicznych przy ulicy Botanicznej i Sienkiewicza ułożono nowe chodniki z kostki brukowej betonowej.

19 radnych obecnych na XXXVI sesji Rady Powiatu głosujących za przyjęciem absolutorium to: Ryszard Ambroziak, Janusz Ciura, Andrzej Chełpiński, Bogdan Dobrzyński, Mieczysław Głuchowski, Tadeusz Głuchowski, Józef Gołębiowski, Andrzej Grabarek, Tadeusz Koryś, Wiesław Kowala, Jan Łopata, Piotr Osiecki, Zbigniew Pakuła, Artur Papierowski, Urszula Pawlak, Halina Pędziejewska, Tomasz Połeć, Jolanta Popiołek, Wojciech Zbytniewski.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc