Poszukujemy Asystentów Muzealnych

Zdjęcia i foto: Poszukujemy Asystentów Muzealnych Historia i tradycja sochaczew

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko pracy:

Asystent muzealny w Centrum Edukacyjno-Turystycznym w Oddziale Muzeum w Sochaczewie – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 6%.

Liczba lub wymiar etatu: 2

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy: Sochaczew

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         realizacja zadań związanych z działalnością edukacyjną, promocyjną i turystyczną Oddziału Muzeum.

·         bieżąca obsługa gości przybywających do Muzeum, w tym oprowadzanie zorganizowanych grup zwiedzających po terenie Muzeum.

·         udostępnianie zbiorów, udzielanie konsultacji naukowych, prowadzenie kwerend.

Warunki pracy:

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku biurowego.

Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera do 4 godzin dziennie.

Czynności fizyczne:

1.    rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami, w tym z Muzeum Kolejnictwa w Warszawie,

2.    oprowadzanie grup zorganizowanych, w tym towarzyszenie w pociągu muzealnym kursującym do Tułowic,

3.    konieczność poruszania się po terenie Muzeum.

Wykształcenie: wyższe, związane z działalnością podstawową muzeum

Doświadczenie zawodowe/staż pracy: staż pracy na podobnym stanowisku przez okres minimum 1 roku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e

·         znajomość obsługi systemu operacyjnego Windows, pakietu MS Office

  • umiejętność wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie, czytanie dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji – poziom B1/B2,
  • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów technicznych i merytorycznych, kreatywność,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy
  • wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

·         przygotowanie pedagogiczne,

·         dorobek naukowy (książki, artykuły, referaty),

·         znajomość trybu udzielania zamówień publicznych w odniesieniu do przepisów polskich i europejskich,

·         doświadczenie w pracy w administracji państwowej,

·         prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         CV podpisane odręcznie,

·         List motywacyjny,

·         Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·         Kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 roku doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje),

·         Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka obcego na wskazanym poziomie.

·         Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

·         Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

·         Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

·         W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,

·         W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,

·         W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

·         Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dokumenty należy składać w terminie do: 17 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00 pod adresem:

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

Ul. Towarowa 1

00-811 Warszawa

z dopiskiem na kopercie Rekrutacja ASYSTENT MUZEALNY / SOCHACZEW

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ematuszewska@muzkol.pl.

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Techniki naboru:

- rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i elektronicznie.

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (1)Autor tego artykułu: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy