Powiatowy Konkurs Plastyczny

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową

http://ppp.powiatsochaczew.plPowiatowy Konkurs Plastyczny

 

Temat:  

●„Moja wymarzona Poradnia” – dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej              

●„One są wśród nas – osoby niepełnosprawne” – dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej

 

I) Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sochaczewie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51

96-500 Sochaczew

tel./ faks 046 862 52 19

 e-mail: ppp.sochaczew@wp.pl

 

2. Konkurs ma zasięg powiatowy i obejmuje uczniów z klas I-III i IV-VI ze szkół powiatu sochaczewskiego.

 

3.  Za organizację i przebieg konkursu odpowiadają pracownicy pedagogiczni Poradni:

- pedagog specjalny - Katarzyna Waracka

- psycholog - Agnieszka Lotkowska.

 

II) Adresaci konkursu oraz jego temat i cel.

 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych i tematycznych:

- „Moja wymarzona Poradnia” – dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej;

- „One są wśród nas – osoby niepełnosprawne” – dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej.

 

2.Celem konkursu jest:

- kształtowanie postawy tolerancji, szacunku i akceptacji wobec innych;

- rozwijanie świadomości pojęcia niepełnosprawności wśród uczniów klas podstawowych;

- popularyzowanie wiedzy o niepełnosprawności;

- rozwijanie umiejętności twórczych i kreatywności u dzieci.

 

III) Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Akceptacja i przestrzeganie przyjętych w Regulaminie zasad uczestnictwa w Konkursie.

2. Dostarczenie prac w podanym przez Organizatora terminie, zgodnie z wymaganiami, o których mowa w dalszej części Regulaminu konkursu.

3. Rodzic/opiekun prawny zgłaszając uczestnictwo swojego dziecka do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz danych osobowych jego dziecka (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzcy oraz na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora na potrzeby informowania o wynikach konkursu. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator utworzy doraźny zbiór danych osobowych. Każdy, kto bierze udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Rodzic i/lub opiekun Uczestnika ma również prawo do żądania usunięcia danych, przy czym żądanie takie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagrody Zwycięzcom. Dane osobowe oraz wizerunek Zwycięzców mogą zostać również wykorzystane w celu promocji Konkursu w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach prasy lokalnej i innych mediach na terenie Polski.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych osobowych.

6. Przystępując do Konkursu rodzic/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na opublikowanie wizerunku swojego dziecka (imię, nazwisko, szkoła, klasa, wiek) oraz wyraża zgodę na na przekazanie do nich autorskich praw na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,poz.83) oraz do publikacji w Internecie.

7. Rodzic/opiekun prawny uczestnika poprzez wyrażenie zgody na udział swojego dziecka w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku uczestnika oraz udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji na wykorzystanie utworu audio, video oraz foto, powstałych w związku z przeprowadzeniem Konkursu, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji określonych w 9 art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

IV) Wymagania, jakie powinna spełniać praca konkursowa.

1. Prace konkursowe mają być pracami plastycznymi.

2. Prace biorące udział w konkursie muszą być pracami własnymi, wykonanymi wybraną techniką na sztywnym arkuszu papieru A3, wcześniej niepublikowanymi.

3. Każde dziecko może wykonać tylko jedną pracę.

4. Prace powinny być zgłaszane do Konkursu przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub przedstawiciela placówki, do której uczeń uczęszcza. Każda praca musi zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę, szkołę, znajdującą się na odwrocie pracy konkursowej. Prace które nie zostaną podpisane, prace anonimowe oraz wykonane niezgodnie z tematem, nie będą brały udziału w konkursie.

 

V) Termin i miejsce składania prac konkursowych.

1. Prace konkursowe należy składać osobiście (do Sekretariatu Poradni  - od poniedziałku do piątku do godziny 15.00) lub listownie na adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.

2. Prace powinny być dodatkowo opatrzone dopiskiem „Powiatowy konkurs plastyczny”.

3. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 10.04.2017r. o godzinie 14.00.

4. Prace, które zostaną dostarczone do Poradni po wyznaczonym terminie lub które będą przygotowane niezgodnie z Regulaminem, nie będą podlegały ocenie.

5. Dostarczone prace stają się własnością Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

                         

VI) Kryteria oceny konkursu:

Kryteria oceny:

- estetyka pracy,

- zgodność z tematyką,

- nawiązanie do specyfiki pracy Poradni lub do specyfiki danej niepełnosprawności,

- oryginalność pomysłu i kreatywność.

 

VII) Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez Organizatora wyłoni spośród dostarczonych prac laureatów konkursu w dwóch kategoriach wiekowych oraz tematycznych:

·         I kategoria - uczniowie klas I – III;

·         II kategoria – uczniowie z klas IV – VI.

2. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni dwie zwycięskie prace (po jednej w każdej kategorii wiekowej). Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 17.04.2017r. w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie o godz. 16.00.

4. Lista uczestników i laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Poradni.

 

VIII) INFROMACJE KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sochaczewie ppp.e-sochaczew.pl.

2. W sprawach, które nie są ujęte w Regulaminie, rozstrzygać będzie Organizator.

3. Osoby odpowiedzialne z ramienia Organizatora za nadzór nad właściwym przebiegiem konkursu: Katarzyna Waracka  i Agnieszka Lotkowska.

 

 

Zapraszamy do udziału! 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy