Pracownicy sezonowi - wytyczne dla cudzoziemców i gospodarstw w powiecie sochaczewskim

Zdjęcia i foto: Pracownicy sezonowi - wytyczne dla cudzoziemców i gospodarstw w powiecie sochaczewskim Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Trwa sezon na zbiory warzywno-owocowe w gospodarstwach. Do pracy przyjmowani są pracownicy sezonowi. Obecnie największą grupę stanowią osoby z zagranicy, a to wiąże się z wieloma wytycznymi. 


Publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:


Transport pracowników z zagranicy – jak powinien wyglądać?

Przewóz pracownika sezonowego do konkretnego gospodarstwa rolnego odbywa się transportem zorganizowanym, może to być bus lub transportem zapewnionym przez rolnika jako transport indywidualny poprzez osobisty odbiór przy czym każda z osób przed wejściem do pojazdu myje i dezynfekuje ręce oraz zakłada osłonę na nos i usta do czasu dotarcia na miejsce. Rekomenduje się, aby strefa kierowcy była oddzielona od strefy pasażera przesłoną. 


Ile czasu powinien trwać transport od momentu wjazdu pracownika do kraju?

Czas przejazdu pracownika sezonowego od momentu przekroczenia granicy RP do docelowego gospodarstwa nie może przekroczyć 24 h. 


Jakie są wytyczne w momencie kiedy pracownicy pojawiają się w gospodarstwie?

Po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca zatrudniający zobowiązany jest do zgłoszenia PPIS właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa faktycznej listy osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny.

Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi).


Jak wygląda sprawa z wykonywaniem testów?

Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia Organizacja i koszt leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza. Każdy dodatni przypadek powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.


Ile kosztują testy i jak znaleźć odpowiednie laboratoria?

Lista takich jednostek jest dostępna między innymi na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid. Dodatkowo są także komercyjne placówki w których zależności od rodzaju testu zapłacimy od 95 zł do ponad 600 zł. 


Czy pracownicy mogą pracować podczas odbywania kwarantanny?

Podczas pierwszych 14-dni pobytu w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty obowiązkiem odbywania kwarantanny, ma możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że obowiązuje całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa w okresie odbywania kwarantanny, ogranicza się kontakt także do niezbędnego minimum z osobami zamieszkującymi dane gospodarstwo. Należy pamiętać, iż w czasie odbywania kwarantanny Policja sprawuje dozór nad osobami obowiązanymi do jej odbycia.


A czy jest możliwość zwolnienia pracownika z odbywania kwarantanny?

Jest możliwość, aby najwcześniej w 7 dniu kwarantanny pobrać pracownikowi wymaz do badania PCR, a po otrzymaniu wyniku ujemnego zwolnić go z odbywania dalszej części kwarantanny. Koszt testu pokrywa rolnik, u którego docelowo zatrudniony jest pracownik sezonowy. 


Ważną kwestia jest zakwaterowanie – jak powinno wyglądać?

W przypadku dużej liczby pracowników w gospodarstwie należy wydzielić oddzielne kwatery (oddzielne wejścia) dla niewielkich grup osób – do max 10 pracowników, i tak zorganizować ich pobyt, aby w okresie odbywania kwarantanny grupy nie stykały się ze sobą zarówno w pracy, jak i poza nią w pomieszczeniach socjalnych, podczas transportu na pole/miejsce wykonywania pracy, na podwórku, itp.


Pracownicy podczas kwarantanny wykonujący obowiązki jakie powinni zachować wytyczne?

Zaleca się, aby pracownicy sezonowi w trakcie kwarantanny, którzy prowadzą zbiór owoców miękkich (maliny, truskawki, jagody etc) i warzyw zielonych jedzonych na surowo (sałata, rukola, szpinak etc) oraz pracujący przy obróbce (np. obieranie, krojenie owoców, porcjowanie etc) żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia stosowali zarówno osłonę ust i nosa jak również rękawiczki jednorazowe, które muszą być często zmieniane. Wszelkie objawy choroby zakaźnej, w tym ze strony układu pokarmowego, powodują natychmiastowe odsunięcie pracownika od wszelkich prac związanych z żywnością.


Jakie obowiązki ma jeszcze gospodarstwo?

Gospodarstwo zapewnia zatrudnionym cudzoziemcom środki ochrony osobistej, w tym maseczki/ osłonę ust, nosa w zależności od potrzeb i specyfiki pracy, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. Gospodarz zapewnia pranie odzieży, pościeli itp.; pranie powinno odbywać się w temperaturze, co najmniej 60 0 C z dodatkiem detergentu. Gospodarz zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.


Codzienne należy także sprawdzać stan zdrowia pracowników?

Tak. Gospodarstwo dysponuje termometrem, optymalny jest bezdotykowy pomiar temperatury – w przypadku innego termometru obowiązuje dezynfekcja po każdym jego użyciu. Pomiar temperatury jest wykonywany u pracowników przynajmniej 1 raz dziennie przez wyznaczoną osobę – optymalnie przed rozpoczęciem pracy. 


Gospodarz powinien uzyskać zgodę pracownika na pomiar, a temperatura powyżej 370C kwalifikuje do odsunięcia pracownika od świadczenia pracy, pozostania na kwaterze i częstszego pomiaru temperatury. Jeśli temperatura rośnie jest wskazana teleporada.


A jak powinna wyglądać praca w polu oraz w pomieszczeniach?

Zaleca się, aby praca w gospodarstwie odbywała się w niewielkich grupach (zalecane tak jak przy podziale na kwatery), z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowej odległości między pracownikami lub praca w maseczkach. Ważne jest wietrzenie pomieszczań, dezynfekcja powierzchni. Przy pracach na polu, jak również innych pracach rolniczych np. sortowanie, obieranie, krojenie stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli nie można zapewnić takiej odległości  to pracownicy powinni stosować środki ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.


Gospodarz zapewnia również posiłki – jakie wytyczne trzeba spełniać?

Posiłki powinny być pracownikom dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby mogli rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w naczyniach jednorazowych. Jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze. powyżej 60 C, a o ile to możliwe – wyparzanie. Dopuszcza się, aby pracownicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytki wyłącznie indywidualnego.


A co jeśli wystąpi przypadek zakażenia COVID-19? 

W przypadku, gdy w gospodarstwie wystąpi przypadek zachorowania, gospodarstwo kontynuuje swoją produkcję, z wyłączeniem tej części w której wystąpiło zdarzenie.


Wszelkie informacje dostępne są na stronie https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-08-05-2020-r/?fbclid=IwAR2OC6p1bGDP-zumixz6I6Dz96UWCcJJeaLMDAV7I-iheOPLFMZl1BkdtHA . Dodatkowo jeśli mamy wątpliwości możem skontaktować się z wyznaczoną stacją Sanitarno – Epidemilogiczną, która udzieli odpowiedzi i wskazówek. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy