Przetarg na wykonanie termomodernizacji muzeum - etap II

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ I POLA BITWY NAD BZURĄ W SOCHACZEWIE - ETAP II
NUMER OGŁOSZENIA: 170257 - 2013; DATA ZAMIESZCZENIA: 27.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą , pl. Kościuszki 12, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 46 862 33 09, faks 46 862 33 09.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie Termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie - etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zakres robót budowlanych: (w części dotyczącej wykonania robót budowlanych na elewacji wschodniej budynku) -zagospodarowanie placu budowy, -demontaż istniejących okien ( szt - 4 szt) -demontaż istniejących parapetów zewnętrznych -montaż okien szt. 4 szt. w tym; piwnica: 2 szt. - okno O1 parter: 2 szt. -okno O7 -montaż nowych parapetów zewnętrznych - blacha stalowa ocynkowana, powlekana kolor grafitowy. -naprawa istniejących parapetów wewnętrznych poprzez oczyszczenie i pomalowanie w kolorze okien -montaż nowych rur spustowych (blacha stalowa ocynkowana, powlekana kolor grafitowy) z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, -wyprawienie ościeży okiennej od wewnątrz pomieszczeń i malowanie -renowacja elewacji wschodniej -renowacja istniejących krat okiennych (elewacja wschodnia) -odtworzenie brakujących detali architektonicznych na wschodniej elewacji budynku -montaż zdjętych na czas prac budowlanych opraw oświetleniowych -uporządkowanie terenu wokół budynku i przywrócenie do stanu poprzedniego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.13-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie z art. 22 ust.1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to za okres prowadzenia działalności, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane na budynku o wartości co najmniej 70 000 PLN brutto każda, z czego przynajmniej jedna była wykonywana na nieruchomości zabytkowej wpisanej do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży Oświadczenie z art. 22 ust.1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Oferent wykaże (oświadczenie), iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej , zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; osoba musi posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) lub posiadać zaświadczenie o kwalifikacjach na podstawie §19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24.08.1964r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz.U. Nr 31, poz. 197) lub §17-19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.01.1994r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz.U. Nr 16, poz. 55);

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 70 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  2. Wykaz wykonanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia ( zgodnie z pkt 3.2 S.I.W.Z.) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy 2. Zaparafowane istotne postanowienia umowy. 3. Wypełniony załącznik nr 6 do S.I.W.Z. 4. Wypełniony załącznik nr 7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 14.1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót 14.1.1 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji publicznej. 14.1.2 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 14.1.1 - 14.1.2 termin Czasu Ukończenia prac może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 14.2.2 Zmiany osobowe a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy b) Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę. 14.3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy. d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego. g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku pkt. 14.3.b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów. W przypadku pkt. 14.3.c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie. W przypadku pkt. 14.3.d zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie prac, z których Zamawiający rezygnuje. Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 14.1, 14.2 i 14.3 stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) b) zmiany danych teleadresowych, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.sochaczew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Pl. Kościuszki 12 96-500 Sochaczew..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Pl. Kościuszki 12 96-500 Sochaczew..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Muzeum_architektura_opis_techniczny.pdf

Siwz -Etap II

Postanowienia_Konserwatora_Zabytków.pdf

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy