Przetarg nieograniczony RGK.271.4.2017

W dniu 10.05.2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informacja o zmianie SIWZ wraz z nowym przedmiarem robót .

Szczegółowe informacje dotycząc zmian w załącznikach 

Gmina Rybno ogłasza przetarg: Przebudowa drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno” 1) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno” odcinek od km 0+596,00 do km 2+600,00 o długości 2004 mb: - roboty związane z rozebraniem istniejących i wykonaniem nowych przepustów - regulacja zaworów wodociągowych - wyrównanie istniejącej podbudowy - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m² - wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm - wykonanie poboczy z klińca gr. 10 cm - wykonanie zjazdów z kruszyw łamanych gr. 10 cm - wykonanie oznakowania pionowego 2) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót budowlanych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części SIW Załącznik 9-11. Projekt budowlany specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt organizacji ruchu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 380506W Konstantynów-Rybionek-Ludwików-Rybno stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmują wykonanie przebudowy drogi o długości 5,407 km. Niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie odcinka drogi od km 0+596,00 do km 2+600,00 w zakresie objętym przedmiarem robót. 
Główny kod CPV: 45233120-6 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data:22.05.2017 , godzina: 10:00, 
Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Szczegółowe informacje, treść ogłoszeń i załączniki do przetargu w załączniku strony

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (19)Autor tego artykułu: Gmina Rybno wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy