Przetarg

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 221214-2010 z dnia 2010-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sochaczew
Usługę drukowania i dostawy raz w tygodniu gazety Tygodnik Ziemia Sochaczewska w nakładzie 3.300 szt.( z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie trwania umowy) o poniższych wymaganiach: ilość stron- 16 (w tym 4 strony...
Termin składania ofert: 2010-08-03
________________________________________
Sochaczew: Druk i dostawa gazety Tygodnik Ziemia Sochaczewska
Numer ogłoszenia: 222315 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221214 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Tygodnik "Ziemia Sochaczewska", ul. Wąska 17, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 0-46 862 23 55 0-46 862 23 55 , faks 0-46 862 75 19.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostawa gazety Tygodnik Ziemia Sochaczewska.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługę drukowania i dostawy raz w tygodniu gazety Tygodnik Ziemia Sochaczewska w nakładzie 3.300 szt.( z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia w trakcie trwania umowy) o poniższych wymaganiach: ilość stron- 16 (w tym 4 strony barwne, 12 stron czarno - białych), format - A3, papier - gazetowy do 50 g /mkw. Zamawiający przekazuje materiały gotowe do druku w formie elektronicznej na CD w każdy poniedziałek do godz. 18.00. Przy wykonaniu tego zadania Wykonawca będzie otrzymywał płytę CD z opracowanym tekstem i ilustracjami w programie VENTURA COREL 8 (VP, PRN). Wydrukowany nakład zamawiający odbiera z drukarni we własnym zakresie w poniedziałek do godziny 22.00. W przypadku świąt państwowych i kościelnych wypadających we wtorek, gazeta będzie ukazywać się w poniedziałek. Płyty CD będą w tym przypadku przekazywane drukarni w indywidualnie ustalonym terminie...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• POLSKAPRESSE Sp. z o.o., ul. Matuszewska14, 03-876 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 0,23
• Oferta z najniższą ceną: 0,23 / Oferta z najwyższą ceną: 0,63
• Waluta: PLN.

 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy