Zaloguj się do konta

Radni w komisjach - podsuwanie sesji powiatowej

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
2006-12-19
Radni i rady samorządowe
Na III sesji Rady Powiatu, która odbyła się 15 grudnia, zakończył się proces formowania rady. Powołano komisję rewizyjną i zatwierdzono składy stałych komisji rady oraz wybrano ich przewodniczących. Do Komisji Rewizyjnej Rady weszli radni – Andrzej Chełpiński - przewodniczący, Jan Kraśniewski – zastępca, Wiesław Domagalski, Artur Papierowski i Urszula Pawlak - członkowie. Na wniosek grupy radnych zmieniona została liczba i zakres merytoryczny komisji Rady. Jak uzasadniał wicestarosta Piotr Osiecki, połączenie i utworzenie z dotychczasowych ośmiu sześciu komisji pozwoli na obniżenie kosztów administracyjnych. Komisję Statutowo – Regulaminową tworzą Bogdan Dobrzyński – przewodniczący, Andrzej Grabarek, Józef Gołębiowski, Urszula Pawlak i Jan Kraśniewski. W skład Komisji Budżetowej weszli Zbigniew Pakuła – przewodniczący, Piotr Osiecki, Bogdan Dobrzyński, Tadeusz Głuchowski i Jan Łopata. Na wniosek Haliny Pędziejewskiej do proponowanej Komisji Oświaty i Wychowania, Sportu i Turystyki dodano także Kulturę. W jej skład weszli – Tadeusz Głuchowski – przewodniczący, Tadeusz Koryś, Halina Pędziejewska, Zbigniew Pakuła i Jolanta Popiołek. Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej – Artur Papierowski – przewodniczący, Wojciech Zbytniewski, Mieczysław Głuchowski, Janusz Ciura i Jan Łopata. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Wiesław Domagalski – przewodniczący, Józef Gołębiowski, Wiesław Kowala, Wojciech Zbytniewski i Tomasz Połeć. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Mieczysław Głuchowski – przewodniczący, Andrzej Chełpiński, Ryszard Ambroziak, Wiesław Kowala i Jolanta Popiołek. Wiceprzewodniczący komisji zostaną wybrani bezpośrednio przez ich członków. Radni ustalili wynagrodzenie Starosty Sochaczewskiego na kwotę 4.890 zł oraz dodatki – funkcyjny (1.920 zł), stażowy (978 zł) oraz specjalny (2.724 zł). W związku z tym, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał w tym roku dodatkowo 219 tys. zł na potrzeby osób niepełnosprawnych, zmieniona została uchwała w sprawie zadań, na które przeznacza się środki PFRON oraz wysokości środków na te zadania na rok 2006. Na biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2006 zatwierdzono Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych „Wokanda” ze Skierniewic. Ostatnia uchwała podjęta przez radnych na tej sesji dotyczyła utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie i nadania mu Statutu. Jednak ze względu na to, że wymagałoby to zatrudnienia dodatkowych osób, Artur Papierowski w imieniu komisji zdrowia zaproponował odrzucenie tego projektu i przeznaczenie pieniędzy na ten cel przewidzianych na zwiększenie zadań już istniejących ośrodków i instytucji pomocy. Wicestarosta Piotr Osiecki wskazywał na to, że oprócz ważnych względów finansowych, niemniej ważne są względy społeczne i konieczność opieki nad ludźmi, którzy mogą znaleźć się w sytuacji kryzysowej. W tej sytuacji Rada przyjęła propozycję starosty Tadeusza Korysia, który zobowiązał się, że Zarząd jeszcze raz przeanalizuje projekt uchwały i po koniecznych zmianach przedstawi go na najbliższej sesji. Przewodniczący komisji zdrowia Artur Papierowski przekazał przedstawione przez przewodniczącego A. Grabarka pismo pracowników szpitala, w którym jako warunku do rozpoczęcia negocjacji o ewentualnych spłatach roszczeń domagają się szybkiego rozwiązania sytuacji Szpitala Powiatowego. Dyskusję, w której brali udział Mieczysław Głuchowski, Wojciech Zbytniewski, Jan Łopata, Artur Papierowski, a która dotyczyła głównie konieczności dokładnego rozliczenia poprzednich władz i wprowadzenia natychmiastowych działań restrukturyzacyjnych i naprawczych w szpitalu, podsumował wicestarosta Piotr Osiecki. Wyjaśnił, że obecny dyrektor Wiktor Gajda będzie pełnił swoją funkcję do końca grudnia, z możliwością przedłużenia do końca stycznia. Zarząd Powiatu rozpoczął procedury ogłoszenia konkursu na to stanowisko. Jednocześnie dyr. Gajda został poproszony o przygotowanie aktualnego stanu finansowego szpitala, co będzie punktem wyjścia do dalszych decyzji. Mocno podkreślał, ze nieuzasadnione jest rozsiewanie atmosfery nie sprzyjającej dalszej działalności i wprowadzanie do dyskusji emocji zamiast faktów. Tym bardziej w czasie, gdy szpital negocjuje w NFZ kontrakty na przyszły rok. Sesję zakończyła minuta ciszy, którą na wniosek Wiesława Domagalskiego zebrani uczcili pamięć ofiar wprowadzonego 25 lat temu stanu wojennego. Andrzej Wach

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc