Rekrutacja do projektu - 13.02.2014

Od dnia 10 lutego 2014 roku rozpoczął się nabór do projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn. Nabór będzie prowadzony do 28 lutego 2014.

Do projektu mogą się zgłaszać osoby należące do jednej z grup:

a. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;

b. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;

c. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;

d. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;

e. Rodziny zastępcze;

f. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;

g. Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

 

W celu zgłoszenia należy wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy

Do Formularza rekrutacyjnego należy obowiązkowo załączyć:

a) kserokopię dowodu osobistego;

b) pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania gospodarstwa domowego (jeżeli dotyczy);

c) oświadczenie o zgodzie zarządcy budynku na bezpłatne zamontowanie zestawu do odbioru Internetu na jego budynku (jeżeli dotyczy);

d) zaświadczenie o wynagrodzeniu z miejsca pracy lub decyzja z PUP potwierdzająca status osoby bezrobotnej lub zeznanie podatkowe (jeżeli dotyczy).

 Dodatkowo załączniki wymagane dla poszczególnych grup docelowych:

 a) dla gospodarstw domowych spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej:

- zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego;

- kopia decyzji o przyznaniu świadczeń z OPS;

- zaświadczenie z PUP (jeżeli dotyczy);

 b) dla gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych:

- zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego;

- kopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego;

- zaświadczenie z PUP (jeżeli dotyczy).

 c) dla dzieci i młodzież z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych typowanej do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej:

- zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego;

- ksero decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego;

- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub ksero legitymacji.

 d) dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym:

- kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym) lub kopia orzeczenia równoważnego aktualnego w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego.

  e) dla rodzin zastępczych:

- decyzja administracyjna o przyznaniu pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej z PCPR;

- zaświadczenie o posiadaniu statusu rodziny zastępczej wystawiony przez Ośrodek Adopcyjny lub PCPR;

- w przypadku, gdy wnioskodawca ma inne nazwisko niż rodzic kserokopię aktu urodzenia bądź właściwe postanowienie sądu.

 f) dla osób z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

- zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego;

- kopia decyzji z ZUS o pobieraniu renty, emerytury.

 g) dla dzieci i młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik:

- zeznanie podatkowe za rok poprzedzający rok zgłoszenia do udziału w projekcie;

- zaświadczenie o pobieraniu nauki lub kopia legitymacji;

- zaświadczenie o wynikach w nauce wystawione przez odpowiednią placówkę oświatową,

 Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich dokumentów do wglądu. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy