Rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn"

W związku brakiem wystarczającej ilości chętnych nadal otwarty jest nabór do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn”. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a uczestnicy otrzymają komputer, łącze internetowe oraz wsparcie w formie szkolenia dostosowane do poziomu ich umiejętności.

Poniżej znajdują się kryteria dochodowe udziału w projekcie z podziałem na grupy docelowe:

Lp.

Grupy docelowe

Kwota

1.

Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz.U. Z 2012/823)

·              Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto

 

·              Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł netto

2.

Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zmianami)

 

·              Świadczenie rodzinne przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł netto

·               W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł netto

3.

Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej (z art. 90b ust 1,3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty Dz.U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593) (Art. 8)

·              Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł netto

 

·               Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456,00 zł netto

4.

Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

 

Brak wymogów spełniania kryterium dochodowego

5.

Rodziny zastępcze

Brak wymogów spełniania kryterium dochodowego

6.

Rodzinne domy dziecka

Brak wymogów spełniania kryterium dochodowego

7.

Samotni rodzice

Brak wymogów spełniania kryterium dochodowego

8.

Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych D.z U. 2003 Nr 228 poz 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno - rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS

831,15 zł

9.

Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

1 278,43 zł brutto

 

Formularze rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje  są dostępne w Urzędzie Gminy w Młodzieszynie. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy