Są jeszcze wolne środki dla bezrobotnych

/ 1 komentarzy

30 września odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia pod przewodnictwem wicestarosty Janusza Ciury. Poświęcone było sytuacji na rynku pracy w powiecie sochaczewskim w pierwszym półroczu 2014 r. Ważną informacją dla osób bezrobotnych jest fakt, że Powiatowy Urząd Pracy dysponuje jeszcze wolnymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej.

Środki, o których mowa, dostępne są w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Dziś osoba bezrobotna, a jutro… człowiek sukcesu zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mogą się o nie starać osoby do 25. r.ż., powyżej 50. r.ż. oraz w przedziale wiekowym 45 – 49 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, które złożą odpowiedni wniosek wraz z kompletem załączników. Przyznana jednorazowo kwota nie może przekroczyć 600% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Ogółem wspomnianym projektem zostanie objętych 477 osób ujętych w rejestrach sochaczewskiego urzędu. W pierwszym półroczu 2014 r. w jego ramach 261 osób skierowano do odbycia stażu, 40 – na szkolenia, zaś 23 bezrobotnym PUP udzielił wsparcia w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

- Zachęcam wszystkie osoby bezrobotne, by zgłaszały się do Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, który dysponuje jeszcze wolnymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej. To jedna z form aktywizacji osób pozostających bez pracy, obok między innymi szkoleń, staży czy refundacji kosztów wyposażenia, doposażenia miejsca pracy. Pracownicy udzielą informacji, jakie warunki należy spełnić, by te środki otrzymać. Uważam, że warto spróbować i wykorzystać każdą możliwość, by zmienić swój status – mówi wicestarosta Janusz Ciura.
Na spotkaniu zatwierdzono propozycję zmian podziału środków z Funduszu Pracy, które omówiła Hanna Kaźmierczak, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej. Dodała jednocześnie, że udało się pozyskać dodatkowo między innymi kwotę 166 300 zł na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 120 000 zł z Funduszu Pracy na realizację programu „Bony stażowe” – nowej formy wsparcia bezrobotnych. Przedstawiła również dane liczbowe dotyczące instrumentów aktywizacyjnych, którymi dysponuje PUP, a które finansowane są z Funduszu Pracy. Ogólnie w ramach tych środków, wynoszących 1 892 600 zł, liczba zaktywizowanych bezrobotnych wyniosła na dzień 30.09.2014 r. 272 osoby. Obecnie 88 osób skierowanych jest na szkolenia indywidualne, 104 na staże, w tym 26 osób w ramach bonów stażowych, refundacją kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy objęto 8 osób.

Informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy przedstawił dyrektor Krzysztof Wasilewski. Stopa bezrobocia w powiecie sochaczewskim wyniosła na koniec lipca 2014 r. 11% i niezmiennie od kilku lat oscyluje pomiędzy stopą krajową (11,9%) i wojewódzką (10,2%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie wg stanu na dzień 31.08.2014 r. wynosiła 3 824 osoby, w tym 1 882 kobiety. W sierpniu do rejestracji przystąpiło 389 osób, wśród których 76 otrzymało prawo do zasiłku (w tym 43 kobiety), 71 po raz pierwszy uzyskało status osoby bezrobotnej (w tym 39 kobiet), 318 po raz kolejny (od 1990 r.) powróciło do rejestracji (w tym 1474 kobiety), 212 zamieszkałych na wsi (w tym 100 kobiet). Z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 348 osób: 142 – w związku z podjęciem pracy (w tym 75 kobiet), 116 – z powodu niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, 11 – w związku z dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego. W tym okresie PUP w Sochaczewie dysponował 325 ofertami pracy.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (1)

hugo-mlhugo-ml
0
co oni tam mają pod tym biurkiem?
piłka plażowa?
wtf
to nagroda jakaś za najlepszą prezentacje na tym posiedzeniu czy jak?


(2014-10-12 20:11)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy