Zaloguj się do konta

Śmieci, zmiany w budżecie, nowe zasady przydziału mieszkań

Urząd Miasta w Sochaczewie
2013-10-31
Radni i rady samorządowe

W piątek, 25 października, odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej. Jej program był bardzo obszerny, radni rozpatrzyli ponad 20 uchwał, zapoznali się z informacją o realizacji budżetu miasta w I półroczu br. oraz realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym.

Na początku analizowali dwa projekty uchwał dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren dawnego Chemitexu oraz działki przy ul. Żyrardowskiej wykorzystywane dotychczas przez lokalne firmy śmieciowe. To realizacja deklaracji burmistrza, że ze ścisłej zabudowy miejskiej znikną sortownie i przesypownie odpadów, tak utrudniające mieszkańcom życie i odpoczynek. Zatwierdzone plany zagospodarowania ostatecznie zakażą prowadzenia gospodarki odpadami na terenie Chemitexu i przy Żyrardowskiej, a firmy śmieciowe znikną stamtąd po wygaśnięciu koncesji wydanych przez starostwo powiatowe.

Radni zatwierdzili stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2014 roku. Burmistrz zaproponował, by na niezmienionym poziomie zostawić podatki od nieruchomości, ale też od środków transportowych czyli autobusów, przyczep, naczep, samochodów ciężarowych. Co istotne, burmistrz nie wystąpił do radnych o ustalenie opłaty za posiadanie psa, a to oznacza, że w 2014 roku ich właściciele oszczędzą 48 złotych. Tyle ostatnio wynosiła opłata za psa obowiązująca na terenie naszego miasta w 2013 roku.

Rada zmieniła zasady wynajmowania mieszkań należących do miasta. Burmistrz zaproponował m.in. by umowy z najemcami lokali socjalnych podpisywać raz na 3 lata, a nie raz na rok, jak dotychczas, a także by mieszkania o powierzchni przekraczającej 80m2 trafiały do rodzin minimum siedmioosobowych. W uchwale zmieniono definicję lokalu tymczasowego; wprowadzono zapis, że przydział lokalu można przyspieszyć po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej. Rada zmieniła skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej rozpatrującej wnioski o przydział lokali i teraz zasiadać w niej będą: 1 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 2 przedstawicieli UM i 2 reprezentantów Rady Miejskiej.

18 głosami za, przy tylko jednym przeciw, zmieniono zasady sprzedaży mieszkań komunalnych, które na własność mogą przejąć ich dotychczasowi najemcy. Chodzi przede wszystkim o wysokość bonifikaty udzielanej lokatorom zainteresowanym wykupem lokalu. Osoby wykupujące mieszkanie przed 31 grudnia 2014 roku skorzystają z 99% bonifikaty, tj. przejmą swoje M za 1% ceny rynkowej. W kolejnych latach ulga udzielana przez miasto zacznie spadać. W 2015 za lokal trzeba będzie zapłacić 25% jego wartości ustalonej przez rzeczoznawcę, w 2016 już 50%, w 2017 opłata wzrośnie do 75%, a w 2018 nie będzie już żadnych ulg. Jak widać, warto się spieszyć i odpowiedni wniosek złożyć w ciągu najbliższych 12-13 miesięcy. Dziś za przejmowane na własność M trzeba zapłacić średnio 3-5 tys., a za kilka lat będzie to już kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ratuszowi zależy głównie na zbyciu lokali we wspólnotach, gdzie ZGM zarządza tylko pojedynczymi mieszkaniami. Jak poinformowano, w tej chwili miasto posiada 179 lokali w 43 budynkach wspólnot, z czego w 27 budynkach pozostały tylko po 1-3 lokale. Reszta jest w prywatnych rękach.

W związku z trudną sytuacją finansową województwa mazowieckiego, miasto samo wybuduje chodnik przy ul. Żyrardowskiej, który wedle wcześniejszych planów miał być wspólną inwestycją ratusza i MZDW. Radni zgodzili się przeznaczyć 100.000 zł na budowę 360 metrów chodnika biegnącego od bazy firmy Remondis do skrzyżowania z obwodnicą. Chodnik ma powstać jeszcze w tym roku. 

Jednogłośnie rada poparła pomysł realizacji projektu Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych, na który ratusz pozyskał aż 473.245 zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ma być realizowany w roku szkolnym 2013-2014 i obejmie 671 uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Sochaczewa. Jak wyjaśnił wiceburmistrz Marek Fergiński, to aż 3.120 godzin zajęć dodatkowych, ale też wyposażenie szkół w meble i sprzęt komputerowy o wartości prawie 200 tys. zł. Uczniowie będą mogli skorzystać ze specjalnych zajęć logopedycznych, wyrównawczych, teatralnych, muzycznych czy gimnastyki korekcyjnej. W każdej z czterech szkół rodzice będą mogli zapisać maluchy na bezpłatne zajęcia opracowane specjalnie dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, dla maluchów z zaburzeniami mowy. Pozyskane przez miasto środki pokrywają w 100 % koszty jego realizacji, a to oznacza, że ratusz nie dołoży do zadania nawet złotówki.

Rada jednogłośnie stwierdziła, że za jedno z zadań własnych miasta, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, uznaje budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej. Chodzi przede wszystkim o realizację projektu Sochaczew miasto e-Innowacji, gdzie planowana jest budowa infrastruktury internetowej sieci bezprzewodowej (dwie stacje bazowe i stacje nadawcze na terenie miasta).

Zgodnie z zapowiedzią, na sesję wszedł projekt uchwały o przekształceniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Ponieważ radni wyrazili na to zgodę, 1 stycznia 2014 roku ZGM formalnie przekształci się w jednostkę, ale przejmie jednocześnie od zlikwidowanego zakładu wszystkich pracowników, majątek ruchomy, aktywa i pasywa. Docelowo zmiana ta ma usprawnić pracę ZGM, w tym zapewnić jednostce płynność finansową.

Radni ustalili nowe zasady naliczania opłat za pobyt dziecka w Integracyjnym Żłobku Miejskim, budowanym przy ul. Hanki Sawickiej 2a. Od 1 stycznia, zamiast obecnej opłaty ryczałtowej, za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń zacznie obowiązywać stawka w wysokości 0,1% minimalnego wynagrodzenia (1,68 zł). Radni przyjęli także nowy statut tej jednostki. Inwestycja jest już na ukończeniu, w listopadzie obiekt zostanie wyposażony w meble i zabawki, a otwarcie nowej siedziby w styczniu.

Dokonano drobnej zmian w regulaminie działania schroniska dla bezdomnych zwierząt AZOREK. Do przytuliska będą przyjmowane zwierzęta spoza Sochaczewa, tzn. z gmin, które podpiszą z miastem stosowne porozumienie i pokryją koszty związane z zapewnieniem psom opieki, leczenia itd.

Bez uwag i jednogłośnie przyjęto programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. Na samą współpracę z NGO w przyszłym roku ratusz planuje wydać ponad 800.000 zł.

Czytaj więcej


e-Sochaczew Top 5

Sprawy urzędowo-administracyjne3

W nocy Sejm przyjął kolejne poprawki

Pożary, straż pożarna

Z ostatniej chwili - pożar pustostanu na ul. Lechickiej

Zdrowie7

Testy COVID-19 - ile wykonano ich mieszkańcom powiatu sochaczewskiego?

Sprawy urzędowo-administracyjne3

Czy Sochaczew ma przygotowywać się do wyborów prezydenckich 2020? - SONDA

Zdrowie

Stan sytuacji epidemiologicznej w powiecie sochaczewskim na dzień 1 kwietnia 2020