Sochaczewianie nie szczepią dzieci?

/ 157 komentarzy / 3 zdjęć
Zdjęcia i foto: Sochaczewianie nie szczepią dzieci?  Zdrowie sochaczew

Temat szczepień jest kontrowersyjnym wątkiem. Coraz większy ruch antyszczepionkowy przekonuje do siebie opiekunów, którzy w skali kraju zwiększają swoje poparcie. Druga grupa natomiast chciałaby zakazania uczęszczania dzieci nieszczepionych do placówek oświatowych jako potencjalne zagrożenie. Jak wygląda sytuacja w Sochaczewie i jak widzą to jednostki zajmujące się na co dzień zagadnieniem szczepień, zapytaliśmy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sochaczewie.

 

Czy lekarz ma zawsze obowiązek zgłosić niepożądane odczyny poszczepienne?
Zgłaszanie i rejestracja niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) jest wymagana przepisami art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Lekarz, który rozpoznaje lub podejrzewa wystąpienie NOP ma obowiązek w ciągu 24 godzin dokonać zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia NOP podlega karze grzywny na podstawie art. 52, ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. w przypadku rozpoznania przez lekarza NOP i niezgłoszenia tego faktu do PSSE. 


Czy wszystkie objawy to NOP?
Wskazać należy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania określa rodzaje niepożądanych odczynów poszczepiennych i kryteria ich rozpoznawania na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, sposób zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych, wzory formularzy zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych, sposób prowadzenia rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych, udostępniania danych nim objętych oraz okres ich przechowywania. 


Kwalifikacja NOP dokonywana jest wyłącznie przez lekarza, który rozpoznając niepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewając jego wystąpienie wypełnia właściwą część zgłoszenia i przekazuje informację państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca powzięcia podejrzenia wystąpienia odczynu poszczepiennego.


Procedura zgłaszania przez lekarza odczynu poszczepiennego jest standardowym działaniem stosowanym w powiecie sochaczewskim, realizowanym w celu zapewnienia właściwego monitoringu wystąpienia ewentualnych niepożądanych działań po podawanych szczepionkach. Wszystkie zgłoszone przez lekarzy odczyny są przedmiotem wnikliwej analizy pracowników PSSE w Sochaczewie, mającej na celu ustalenia ich związku z podaniem szczepionki, a także wyjaśnieniu innych okoliczności związanych z wystąpieniem NOP-u, np. takich jak warunki transportu i przechowywania szczepionek. 


Jak wygląda rejestrowanie NOP w Sochaczewie?
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie (PSSE) monitoruje zgłoszenia Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP) i prowadzi ich rejestr - wykres w załączeniu przedstawia liczbę NOP zarejestrowanych w powiecie sochaczewskim w latach 2014 -2017. 


Czy dużo przypadków NOP zarejestrowano w Sochaczewie oraz powiecie sochaczewskim?
Liczba zarejestrowanych przypadków NOP w powiecie sochaczewskim w latach 2014-2017 przedstawia dołączony wykres. 


W powiecie sochaczewskim w latach 2014 - 2017 zarejestrowano – średnio, ok. 9 NOP rocznie po szczepieniach zarówno obowiązkowych jaki i zalecanych. Wśród rejestrowanych w powiecie sochaczewskim NOP, większość odczynów miała charakter łagodny - miejscowy, w postaci zaczerwienia lub obrzęku w miejscu podania szczepionki lub objawów ogólnych takich jak gorączka. 


A jak wygląda sytuacja w Sochaczewie w 2018?
W okresie od stycznia 2018 r. do września 2018 r. do PSSE w Sochaczewie wpłynęło 13 zgłoszeń NOP. Tendencja wzrostowa liczby zgłoszonych NOP w powiecie sochaczewskim może być dowodem na zwiększającą się czułość monitoringu ww. zdarzeń. 


Czy opiekunowie mogą sami zgłosić obawy w określonym rejestrze NOP?
W ramach dobrowolnego systemu nadzoru NOP, każda osoba zainteresowana, w tym np. rodzic/opiekun dziecka, może zgłosić podejrzenie NOP bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, gdzie są one gromadzone i analizowane w Departamencie Monitorowania Działań Niepożądanych tego Urzędu, a następnie przekazywane do europejskiej bazy danych tzw. EudraVigilance (European Union Drug Regulating Authorities Pharmacovigilance) prowadzonej przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency, EMA).


Ten sposób zgłaszania NOP nie wymaga potwierdzenia przez pracownika służby zdrowia. Jest to system dobrowolny, co oznacza, że jeśli rodzice uznają, że po szczepieniu wystąpiły objawy, które wg nich wymagają zgłoszenia, można to zrobić. Zgłoszenie polega na wypełnieniu i odesłaniu formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej urzędu. 


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP–PZH) w Warszawie z ramienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego gromadzi i analizuje informacje o niepożądanych odczynach poszczepiennych (NOP) zarejestrowanych w systemie nadzoru w całym kraju. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej NIZP-PZH w zakładce – Biuletyn Szczepienia Ochronne. 


Czy szczepienia dają gwarancję odporności?
Z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wynika obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom zakaźnym osób przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (PSO). Nałożenie przez ustawodawcę powszechnego obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw wybranym chorobom zakaźnym zapewnia odpowiednio wysoki odsetek osób uodpornionych przeciw tym chorobom zakaźnym i skutecznie zmniejsza ryzyko epidemicznego szerzenia się tych chorób zakaźnych w populacji. 


Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych przeciw wybranym chorobom zmniejsza także społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych, w tym związane z kosztami leczenia tych chorób oraz ich powikłań ponoszonymi przez sektor finansów publicznych. 


Jak wygląda sytuacja w powiecie sochaczewskim – opiekunowie rzadziej szczepią dzieci?
Obowiązkowe szczepienia ochronne w powiecie sochaczewskim są nadal społecznie akceptowane, o czym świadczy utrzymujący się od wielu lat wysoki poziom zaszczepienia populacji dzieci i młodzieży. W ostatnich latach analiza realizacji szczepień ochronnych populacji dzieci i młodzieży wskazuje na niewielką tendencję spadkową w realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych. Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymująca się w powiecie od kilku lat rosnąca liczba osób uchylających się od wykonania obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym. 


Jakie są dokładne dane?
Na koniec 2017 roku, na terenie powiatu sochaczewskiego zarejestrowano 73 osoby uchylające się od obowiązku szczepień, natomiast w 2016 roku liczba ta wynosiła 76 osób, natomiast w 2015 roku - 68 osób. Rodzice, którzy nie zgadzają się na szczepienia dzieci, robią to z różnych pobudek, często z powodu przekonań. 


Dlaczego opiekunowie boją się szczepień?
Uważają, że szczepionki są nieskuteczne, niepotrzebne lub wręcz szkodliwe. Jako argument podają fakt, że ich nieszczepione dzieci nie chorują. Dzieje się tak dlatego, że inne zaszczepione dzieci tworzą wokół dzieci nieszczepionych, tzw. odporność zbiorowiskową. Jest to ochrona osób nieuodpornionych na skutek zaszczepienia wysokiego odsetka danej populacji. Pojęcie to powstało na bazie obserwacji. Obecność w populacji osób uodpornionych przeciwko danej chorobie zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na tę chorobę również osób nieuodpornionych.


Rodzice twierdzą, że nie ma potrzeby szczepić dzieci, ponieważ choroby przed którymi chronią szczepionki, praktycznie nie występują. Zapominają o tym, być może nie wiedzą, że szereg chorób zostało wyeliminowanych dzięki prowadzonym od wielu lat powszechnym, obowiązkowym szczepieniom ochronnym, w przypadku zaniechania których ciężkie choroby zakaźne mogą powrócić. Rodzice przeciwni szczepieniom szkodzą nie tylko swoim dzieciom, ale też osobom o osłabionej odporności, np. dzieciom chorym przewlekle, czy osobom starszym. Szczepionki, jak każdy lek, mogą wprawdzie powodować skutki uboczne, ale większym ryzykiem od ich wystąpienia jest nieszczepienie dziecka i narażanie go na ciężkie powikłania chorób zakaźnych.


Utrzymujący się w powiecie sochaczewskim stosunkowo stabilny stan zaszczepienia populacji jest wynikiem intensywnej działalności edukacyjnej prowadzonej głównie przez personel podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednakże ze względu na stale rosnącą liczbę osób uchylających się od realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych w powiecie niezbędne jest kontynuowanie akcji edukacyjnych i prowadzenie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem obowiązku szczepień ochronnych. 


Czy w powiecie sochaczewskim zanotowano wzrost zachorowalności na choroby zakaźne?
Sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie sochaczewskim należy uznać za stabilną. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2017 roku zanotowano znaczący wzrost przypadków zachorowań na ospę wietrzną. W powiecie sochaczewskim w 2017 r. zarejestrowano 493 przypadki, natomiast w 2016 r. zarejestrowano 235 przypadków. 


Wykres przedstawia przypadki zachorowania na ospę wietrzną w latach 2016 i 2017.


Okresowy wzrost zachorowań na ospę wietrzną to naturalna konsekwencja sytuacji, kiedy większość populacji nie jest uodporniona na to zakażenie. Dzieje się tak co 5-7 lat.


Na ospę wietrzną najczęściej chorują dzieci w wieku szkolnym. Tak duża liczba zachorowań na tę chorobę zakaźną to efekt zbyt małej popularności szczepień ochronnych przeciwko ospie wietrznej. Należy wskazać, że w Polsce obowiązkowe szczepienie ochronne przeciwko ospie wietrznej są realizowane wyłącznie u dzieci z tzw. grup ryzyka do 12 r. ż. (szczegółowo określonych w PSO na 2018 rok). Pozostała populacja dzieci może skorzystać ze szczepień zalecanych - nie finansowanych z budżetu państwa. 


Czy informacje o zachorowaniach na odrę dotyczą również powiatu sochaczewskiego?
Niepokojącym zjawiskiem jest wystąpienie w 2018 r. na terenie powiatu sochaczewskiego jednego przypadku zachorowania na Odrę. Odra to szybko rozprzestrzeniająca się choroba zakaźna. Należy do chorób wieku dziecięcego, jednak mogą na nią chorować dorośli. Może przybrać gwałtowny, ciężki przebieg i stanowić zagrożenie życia. W ostatnich latach w Europie obserwuje się wzrost przypadków Odry - także w Polsce. Jedynym sposobem na uchronienie się przed Odrą jest zaszczepienie się przeciwko niej.


W powiecie sochaczewskim zachorowanie na Odrę dotyczyło dziecka w wieku 10 lat, które przebywało na Ukrainie i nie zostało zaszczepione przeciwko Odrze. W toku przeprowadzonego dochodzenia epidemiologicznego ustalono, że populacja 99 osób z terenu powiatu sochaczewskiego (dzieci i dorosłych) była szczególnie narażona na zakażenie w wyniku styczności z chorym dzieckiem. 


W zakresie działań przeciwepidemicznych PPIS w Sochaczewie uruchomił procedurę polegającą na zweryfikowaniu wskazanych osób pod kątem stanu ich uodpornienia przeciwko Odrze i na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2016 r. w sprawie metody zapobiegania odrze (Dz. U 2016 r. poz. 1418) uruchomił możliwość przeprowadzenia, w podmiotach leczniczych na terenie powiatu, szczepień ochronnych przeciwko odrze śwince i różyczce u wytypowanej, w toku dochodzenia epidemiologicznego, populacji osób. 


Wskazać należy, że populacja dzieci mających kontakt z chorym na odrę była w 99 % zaszczepiona. Osoby dorosłe nieuodpornione przeciwko Odrze poinformowano o możliwości bezpłatnego wykonania szczepień ochronnych. Tym samym zarówno działania przeciwepidemiczne jak i wysoki poziom zaszczepienia osób przeciwko Odrze okazały się skuteczne, bowiem w powiecie sochaczewskim, nie zanotowano kolejnych przypadków zachorowań na Odrę. 


Utrzymanie wysokiego poziomu zaszczepienia populacji przeciw Odrze jest bardzo ważne ze względu na występowanie zjawiska odporności zbiorowiskowej. W przypadku, gdy zaszczepionych jest przynajmniej 95% osób, szczepienia chronią również pojedyncze osoby jeszcze niezaszczepione. 


Za przybliżenie tematu dziękujemy Pani Beacie Fergińskiej, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sochaczewie.

 1
Oceń
(1 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (157)

efkaefka
-1
https://youtu.be/0XWZTKurhQw

warto obejrzeć i posłuchać (2018-10-30 06:43)
linulinu
0
tak dla odmiany @efka, dałaś się podejść jak dziecko :-)

https://youtu.be/1wHQ_Bq9RVc

Proponuje znaleźć ten fragment gdzie jest rozmowa z Izbą lekarską... a co tam pomogę ci

https://youtu.be/1wHQ_Bq9RVc?t=342 (2018-10-30 06:58)
Janusz01Janusz01
0
To takie cwaniactwo.Niech inni szczepią swoje dzieci to i nam się uda nie zachorować.Jak dojdzie do epidemii to wtedy zacznie się lament i szukanie winnych.Ja bym nie zaryzykował życia własnych dzieci. (2018-10-30 07:57)
IsheIshe
0
Co z tego że my starmy się żyć zdrowo jak tłumy/hordy Turystów zarobkowych z ukrainych przyjeżdza i Rząd nie wydał nakazu sprawdzania tych ludzi tak samo i imigrantach z krajów afrykańskich przyjmują ich stadami a oni przywoża różnorodne choroby.

(2018-10-30 08:43)
robbo2krobbo2k
+1
hordy barbarzyńców.... najazd hunów

Tymczasem do Polski przybyło 1065 syryjczyków w całym 2018 roku.

A co do Ukrainców to troche smieszne ze oburzamy sie na 150tys osob ale podnosimy larum gdy ktos chce wyrzucac kogos z miliona Polaków w UK. Nie badzmy hipokrytami to troche jak wielbiciele PIS chronia nasz rynek przez zalewem produktów ze wschodu i zachodu ale ci sami pierwsi podnosza glos gdy chce ktos ograniczyc sprzedaz polskich jabłek za granica. Albo jest swobodny przepływ towarów i ludzi albo nie. A co do szczepien to najdramatyczniejsze jest iż mamy w Polsce 5% ciemnego luda wierzącego w NOP i progagande kłamstw "bo w internecie napisali". Tak ci sami durnie pisza tez o płaskiej ziemi i wywoływaniu raka przez stacje bazowych telefonii komorkowych. (2018-10-30 09:42)
efkaefka
0
https://youtu.be/d3ykgqBbCk4   warto obejrzeć, żeby poznać prawdę. Jeśli dr Jaśkiewicz nie jest dla niektórych autorytetem, polecam wykład dr Huberta Czerniaka.

  (2018-10-30 19:09)
efkaefka
0
ps. nazwisko pierwszego wykładowcy to oczywiście dr Jaśkowski. W

ybaczcie drobne przejęzyczenie :) (2018-10-30 19:14)
efkaefka
+1
https://youtu.be/0TFOEPYRGEY  Wykład prof. dr Majewskiej o szczepieniach. Niezwykle ważne, cenne informacje dla rodziców.

  (2018-10-30 19:49)
robbo2krobbo2k
-2
efka czemu człowieka POZBAWIONEGO PRAWA wykonywania zawodu nazywarz doktorem czy lekarzem. Przeciez ten człowiek jest niezrównowazonyOczywiscie wiem iz banda wariatów uzna to za spisek NWO, płaskoziemców , mafii medycznej itd... ale szanujmy sie. (2018-10-30 19:56)
robbo2krobbo2k
-2
Huber czerniak szarlantan - polityk od Kukiza złapany na kłastwie z tiomersalemDoktor Hubert Czerniak, lekarz chorób wewnętrznych, znany zwystąpień przeciw obowiązkowi szczepień, związany jest zruchem Kukiz’15 (startował zjego listy doSejmu). Twierdzi, żeszczepionki niesą testowane, natomiast zawierają 250 razy więcej rtęci niżdopuszczalne normy oraz2,5 tys. razy przekraczają normy aluminium. Powodują więc autyzm iuszkodzenia mózgu. Wwywiadzie dlalokalnej telewizji NTL mówi: „Metale ciężkie powodują, żestajemy się głupsi”. Stowarzyszenie STOP NOP domaga się wzwiązku ztym wycofania preparatów ztiomersalem zPolski. „Tiomersal składający się wpołowie zrtęci nadal jest wszczepionkach. Poznaj fakty. Niewierz propagandzie producentów szczepionek izależnych odnich urzędników” –pisze stowarzyszenie naswoim profilu naFacebooku ina dowód załącza amerykański film dokumentalny oszkodliwym wpływie tiomersalu namózg. Doktor Paweł Grzesiowski: –Tonieaktualny problem. Od10 lat tiomersalu jako konserwantu niemawżadnej szczepionce wPolsce, został wycofany zgodnie zwytycznymi WHO, alenie zpowodu szkodliwości, tylko zmiany technologii produkcji szczepionek. Awszczepionkach skojarzonych (wieloskładnikowych) między innymi przeciwko odrze nigdy gonie było. (2018-10-30 19:59)
robbo2krobbo2k
-1
Jak kłamia antyszczepionkowcy

https://www.wprost.pl/tygodnik/10065260/Jak-klamia-antyszczepionkowcy.html (2018-10-30 20:01)
efkaefka
+1
Polecam : https://youtu.be/mS9DFoIrCdE (2018-10-30 20:37)
efkaefka
+1
Tygodnik Wprost jest niemiecką, polskojęzyczną gazetą. Tego badziewia już dawno nie czytam.

  (2018-10-30 20:41)
stawik12stawik12
0
efka - Ty to najpierw głowę sobie zaszczep , a potem poczytaj gazetkę Rydzyka . Nie mam słów dla ciemnogrodu. Nie szczep swoich dzieci , ale trzymaj je w odosobnieniu , bo ja jako rodzic nie chcę stracić przez takich przygłupów jak Ty , swoich dzieci . Takich jak Ty to powinno się leczyć poza kolejnością. (2018-10-30 21:43)
efkaefka
+2
Stawik 12- niekontrolowane wybuchy agresji, to częsty efekt poszczepienny o podłożu neurologicznym. Nie chcesz oglądać wykładów, to nie oglądaj. Nikt Cię do tego nie zmusza. Ale może warto wiedzieć, że zaszczepione dziecko przez ok 3 tygodnie może zarażać ?

W szpitalach, na oddziałach chorych po przeszczepach takim dzieciom zabraniają wstępu

  (2018-10-30 22:05)
linulinu
-1
ps. nazwisko pierwszego wykładowcy to oczywiście dr Jaśkowski. W

Ten człowiek nie jest lekarzem od dawna ... więc skończ z tym DOKTOR !!

(2018-10-31 04:27)
Janusz01Janusz01
-3
Ci co nie chcą szczepić dzieci uważają też ze ziemia jest płaska. (2018-10-31 08:26)
linulinu
-2
@Janusz01, zastanawia mnie wysyp tych śirów .... !

Poczekamy, niech się nadarzy (odpukać) epidemia, a w kolejce do szczepień pierwsza będzie @efka, która wiedzę czerpio od nawiedzonych Youtuberów ! (2018-10-31 10:12)
efkaefka
+1
Dr Jaśkowski jest lekarzem. Uzyskał dyplom. To , że Izba Lekarska / Inaczej Związek Zawodowy Lekarzy i Dentystów/ zawiesił mu uprawnienia do wykonywania zawodu, nie znaczy, że nie jest lekarzem. Zrobili to, gdy zaczął kwestionować skyteczność i bezpieczeństwo szczepień. Dr Hubert Czerniak jest wspaniałym lekarzem o ogromnej wiedzy. Leczy przypadki chorób, które medycyna akademicka uznała za beznadziejne i niewyleczalne np autyzm czy asperger. Jest często ostatnią nadzieją rodziców chorych dzieci, bo nikt inny nie chce lub nie umie im pomóc. "Sukcesem" niewątpliwym medycyny akademickiej jest to, że w Polsce w ubiegłym roku odnotowano ponad 400 tys zgonów. Można to sprawdzić w statystykach. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to przez 40 lat umrze 16 mln Polaków./ chcesz być bogaty, zostań przedsiębiorcą pogrzebowym / Zostanie nas ok. 20 milionów. Nie liczyłam tych, którzy zdecydują się na wyjazd, w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. (2018-10-31 12:33)
zabczynski227zabczynski227
-1
efka@ A czy ten pseudo lekarz bez uprawnień głowę też leczy , jeżeli tak to proponuję Ci do niego się zapisać na wizytę. (2018-10-31 12:49)
linulinu
0
@zabczynski227, w sumie miałem coś napisać do @efka, ale zrobiłeś co trzeba :-) (2018-10-31 13:09)
efkaefka
+1
zabczynski227 piszesz jak typowy trol wynajęty przez bigpharmę .  Zacznij samodzielnie myśleć. Chociaż, jeśli urodzieś się po roku 80-tym, to niestety, nowe szczepionki wprowadzone do kalendarza szczepień, mogły cię trochę pokaleczyć. Przypomnij sobie, czy nie miałeś w przeszłości kłopotów z nauką w szkole, czy z trudem się koncentrowałeś i miałeś słabą pamięć,  astmę, może alergie, częściej chorowałeś i czy bez powodu miałeś nagłe napady agresji? Jeśli tak, spróbuj się dowiedzieć DLACZEGO?  Zacznij od swojej książeczki zdrowia z czasów niemowlęcych.... I spytaj swoją babcię ile szczepień miała jako dziecko i na co?  Jeśli masz dzieci, popatrz w ich książeczki zdrowia i na szczepienia, które dostały i jeszcze dostaną. Pewnie wiesz, że szczepionka nie chroni na całe życie, lecz tylko na parę lat. Co jakiś czas należy brać dawkę przypominającą. Jeśli nie wiesz, spytaj lekarza, on to potwierdzi. Większość dorosłych o tym nie wie i nie doszczepia się. Nie ma więc mowy o tzw wyszczepialności stada, na którą powołują się lekarze. (2018-10-31 13:38)
gajgaj
+1
Efka. Liczba zgonów w Polsce była w 2017r. taka jak podałaś. Tyle że jest to liczba wszystkich zgonów w ciągu roku. Liczba urodzeń to około 394 tys.

Mam więc pytanie. Skąd wzieła się ta liczba 20 milionów?

I jaki to ma związek z ze szczepieniami ochronnymi?

Można żałować że mamy w Polsce ujemny wskaźnik przyrostu ludności. Ale nie jest tak zły, by w ciągu 40 lat obniżyć liczebność Polaków w naszym kraju do 20 milionów. Chyba że zdecydują się emigrować.

Ale to chyba nie jest winą szczepień?

Polacy najpierw myślą o zrobieniu kariery. A założenie rodziny jest na drugim miejscu. (2018-10-31 16:50)
efkaefka
0
gaj.  Z tą liczbą urodzeń może być w niedalekiej przyszłości bardzo mizernie. Już teraz lekarze mówią, że spadły bardzo zdolności reprodukcyje u mężczyzn. Poza tym, Duda swoim podpisem poparł wprowadzenie do kalendarza szczepień szczepionkę HPV , która jak już wiadomo, może być powodem niepłodności u dorosłych kobiet. Japonia, po niedobrych doświadczeniach, wycofała szczepionkę w swoim kraju. Inne kraje też.  Dlaczego u nas wprowadzono ją do kalendarza szczepień, można się tylko domyślać. Co do liczby zgonów, to ma ona tendencje wzrostowe, więc może się okazać, że niewiele się pomyliłam. (2018-10-31 19:28)
jarljarl
+1
Szczepionki to nic innego jak uśmiercone lub osłabione drobnoustroje mające za zadanie stymulowanie układu odpornościowego. Dzięki nim wytwarza się pamięć immunologiczna i nasz organizm jest w stanie szybciej i efektywniej bronić się przed żywymi drobnoustrojami.

Z racji, że każdy organizm ludzki jest inny to może różnie reagować w zetknięciu się z drobnoustrojami. Jeżeli ktoś neguje postępy medycyny argumentując to chęcią zarobków firm farmaceutycznych niech pamięta, że wszelkie badania kosztują. Specjaliści kształcący się w tych kierunkach kosztują. Dokonując zakupów finansujemy nie tylko wynagrodzenie prezesów, dyrektorów (ktoś musi zarządzać firmą).

(2018-10-31 21:15)
gajgaj
+3
Przeczytałem sobie kilka artykułów na temat HPV. Jeden z nich poniżej. A wnioski?

Każdy ma swój rozum. Moim zdaniem szczepienia są potrzebne.

http://zaszczepsiewiedza.pl/aktualnosci/hpv-tylko-fakty-i-badania-naukowe/ (2018-10-31 21:31)
efkaefka
+1
gaj. Przeczytałam. W zamian podsyłam : https://szczepienia.wybudzeni.com/2018/06/30/piec-lat-po-zawieszeniu-proaktywnego-zalecenia-szczepionki-przeciwko-wirusowi-brodawczaka-ludzkiego-hpv/?fbclid=IwAR3-NcUXovAZ-WtPDe_tov0pQW6LUlq3oMQxD8FJCNr8UNvDGOWF07fmIOE Szczepienia  może potrzebne, ale nieobowiązkowe, bo dla wielu osób są niebezpieczne i generują więcej szkód niż korzyści. (2018-10-31 23:02)
jarljarl
+1
https://wiadomosci.wp.pl/atak-odry-w-pruszkowie-10-potwierdzonych-zachorowan-6312235102509185a"Jak informuje WSSE, lekarze stwierdzili 10 potwierdzonych zachorowań na odrę wśród uczniów jednej zeszkół podstawowychw Pruszkowie. W tym ognisku znalazła się m.in. 6-osobowa rodzina. Żadna z chorych osób nie była wcześniej zaszczepiona.

Obecnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie stara się dotrzeć do osób, które mogły się kontaktować z chorymi na odrę. Ci uczniowie, którzy nie zostali wcześniej zaszczepieni, zostaną skierowani do lekarza na bezpłatne zaszczepienie przeciwko odrze."W przyrodzie funkcjonuje zjawisko selekcji naturalnej. Osobiście uważam, że antyszczepionkowcy to "gatunek zagrożony wyginięciem" :) (2018-11-01 15:39)
robroyrobroy
+1
pytanie 1- dlaczego przymus od pierwszych godzin narodzin dziecka? obezwładnianie systemu obronnego organizmu ,który u malucha rozwija sie w przeciągu roku?

pytanie 2-koszty szczepień są b. wysokie,nie ma refundacji

pytanie 3-stwierdzono zanieczyszczenia w szczepionkach,wielokrotne przekroczenie substancji szkodliwych,nic nie zrobiono

pytanie 3-jeżeli ja zaszczepiłem siebie i dzieci to czego mam się obawiać w kontakcie z nieszczepionymi?

pytanie 4-lekarze mają obligatoryjny nakaz szczepień siebie-czy go wykonują?

pytanie 5-dorośli którzy nie byli szczepieni mogą to ,a nawet powinni to zrobić-ktoś z forumowiczów zaszczepił się razem ze swoim dzieckiem? http://stopnop.com.pl/komisja-sledcza-szczepionki/

(2018-11-01 16:53)
jarljarl
-1
Robroy, to co podałeś przypomina wywiad. Lecz brakuje w nim informacji kto z kim rozmawiał, wskazania źródeł i wyników badań o których jest tam mowa. Link, który podałeś jest dla mnie tak wiarygodny jak partyjne programy wyborcze:) Wszyscy, których znam byli szczepieni. Wszyscy szczepili swoje dzieci. Nie znam nikogo, kto miał z tego powodu problemy zdrowotne. (2018-11-01 17:34)
efkaefka
0
jarl. Wszyscy , którzy dorastali w latach siedemdziesiątych i wcześniej, choroby tzw okresu dziecięcego /  ospa świnka, różyczka/ przechodzili w sposób naturalny i w ten sposób budowali swoją odporność na całe życie. Nikt nikogo nie straszył odrą. Jak już kogoś dopadła, to też nikt z tego nie robił dramatu. Parę dni w łóżku, w czerwonej pościeli , w przyciemnionym pokoju i po sprawie. Nasze babcie wiedziały, co robić.  Szczepionkę przeciwko odrze włączono do kalendarza szczepień ok. roku 80-tego. Popraw mnie, jeśli się mylę. Wcześniej nie była obowiązkowa. Szczepionka nie daje odporności dożywotnio, a ponadto niektórzy badacze uważają, że jest odpowiedzialna za częste zachorowania na półpaśca w późniejszym wieku. Należałoby więc, co jakiś czas, doszczepiać się. Ale w  polskiej służby zdrowia na dzień dzisiejszy nie szczepi się dzieci pojedyńczą szczepionką na odrę, lecz daje się trójpak tzw. MMR / odra, świnka i różyczka /  I to ta szczepionka jest, m. innymi, podejrzewana o katastrofalne powikłania poszczepienne ze spektrum autyzmu. Ministerstwo Zdrowia zakupiło szczepionki, które niedługo trzeba będzie zutylizować, a to sporo kosztuje. Bardziej opłaca się szybko podać to małym dzieciom. Wprowadzono nawet parę dni temu stosowną korektę w kalendarzu szczepień, argumentując to oczywiście bezgraniczną troską / hehehe / o zdrowie małych dzieci. Tylko, jak się wydarzy nieszczęście, to rodzicu radź sobie sam i nie licz na jakąkolwiek pomoc ze strony państwa czy producenta preparatu. Funduszu odszkodowawczego NIE MA. (2018-11-01 19:39)
efkaefka
-1
Jarl. Miało być : "w polskiej służbie zdrowia "     / korekta /

  (2018-11-01 19:51)
robbo2krobbo2k
0
Ludzi takich jak efka nalezy izolowac od społeczeństwa jestem jednak przeciwko demokracji. Jestem za tym zeby takich kłamców jak efka skarzyc do sadów za powielanie klamstw. Szczepiania przeciwko Odrze maja 50 lat trolu. Odra była wyeliminowana dopiero teraz mamy pierwsze przypadki bandy niedouczonych NOpowców. W związku z tym za szerzenie informacji niebezpiecznych informacji dla zdrowia izycia oraz nakłanianie do zagrozenia zycia i zdrowia nalezaloby takie efki wsadzac do wiezienia. (2018-11-01 21:30)
robbo2krobbo2k
0
Przed wprowadzeniem szczepień przeciw odrze w dzieciństwie chorowała prawie każda osoba. W Polsce zanim wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciwko tej chorobie (lata 1965-1974) liczba rejestrowanych przypadków kształtowała się od 70 000 do 130 000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do 200 000 w latach epidemicznych. Umierało 200-300 dzieci, a tysiące miało ciężkie powikłania wymagające długotrwałej hospitalizacji. Obecnie w Polsce każdego roku występuje od 60 do 130 zachorowań" - podaje WSSE. (2018-11-01 21:32)
gajgaj
0
robbo.

Ja tam bym się nie wściekał na Efkę. Dzięki temu, że tak uparcie podważa sens szczepień, ludzie którzy są zainteresowani tematem i potrafią poszukać odpowiedzi, mają okazję pogłębić swoją wiedzę i wyciągnąć z niej własne wnioski. Oczywiście, pod warunkiem że nie oprą ich tylko na słowach osoby, która jest totalnie przeciw szczepieniom.

Ja dzięki tej dyskusji wiem teraz np. więcej na temat spektrum autyzmu i tego, skąd wziął się mit o tym, że szczepiena go wywołują.

Nawet bardziej niż wszcześniej jestem przekonany że szczepienia to dobra droga, by ograniczyć występowanie chorób zakaźnych. Rozumiem dlaczego są to programy obowiązkowych szczepień.

A tych którzy chcą takiej "prawdy" jaką głosi Efka i tak nic nie przekona. (2018-11-01 22:24)
efkaefka
-1
Robbo 2k. Podaj źródło. Skąd czerpiesz  swoje informacje? Na szkoleniach ........ ?

  (2018-11-01 23:38)
efkaefka
+3
Robbo 2k        Chcesz się szczepić, to się szczep.Tylko już więcej nie kłam.  Najlepiej HPV i MMR razem, w dawce stosownej do wagi twojego ciała. Nikt Ci tego nie zabrania. Każdy powinien postępować tak, jak mu podpowiada jego rozum i wiedza. Póki co , żyjemy w państwie demokratycznym, a nie totalitarnym.   Wisienką na torcie są dane, że tylko 10% lekarzy szczepi swoje dzieci, i jeśli już, to wybiórczo, nie wszystkimi szczepionkami. Sami lekarze niechętnie się szczepią na grypę / 30% / i rzadko kiedy korzystają ze szczepień przypominających.. Dobrze wiedzą, że  każda szczepionka zawiera tzw adiuwant /  aluminium /, który może być przyczyną stanów zapalnych microgleja w mózgu maleńkich dzieci, które nie mają jeszcze wykształconej bariery krew-mózg..  Szczepienie noworodka w pierwszej dobie życia, jest zbrodnią na narodzie polskim. W Niemczech zaczynają szczepienia w trzecim miesiącu. Jest dobrowolne. Decydują rodzice. Wystarczy uważnie przeczytać ulotkę danego produktu, by się dowiedzieć, jaki jest skład i jakie mogą wystąpić powikłania.  Tylko w Polsce i w Rumunii szczepi się noworodki w pierwszej dobie życia. Psa nie można, a dziecko, wg  polskich medyków - należy, nawet wbrew woli rodziców. (2018-11-02 02:27)
efkaefka
0
I jeszcze trochę o odrze, ale inaczej niż w gazecie wyborczej:  http://szczepienie.blogspot.com/p/odra-szczepienia-smiertelnosc.htmlIm więcej wiemy, tym lepsze podejmujemy decyzje.  Zaszczep się wiedzą.  Głupim łatwiej manipulować i łatwiej zrobić z niego niewolnika.  (2018-11-02 04:08)
robroyrobroy
0
gaj-co ty wiesz o zabijaniu?,jest w USA w stanie Georgia taki monument z wyrytym przesłaniem,cytuję:

PRZESŁANIE ZAPISANE NA KAMIENIACH

Utrzymajcie ludzkość poniżej 500.000.000, w nieustannej równowadze z naturą.

Mądrze kierujcie reprodukcją.

Jednoczcie ludzkość.

Kierujcie namiętnością - wiarą - tradycją - i innymi rzeczami z ważnych powodów.

Chrońcie ludzi i narody sprawiedliwym prawem i słusznymi sądami.

Pozwólcie wszystkim narodom rządzić i rozwiązujcie problemy na forum światowym.

Unikajcie nieistotnych praw i bezużytecznych urzędników.

Balansujcie prawa prywatne z obowiązkami socjalnymi.

Nagradzajcie prawdę - piękno - miłość - szukajcie harmonii w nieskończoności.

Nie bądźcie rakiem dla Ziemi - zostawcie miejsce dla natury.

na razie eksperymentują-z ptasia grypą na Azjatów,świńską grypą na latynosów,z chorobą wściekłych krów na białych,idzie z trudem ale pracują nad tym,na razie nie przyniosły te działania efektów,no to zacznijmy od szczepień noworodków ,godzinę po urodzeniu-bęc i strzykawa,żeby się nie okazało że za kilkanascie lat nastapi wysyp bezpłodnych ludzi,tak na marginesiue gaj,jesteś zaszczepiony tymi uniwersalnymi szczepionkami?a Twoje dzieci? @efka napisała o 20 mln. Polaów-a moze ma rację? zobacz zamieszczone wyżej przesłanie z Georgi-ma być 500 milionów ludzi,co się stanie z tymi 5,5 miliardami których obecnie jest za dużo? Najlepiej wpisać w wyszukiwarkę "Monument z Georgii" i poszukać samemu,zamieszczę link i powiesz ze zamieściłem wybiórczo,traktuj to jako ciekawostkę ,głupi zart ,a moze nie? pamiętasz jak Kopacz , jeszcze wtedy minister zdrowia nie miała pieniedzy aby zakupić dla Polaków miliony szczepionek na jakieś niesamowicie groźne i śmiertelne coś?,Niemcy,Francja,Anglia zakupiły po 50 milionów i co? dobrowolnie i darmowo zaszczepiło się może ze 20 % .nam chcieli w promocji opchnąć .Odesłali do Afryki . KASA misiu KASA dla koncernów farmaceutycznych,a ty przygotuj na kazde swoje dziecko jakieś 1500 zł ,pomnóż sobie przez kilkaset tysięcy dzieci i dowiesz się ile mozna zarobic na szczepionkach,i nie obrażajcie nikogo kto ma inne zdanie od Waszego .Z Harcerskim pozdrowieniem -czuwaj !

(2018-11-02 04:33)
robroyrobroy
0
. (2018-11-02 04:48)
robroyrobroy
0
prosty przykład jak nie nalezy pozbawiać noworodka naturalnej bariery ochronnej:

Skórę noworodka pokrywa maź płodowa (tzw. vernix). To biała, lepka substancja złożona w 20% z tłuszczów i w 80% z wody. Zaczyna tworzyć się już w okresie prenatalnym i chroni skórę dziecka przed podrażnieniami oraz stanowi naturalną barierę ochronną. Maź wypłukuje się podczas kąpieli, więc z tego powodu zaleca się, aby opóźnić pierwszą kąpiel dziecka o kilka dni, a do tego czasu przecierać ciało noworodka jedynie zwilżoną pieluszką. Nie ma jednak co do tego zgodności. Dla wielu osób codzienna kąpiel noworodka to element wieczornego rytuału. Tak małe dzieci można jednak kąpać rzadziej (np. co drugi dzień).

no to zastrzyczek system immunologiczny obronny. (2018-11-02 05:33)
gajgaj
-1
robroy

co wiem o zabijaniu

?https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/tyfus-plamisty-dur-plamisty-dur-wysypkowy-choroba-przenoszona-przez-ws-aa-Wiou-7he1-MRaA.htmlhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Ospa_prawdziwahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Cholerahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_Ebolahttps://pl.wikipedia.org/wiki/Odra_(choroba)https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludzki_wirus_niedoboru_odporno%C5%9Bcihttps://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%85dhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Podg%C5%82o%C5%9Bniowe_zapalenie_krtanihttps://pl.wikipedia.org/wiki/Gru%C5%BAlica_cz%C5%82owiekaa to przecież nie wszyscy "mordercy"

jest ich więcej i cały czas szukają nowych metod zabijania. (2018-11-02 08:33)
robbo2krobbo2k
0
efka czy mogłabys nie powielać KŁAMSTW i manipulacji jak rasowy oszust?

Noworodki szczepi sie przeciwko żółtaczce bo matki nie mają badań i szczepień na WZW typu B. Co do gruzlicy to w Polsce w kraju syfu mamy 10 krotnie wieksza zachorowalnosc u DZIECI niż w Niemczech. To jest kwestia ryzyka. Ciagle ryzyko gruzlicy i smierci jest kilkunastokronie wieksze niz szansa na wrodzony brak odpornosci. Szczepienia te NIE SĄ obowiązkowe w sensie ze pod kara wiezienia lekarz musi je podac i lekarz może je odroczyć jeśli uzna to za ryzykowane.

(2018-11-02 10:00)
robbo2krobbo2k
0
Cytowanie smiertelnosci Odry na blogasku to jest KPINA i MANIPULACJA. SPadek zachorowan na Odre wynika z faktu zaszczepienia ponad 95% spoleczenstwa. Przy duzej liczbie szczepien NIE MA KTO roznosic choroby. Narazie mamy katastrofę w Pruszkowie, Piastowie i Nadarzynie (16 osób i rośnie wszystko nieszczepione) ..... Sochaczewie wypatruj Odry nie Bzury. (2018-11-02 10:03)
robbo2krobbo2k
0
efka ....demokracja nie polega na tym iż ty swoją głupota szkodzisz innym. Twoja wolnośc kończy sie tam gdzie wchodzi z butami w moją wolnośc. Od burmistrza domgałbym sie zakazu kandydowania do przedszkoli i szkół dzieci nieszczepionych niech zarazaja sie w swoich jaskiniach jakie sgotowali im rodzice (2018-11-02 10:05)
robbo2krobbo2k
0
Trzykrotny wzrost chorych na Odre w ostatnich latach w Europie dotknął w 90% nieszczepionych. Jestem za nakazem pokrycia kosztów leczenia każdego chorego niezaszczepionego skoro byli tacy mądrzy to nie zycze sobie placic z podatków za innych głupotę. (2018-11-02 10:08)
robbo2krobbo2k
0
"Praktycznie nie mają szansy, żeby nie zachorować" Pytany, czy jeżeli w szkole w Pruszkowie pod Warszawą, gdzie zostało potwierdzonych dziesięć zachorowań na odrę, jest więcej osób, które nie były zaszczepione, to ryzyko zachorowania przez nich jest wysokie, odpowiedział, że te osoby "praktycznie nie mają szansy, żeby nie zachorować". - W 2013 roku w takim ośrodku były osoby, które nie były szczepione z powodów medycznych, wybuchła epidemia, wszystkie osoby tam przechorowały, ale zachorowały też osoby mieszkające przy drodze, którą chodziły te dzieci - tłumaczył wirusolog.Nie ma wolności, jest wolność do, wolność od, ale istnieje drugi człowiek, czy jego wolno zmuszać do przechorowania, zwłaszcza jeżeli jest to człowiek bezradny? - argumentował profesor Gut. - Mnie nie jest szkoda tych, którzy podjęli decyzję [o niezaszczepieniu - przyp. red.]. Jeżeli oni chorują, ich sprawa. Trochę bardziej szkoda dzieci, bo się wpiszą w tak zwaną Nagrodę Darwina - dodał.(http://www.tvn24.pl) (2018-11-02 11:25)
maqrtamaqrta
0
Jestem mamą i jak każdy rodzic chce jak najlepiej dla mojego dziecka. Szczepie syna gdyż nigdy bym sobie nie wybaczyla gdyby coś sie stało przez moje zaniechanie. Ale tak szczerze to nie wiem czy mu nie szkodze. Nie rozumiem tej dezinformacji. Czemu są takie watpliwosci w tym temacie? Weźmy palenie, chyba nikt nie kwestionuje, ze powoduje raka. Chcialabym zeby dali nam taką pewność w tym temacie. (2018-11-02 11:26)
robbo2krobbo2k
0
"Dyskusja z antyszczepionkowcami przypomina dyskusję z sektą" Pytany, czy zatem z antyszczepionkowcami należy w ogóle dyskutować, odparł: - Bezpośrednio z nimi dyskusja przypomina dyskusję z sektą. Jeżeli ktoś wygłasza, że chorują wyłącznie osoby szczepione, a nieszczepieni nie chorują, to po prostu nie chce mu się czytać - podkreślił wirusolog. Na uwagę, że w Pruszkowie osoby, u których potwierdzono zachorowanie na odrę, to osoby, które nie były szczepione, profesor Gut ironizował: - Ależ nie. Stacja sprzedała się firmom farmaceutycznym i dlatego. - Nawet jeżeli ktoś kocha spiskowe teorie, powinien zachować logikę - kontynuował. - Czy firmy są zainteresowane w likwidacji chorób, czy w ich utrzymaniu? Jeżeli w utrzymaniu, to nie ta strona dostaje pieniądze - zaznaczył.(http://www.tvn24.pl) (2018-11-02 11:27)
robbo2krobbo2k
0
@maqrta Ryzyko powikłań istnieje ale trzeba to rozbić na rodzaje szczepionek. Sekta antyNOP kwestionuje szczepionki na grużlicę bo np NPV im sie nie widzi. Zasadaniczo w każdym jednym przypadku ryzyko powikłania do ryzyka zakażenia niebezpieczna chorobą jest nie miejsze niz 1:100. Oczywistym jest iż powikłanie jest teraz zaraz, a choroba może przyjsc kiedyś tam.... jak np teraz Odra. Efcia krzyczy NPV ... szczepienie niedobre bo zdarzaja się powikłania u promilu szczepionych ale o 3 tys kobiet corocznie diagnozowanych z rakiem szyjki macicy i z bardzo wysoką w Polsce smiertelnoscia to nie jest problem dla niej. (2018-11-02 11:33)
maqrtamaqrta
0
Dodam jeszcze, że będąc w ciąży przeczytaliśmy wraz z mężem mnóstwo artykułów na ten temat. W końcu zaprzestalismy, bo po każdym kolejnym czułam się coraz bardziej zagubiona. Dla mnie to faktycznie eksperyment na ludziach, bo inaczej nie byłoby dwóch tak skrajnych stanowisk. (2018-11-02 11:34)
robbo2krobbo2k
-1
Wejdz na "portale szalonych matek" tam kwestinuja wszystko. Grupa ignorantów robi badania, interpretuje wyniki i leczy w ramach forum. Wiara iz po drugiej stronie blogaska jest ktokolwiek kompetentny jest dziwna i absurdalna. Niestety internet pozwala zaistniec wszystkim kretynom od płaskoziemców po szalone matki co wiedza lepiej. Jeden wariat pisze bzdury a reszta zaczyna cytowac te bzdury. Ty jak normalna kobieta potem dostajesz w wyszukiwarce "nie prawdę" a to co sie klika dlatego odnosisz mylne wrazenie jakiegokolwiek sporu. I tak własnie zmierzamy na dno .... (2018-11-02 11:55)
Janusz01Janusz01
0
Czas pokaże kto ma rację.Póki co ci co zachorowali byli nie szczepieni. (2018-11-02 12:18)
efkaefka
+1
https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/tag/prof-wlodzimierz-gut/ (2018-11-02 12:46)
GrabiecGrabiec
-1
efka zacznij myśleć logicznie po wydarzeniach w Pruszkowie. (2018-11-02 14:12)
Janusz01Janusz01
0
efka jest z tych co muszą na własnej skórze się przekonać. (2018-11-02 14:33)
efkaefka
+1
 Janusz01. Nie szczepię się na grypę i nie choruję,  Chociaż firmy co roku mnie straszą poprzez opłacane media i płatne trole, że umrę. Mam znajomych, którzy po szczepieniu chorowali parę miesięcy i po tym doświadczeniu, przestali się szczepić. Wystarczy popytać znajomych o ich doświadczenia, jakich doznalii w kontakcie z polską służbą zdrowia. Dlaczego mam wierzyć gazecie wyborczej i żydowi Michnikowi? Dlaczego mam wierzyć, że gazetki niemieckie tak bardzo martwią się o zdrowie Polaków , a w szczególności naszych malutkich dzieci? Merkel pozostawiła decyzję o szczepieniu dzieci RODZICOM, chociaż firmy farmaceutyczne lobbowały w tej sprawie i lobbują nadal w Parlamencie Europejskim.  A dlaczego na tym forum parę osób wyraźnie tak zażarcie wspiera przemysł szczepionkowy i próbuje dyskredytować rozmówcę, można się tylko domyślać. KASA MISIU, KASA, albo brak wiedzy na temat aktualnie obowiązujących szczepień w Polsce. W mojej rodzinie nikt nigdy nie umarł na odrę, chociaż kiedyś nie szczepiono tak bardzo , jak dziś. (2018-11-02 15:38)
robbo2krobbo2k
-2
Jestem załamany..... ludzie nie gina w wypadkach bo w mojej rodzinie nikt nie zginął. Kasę to chyba bierzesz ty od lobby farmaceutycznego. Duzo chorych to dużo pieniedzy. Na chorobie zarabia się wiecej wiec jaki interes ma "lobby farmaceutyczne w szczepieniach?". Po trzecie jakim trzeba być ..... żeby nie odroznic szczepionki na wybrane odmiany grypy od szczepionki na choroby zakazne śmiertelne. (2018-11-02 15:58)
robroyrobroy
0
@efka-ty się nie martw tymi wpisami szczepionkowców,-widzisz jak szczepienia wzmagają agresję i wściekliznę, ja sie nie szczepię-oni tak i co komu do tego że ja ""NIBY ""RYZYKUJĘ SWOIM ZYCIEM?- dostali strzykawkę w doopę i się boją-CZEGO? piszę niektóre akapity dużymi literami bo ta wściekłość na zdanie inne niz oni mają ,pada im na mózg i oczy i uszy,nie widzą i nie słyszą tego kto ma inne zdanie ,pozdrawiam i popieram Ciebie,hey! (2018-11-02 15:59)
robroyrobroy
-1
. (2018-11-02 16:03)
efkaefka
+1
To nieprawda, że nie robi się badań na nosicielstwo wzw B u ciężarnych kobiet. Jest to jedno z podstawowych badań. A szczepienie noworodka w pierwszej dobie życia uważam za barbarzyństwo, a nawet zbrodnię, gdyż jeszcze nic nie wiadomo o dziecku i jego genach. Zdarzają się noworodki, które nigdy nie powinny być szczepione. Przeciwciała chroniące noworodka dostarcza mama dziecka razem z pokarmem. Warto poczytać o colostrum tzw. potocznie siara, która pojawia się po porodzie w gruczołach mlekowych. Mleko matki roztacza nad dzieckiem wspaniały parasol ochronny. Jeśli ktoś jest zwolennikiem szczepień, powinien przemyślęć indywidualny kalendarz szczepień po dokładnym przebadaniu dziecka. Bez badań jest to rosyjska ruletka : uda się albo nie. W tym drugim przypadku rodzice zostają sami z problemami. Może warto  też, by kobieta przed porodem przebadała się na obecność przeciwcial. Wtedy będzie miała pewność, że jej pokarm chroni maleństwo. (2018-11-02 16:18)
robroyrobroy
0
taki dopisek sklerotyka-wyjeżdżacie na wakacji do głębokiej Afryki (chociaż Was nie stać,płacicie za szczepienie swoich maluchów po 500 zł ze trzy razy) ale jak juz jedziecie-dostajecie obowiązkowe szczepienia przeciwko ty cholerom,muchom Tse-TSe i innym miejscowym kiłom i amebom,i jedziecie,dlaczego nie chcecie nieszczepionych dzieci w szkole,przedszkolu-przecież kufa waszym szczepionym nic nie grozi,są chronieni? (2018-11-02 16:21)
robroyrobroy
-1
@ efka, betonu nie przebijesz,zamieszczasz wpisy wskazujące na wiedzę i opanowanie tematu,POZDRAWIAM (2018-11-02 16:24)
efkaefka
0
robroy. Mnie ten bełkot i plucie jadem czasem potrafi dobrze rozbawić, ale trochę się martwię, że młode, zagubione matki i przyszli ojcowie uwierzą w  farmaceutyczny jazgot, który wylewa się z każdego kąta i straszy : bo umrzesz. / Na czarną ospę, której już nie ma / (2018-11-02 16:48)
efkaefka
0
robroj. Również serdecznie pozdrawiam i dzięki. Nie jest łatwo, bo zdaję sobie sprawę, jak wiele osób  jest umoczonych w tym biiznesie. Kasa na pierwszym miejscu. Mam nadzieję, że projekt ustawy o DOBROWOLNOŚCI szczepień, podpisany przez ponad 120 tys. OBYWATELI nie zostanie zlekceważony w polskim parlamencie.

  (2018-11-02 17:08)
robbo2krobbo2k
0
Buhahahah ciemny lud... po porażeniu pradem tez zakopujecie dzieci w ziemi?

Efcia z logiki to ty nigdy nie byłas mocna co? Lobby farmaceutyczne nie lubi szpien bo wiecej zarobi na frajerskich wskieklych mamuskach, wiec ile wziełas?Z wariatami nie ma co gadac pobija kazdego swoim doswiadczenie w bzdurach. Obiecaj ze napiszesz na nagrobku.... ta co za ufała szarlatonom z intenetu, zapale ci znicz.

(2018-11-02 17:41)
robbo2krobbo2k
-2
A projekt podpisany przez 120tys wariatów.... trafi na smietnik i moze ktos sie wezmie za wariatów i ich izolacje a nie toleruje zabobony. (2018-11-02 17:44)
robroyrobroy
0
@robbo2k -kończ waść,wstydu oszczędź,nie pij tyle (2018-11-02 18:02)
efkaefka
+2
Robbo2k.To ciekawe, że wolność wyboru i demokracja są dla ciebie czymś abstrakcyjnym. Czytanie ze zrozumieniem też ci przychodzi z trudem. Może to po szczepieniu? Ale dobrze, że możesz tą  pisaniną zarobić parę groszy na chleb. Brawo. (2018-11-02 18:07)
gajgaj
0
Na czarną ospę, której już nie ma

................................a dlaczego już jej nie ma

? (2018-11-02 19:14)
robbo2krobbo2k
-1
Demokracja... nie polega na tym iz sasiad pali kaloszami w piecu, nie polega na tym iz moge zrobobic masarnie w mieszkaniu i nie polega tez na tym ze bedesz niebezpieczna dla innych.Mamusia zaszczepiła Ewunie i jakos ewunia powikłan nie ma? To czemu Ewunia teraz krzywdzi swoje dzieci? 95% antyszczepionkowców jest zasczepionych w dziecinstwie wiec sa zywym dowodem na brednie które glosza no chyba ze sami uwazaja sie za "uszkodzonych szczepieniami" ale wtedy ne ma co ich słuchac.

Własnieciwie to nie wiem czemu z wariatami marnuje czas. efcia zapewne dostaje kase od lobby farmaceutycznego ....(2018-11-02 20:40)
efkaefka
+2
https://www.youtube.com/watch?v=ZlskBLI0J78&t=397s&fbclid=IwAR2o9hoVyThbj7maVVjd38FNbUK0wWcf96ywOQCRCBNf8vH6uSuM0TZao5URaport specjalny dotyczący odry. Masa niezwykle ważnych i bardzo ciekawych informacji . Polecam wszystkim, których niepokoi stan zdrowia polskich dzieci. Wiedza czyni wolnym. (2018-11-03 00:14)
zbigsochzbigsoch
-2
14 POTWIERDZONYCH PRZYPADKÓW ODRY W WARSZAWIE I OKOLICACH

POLSKA

53 minuty temu

Udostępnij

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie poinformował, że do wczorajszegowieczorustwierdzono dziesięć zachorowań na odrę dzieci i osób dorosłych w Pruszkowie, jedno potwierdzone zachorowanie na odrę polskiego dziecka w Piastowie oraz dwa potwierdzone zachorowania dzieci ukraińskich w Nadarzynie. Ponadto jest jedno potwierdzone zachorowanie na odrę osoby dorosłej w Warszawie, co daje w sumie 14 potwierdzonych zachorowań na odrę w Warszawie i okolicach.

Zdj. ilustracyjne/123RF/PICSEL

W powiecie pruszkowskim zachorowania wystąpiły przede wszystkim wśród dzieci; najmłodsi pacjenci są wwieku dwóch lat, najstarsza zosób, które zachorowały, ma lat 36. Wśród chorych jest dwoje dzieci pochodzenia ukraińskiego; pozostali, to obywatele polscy- sześcioro dzieci uczęszcza do jednej szkoły podstawowej wPruszkowie.Jeśli chodzi opodejrzenia zachorowań, to jest jedno podejrzenie zachorowania wNadarzynie udziecka narodowości polskiej oraz jedno podejrzenie zachorowania wPruszkowie - to osoba dorosła narodowości polskiej.Inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wPruszkowie próbują dotrzeć do wszystkich osób, które miały kontakt chorymi, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ogniska.Ponadto Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wWarszawie poinformował ojednym przypadku podejrzenia wystąpienia zachorowania na odrę udziecka.Daje to wsumie trzy przypadki podejrzenia zachorowania na odrę wWarszawie iokolicach.Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-14-potwierdzonych-przypadkow-odry-w-warszawie-i-okolicach,nId,2653271#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome (2018-11-03 09:26)
robroyrobroy
+2
@zbigsoch W tym samym czasie w Podlaskiem zanotowano 17 zachorowań na kiłe,187 zachorowań na grype, 4 samobójstwa,jedno morderstwo, dwa błąkające się psy,atak żubra (butelka spadła z półki na klienta),Czy powiat Pruszkowski objęty jest kwarantanną?Nawet czytając takie newsy trzeba być zaszczepionym? jutro wszystko ucichnie morderczy wirus odejdzie ,wszyscy wyzdrowieją,normalna kolej rzeczy,od 100 lat poprawiły się warunki higieniczne,żywność mamy w lodówkach,wodę w kranach,ale co ja się tam znam (2018-11-03 09:55)
gajgaj
0
Dobry demot robroy. :) (2018-11-03 11:25)
GrabiecGrabiec
-1
robroy a nie zanowałeś ile w Podlaskim jest wypadków wystąpienia nowej superbakterii New Delhi odpornej na wszystkie dostępne antybiotyki. (2018-11-03 12:17)
robroyrobroy
+1
@Grabiec-takiego Hindusa niszczymy uderzeniem halby- skład szczepionki-2 pywa i dwie sety czystej (2018-11-03 12:40)
robroyrobroy
+1
. (2018-11-03 12:59)
metasekwojametasekwoja
-2
No to wszyscy antyszczepionkowcy, oragnizujecie wycieczke do Pruszkowa na "Odrowe Party". Wszak to modne. Zabierzcie ze sobą swoje nieszczepione dziecini reszte rodziny. Dziadkowi i babci pewnie uda się nie zachorować, bo żyli w czasach oświeconych i zostali zaszczepieni. Mówię Wam jaka to frajda jak się ma dziecko chore na odrę. Jaki piekny widok jak się dziecko męczy. Tak, nie słuchajcie lekarzy. Czytajcie ulotki, bo lekarze zapewne ich nie czytają i nie wiedzą co przepisują.Oni chcą zabić Wasze dzieci podstępnie, szczepiąc je od groźnych chorób. Mnie, starej kobiecie nie mieści się w głowie co się teraz dzieje z ludźmi. W czasach mojego dzieciństwa wszyscy się cieszyli ze zdobyczy nauki, takich jak antybiotyki, szczepionki. Ja sama żyję tylko dlatego, że już kilka lat po wojnie leczono w Polsce streptomecyną. (2018-11-03 13:36)
okooko
0
Każdy jest kowalem swego losu... Dlaczego was tak boli, że ktoś ma swoje zdanie, myśli inaczej niż tvn, polsat, tvp, eksperci, naukowcy... Epidemia odry... ludzie zejdźcie na ziemię, może płaską, może okrągłą... kogo to... dymająąą nas na każdym kroku, podatkami, wzrostami cen, energii, paliw, żywności.... Dlaczego raptem was obchodzą inni ludzie, kiedy na biednieszych patrzycie z pogardą....Zaszczepiłeś sie ty i twoja rodzina, w czym problem? jesteś bezpieczny. Większość ludzi nie umie czytać tekstu ze zrozumieniem, a wy eksperci od szczepionek, co inni jesteście.... Mam prośbę do efka, robroy, dajcie spokuj i ignorucie to, na WIEDZE trzeba zasłużyć!!! A pozostali mam nadzieje że się zaszczepiil... Niech nas nie zaszczepionych na odrę, grype i inne cuda wianki... ma BÓG w swojej opiece... Skorumpowany kraj... (2018-11-03 23:17)
gajgaj
0
Wiesz oko.

To dziwne.

Jak proste założenie potrafi być przeinaczone w imię wyższych ideałów.

Szczepienia ochronne nie tylko mają za zadanie uodpornić jednostkę.

Ich główny cel. Cały program, opiera się na założeniu; - Im więcej ludzi jest zaszczepionych, tym choroba ma mnieszy obszar, który może zatakować.

Bo.

Im większy obszar, tym trudniej nad chorobą zapanować.

A jeśli niektórym brakuje wyobraźni co się dzieje, gdy choroba zakaźna wybuchnie w dużych ogniskach, niech przypomną sobie, jak się postępuje np. w przypadku epidemi wśród zwierząt hodowlanych. Likwiduje się wszystkie zwierzęta w hodowli.

Podobnie jest plantacjami roślin. Trzeba je spalić.

To nie okrucieństwo, to rachunek ekonomiczny. I w tych przypadkach jedyny sposób by zapobiec przenoszeniu się choroby.

A dróg przenoszenia ma wiele. Powietrze, woda, kontakt z innymi zarażonymi osobnikami. Brak szybkiej reakcji skutkuje rozprzestrzenianiem się choroby i epidemia może zmienić się w pandemię. Coś nad czym nie da się zapanować. Tylko można czekać aż ognisko wyczerpie paliwo. A paliwem są te osobniki pozbawione odporności na chorobę.

I jeszcze na koniec jedna uwaga. To co napisałem nie jest wiedzą zaczerpniętą z internetu czy gazet. To jest wiedza którą każdy otrzymuje, gdy chodzi do szkoły. Więc jakiekolwiek ubieranie sprawy szczepień w walkę ideologiczną jest nieporozumieniem.

(2018-11-04 00:16)
maqrtamaqrta
-1
Wychodzi na to, że nie jest to osobisty wybór każdego. Dziecko na odre szczepimy gdy ma rok. Co jeśli zetknie sie przed rokiem z zakazona osoba? Czy do roku dziecko w domu trzymać w izolacji? (2018-11-04 07:26)
zbigsochzbigsoch
-2
@robroy ,Włochom trzeba mydła podesłać

WŁOCHY: PRAWIE 2300 ZACHOROWAŃ NA ODRĘ W TYM ROKU

ŚWIAT

26 minut temu

Udostępnij

2295 zachorowań na odrę zanotowano we Włoszech od początku tego roku - to najnowsze dane krajowego Instytutu Zdrowia w Rzymie. Począwszy od 2017 roku z powodu powikłań zmarło 12 osób. Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost przypadków tej choroby.

Zdj. ilustracyjne/123RF/PICSEL

Według tych danych 91 procent osób, które zachorowały na odrę nie było szczepionych.

Średnia wieku chorego wynosi 25 lat.

Jedna piąta zarażonych to dzieci do piątego roku życia, a140 to niemowlęta poniżej 12 miesięcy.Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/swiat/news-wlochy-prawie-2300-zachorowan-na-odre-w-tym-roku,nId,2653445#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome (2018-11-04 08:25)
metasekwojametasekwoja
-2
Matka w ciązy powinna pić alkohol, ćpać bo to jej dziecko i jej wolność. Jak się rodzicom nie chce rano wstać powinni to nie muszą posyłać dzieci do szkół. Jak chcą, żeby ich dzieci spały i nie przeszkadzały w libacjach, to też ich sprawa. Dać dzieciom wiekszą dawkę relanium. Tak, to jest dla mnie niepojęte, że tylu wielkich naukowców, ryzykując własne zdrowie a nawet życie, badało na własnym ciele skuteczność szczepionek, a teraz w internecie łyka się każdą bzdurę. Czasem myślę, że to może planeta Ziemia broni się w ten sposób od nadmiaru ludzi, bo jest juz nas 7 mld. Jest mniej wojen, więc może populację ludzi trzeba zmniejszyć epidemiamią chorób? (2018-11-04 09:45)
maqrtamaqrta
-1
Do wszystkich, którzy nie szczepią. Gdyby się jednak okazało, że jesteście w błędzie, nie pędźcie do szpitala czy przychodni, bo możecie spotkać na swojej drodze, np. rodziców z noworodkiem. Niech wasze decyzje nie szkodzą innym. (2018-11-04 10:46)
kolo12kolo12
-1
przede wszystkim nieszczepione osoby powinni sami placic za leczenie jak zachoruja- te kilka -kilkadziesiac tysiecy by zaraz ich ostudzlo :) a i zadnych rent nie powinny dostac jak zostana inwalidami (2018-11-04 10:59)
robroyrobroy
+1
@kolo12-uważaj żebyś nie płacił za składanie nogi w gips kiedy ją złamiesz,za leczenie zapalenia płuc kiedy dzięki swojej głupocie się tego nabawisz

@maqrta,dzieci przechodziły odrę,ospę,świnkę,nikt nie robił tragedii jak zamknieto profilaktycznie przedszkole

@ metasekwoja-te Twoje argumenty,dobrze się czujesz? gdybym był chamem skończonym zamieściłbym demotywator,ale nie zamieszczę (chyba),wqrwia mnie to ciągłe pouczanie co mozna co trzeba przy uzyciu argumentów tego typu,a jednak wyszło ze mnie bydle,ćwok,bez kultury i z nawykami patologicznej rodziny,zamieszczę

(2018-11-04 12:47)
robroyrobroy
-1
no dobra @metrasekwoja,sorry (2018-11-04 12:51)
linulinu
0
@robroy, no chyba K***A przesadziłeś jednak ... ?! Brawo za merotorykę... (2018-11-04 14:55)
linulinu
0
dzizas... MERYTORYKĘ (2018-11-04 14:57)
robroyrobroy
-1
@linu-uwierz albo nie ale czytam całymi wyrazami,rzut oka ,i wyczytałem innywyraz w ty democie

Metasekwoję szanuję za troskę o zieleń pomoc zwierzakom,no a tytaj wyszło jak wyszlo (2018-11-04 16:27)
linulinu
0
zawsze mi się wydawałom że to ja mam aspirację do chama z tego forum... ale konkurencja nie spi :-) (2018-11-04 18:10)
maczetaostramaczetaostra
0
ewka@ a tak na poważnie , czy jesteś za tym aby rodzice dzieci niezaszczepionych ponosili pełne koszty leczenia swoich dzieci , jeżeli te zapadną na jedną z chorób na które wymagane jest szczepienie ochronne . Nie podsyłaj mi żadnych stron , chcę znać Twoje zdanie. (2018-11-04 18:48)
robbo2krobbo2k
-3
@robroy... widze ze jednak nie masz pojęcia czemu szczepi sie szczepionkami MMR akurat dzieci i akurat w tym wieku bo kluczowy jest okres ktorego to dotyczy i potencjalne niebezpieczenstwo nie tylko dla chorego. Rózyczka przytargana z przedszkola moze zabic rodzenstwo gdy matka jest w ciazy.Ryzyko wystąpienia wad u dzieci zakażonych kobiet waha się od 10 do 50 procent. Dotyczą przeważnie oczu (grozi zaćma, jaskra), uszu (głuchota), mózgu (upośledzenie umysłowe, wodogłowie). Mogą także wystąpić deformacje kostne oraz uszkodzenia serca i wątroby.

Podobnie jest ze swinka (podobnie jak rozyczka banalna choroba) ale co powoduje swinka? Możesz nigdy nie zostac ojcem.

(2018-11-04 19:54)
efkaefka
0
maczetaostra, odra poszczepienna jest bardziej niebezpieczna i koszt leczenia dziecka jest znacznie większy, niż przechorowanie tej choroby w sposób naturalny, w domu, W tym drugim przypadku wystarczy o dziecko zadbać w odpowiedni sposób, wzmacniając jego układ odpornościowy / witamina C, D, naturalne probiotyki, magnez / i uzupełniając deficyt witaminy A, który jest typowy dla odry. Co byś wybrała na moim miejscu, kiedy już wszystko wiesz o kosztach w obu przypadkach?

  (2018-11-05 01:05)
efkaefka
0
Choroby okresu dziecięcego / odra, ospa, świnka, różyczka / lepiej przechorować w sposób naturalny, we wczesnym wieku. Przechodzi się je w sposób najłagodniejszy. Im dziecko starsze, tym jest trudniej. Uzyskuje się odporność na całe życie. I mężczyznom nie grozi bezpłodność, a kobietom w ciąży nie straszny wirus różyczki, bo mają przeciwciała. W przypadku szczepienia, nie zdobywamy odporności na całe życie. Mały chłopiec, zaszczepiony na świnkę, w wieku dorosłym nie jest już chroniony przed wirusem. (2018-11-05 01:32)
robbo2krobbo2k
0
efka ponieważ kłamiesz celowo dalsza dyskusja jest bezcelowa, kłamiesz tak dla zasady czy masz jakiś interes w tym? Ile wziełas od producentów suplementów diety? Co tu robisz jeszcze? Czas pojechać na Odra party z dzieckiem. Zabawne iż bada nieuków od stopnop mówi o powikłaniach poszczepienych (w promilu przypadków) podczas gdy uznają chorę zakaźną za niegrozna tyczasem dowody sa jasne iż choroby powodują ponad 100krotnie większe powikłania. No ale lobby suplementów diety czyli bezwartosciowych kapsułek chetnie sponsoruje takie brednie jak stop nop

(2018-11-05 10:46)
robbo2krobbo2k
0
efka ponieważ kłamiesz celowo dalsza dyskusja jest bezcelowa, kłamiesz tak dla zasady czy masz jakiś interes w tym? Ile wziełas od producentów suplementów diety? Co tu robisz jeszcze? Czas pojechać na Odra party z dzieckiem. Zabawne iż bada nieuków od stopnop mówi o powikłaniach poszczepienych (w promilu przypadków) podczas gdy uznają chorę zakaźną za niegrozna tyczasem dowody sa jasne iż choroby powodują ponad 100krotnie większe powikłania. No ale lobby suplementów diety czyli bezwartosciowych kapsułek chetnie sponsoruje takie brednie jak stop nop

(2018-11-05 10:46)
okooko
-2
I co okazuje się że rodzina z Pruszkowa była szczepiona na odrę...(szczepionka na odrę może wywołać właśnie odrę), a druga strona medalu to taka że termin ważności szczepionek to 31.12.2018!!!!! Zapewne przypadek, że media krzyczą o epidemii odry..., a pieniążki stracić to trochę przykro... Ludzie, myślenie nie boli!!! Zapamiętajcie światem rządzi KASA!!!! Mają w dopie twoje zdrowie, czy masz co jeść, w czym chodzić... To jest biznes, zyski się liczą... A dlaczego jest cisza jak ludzie umierają w szpitalach na sepsę? (2018-11-05 11:29)
maczetaostramaczetaostra
-2
ewka@ nie odpowiedziałaś mi na pytanie , czy zgadzasz się ponieść koszty leczenia szpitalnego swego dziecka w sytuacji kiedy ten stan tego będzie wymagał. Tak czy Nie. Prosiłem krótko a ty się wijesz i na pytanie zadajesz pytanie. (2018-11-05 11:32)
gajgaj
0
efkaefka
0
Odpowiedziałam. Jeśli masz kłopot ze zrozumieniem, to nic na to nie poradzę. Jeśli chodzi o koszty, to jestem zagorzałym / hehe / zwolennikiem indywidualnych kont na składki zdrowotne oraz likwidacji NFZ. (2018-11-05 20:10)
efkaefka
0
maczetaostra, odpowiedż powyżej .

  (2018-11-05 20:12)
kolo12kolo12
-1
I co okazuje się że rodzina z Pruszkowa była szczepiona na odrę...(szczepionka na odrę może wywołać właśnie odrę), a druga strona medalu to taka że termin ważności szczepionek to 31.12.2018!!!!! Zapewne przypadek, że media krzyczą o epidemii odry..., a pieniążki stracić to trochę przykro... Ludzie, myślenie nie boli!!! Zapamiętajcie światem rządzi KASA!!!! Mają w dopie twoje zdrowie, czy masz co jeść, w czym chodzić... To jest biznes, zyski się liczą... A dlaczego jest cisza jak ludzie umierają w szpitalach na sepsę? (2018-11-05 11:29

Âwlasnei ze byla a osoba ktora nie byla zachorowala najciezej (2018-11-05 21:25)
SzczawiuSzczawiu
0
Znacie taką chorobę jak szklarlatyna? To jest "tak samo groźna" choroba zakaźna jak odra. Na szkarlatynę choruje rocznie w kraju jakieś 100 razy więcej ludzi niż na odrę. Tak, tak 100 razy więcej. Dane z PZH.

Podajcie prosze jakiś link do jakiegokolwiek medium, w którym mówią o epidemii czy w ogóle o szkarlatynie.

:)

Jesli ktoś jeszcze nie załapałem zadam drugie pytanie: Nie wiecie ile kosztuje szczepionka przeciw szkarlatynie?

Jak nie Halloween to odra :D skaczecie sobie do gardeł ubliżając sobie od nieuków i debili bo Wam wmówiono, że jak ktoś się nie zaszczepi to będzie zarażał innych. No to przecież logiczne :D :D :D

W ogóle ta "epidemia" nie ma nic wspólnego z kończącym się terminem ważności szczepionek i na pewno nie ma nic wspólnego ze złożonym i skierowanym do komisji projektem obywatelskim dotyczącym dobrowolności szczepień jaka jest w całej zachodniej Europie :) (2018-11-06 13:04)
robbo2krobbo2k
+1
Dobra .... żarty sie skończyly w Poznaniu zmarło 14 miesieczne dziecko.... bo rodzice sobie ubzdurali ze szczepienia sa niedobre. Pneumokoki (obowiązkowe od 1 stycznia 2017).Na grobach dzieci się bawicie.

(2018-11-06 13:10)
robbo2krobbo2k
+1
Dobra .... żarty sie skończyly w Poznaniu zmarło 14 miesieczne dziecko.... bo rodzice sobie ubzdurali ze szczepienia sa niedobre. Pneumokoki (obowiązkowe od 1 stycznia 2017).Na grobach dzieci się bawicie.

(2018-11-06 13:13)
robbo2krobbo2k
0
A co do Pruszkowa to dajecie sie robić w balona oszustom stopNOP(4.11.18, po informacji bezpośrednio od STOP NOP): Sanepid otrzymał od sześcioosobowej rodziny książeczkę szczepień. Dwieniezaszczepionecórki przyniosły infekcję ze szkoły. Maja wysoką gorączkę i wysypkę na całym ciele.U trójkizaszczepionychczłonków rodziny wystąpił stan podgorączkowy i niewielka wysypka. Jedno z zaszczepionych dzieci w ogóle nie wykazało objawów infekcji Matka tłumaczy niezaszcezpienie dwóch dziewczynek chorobą i tym, że „lekarz ich nie zakwalifikował”. (2018-11-06 13:14)
robbo2krobbo2k
+1
A więc niezaszczepione dzieci spowodowały "lekką chorobę" dzieci zaszczepionych oraz co oczywiste poważna chorobę innych dzieci niezaszczepionych.Kiedy burmistrz Sochaczewa wreszcie wezmie sie za kontrolę szczepien w podległych szkołach i przedszkolach. Czy zamierza tańczyć na grobach ofiar swojego zaniedbania? (2018-11-06 13:15)
robbo2krobbo2k
0
STOP KŁAMSTWOM NOP

2. „Brak ustalenia bilansu korzyści i strat programu szczepień i szczepionki odrowej”

Nieprawda.Korzyści z programu szczepień są oczywiste, dobrze zbadane i wciąż monitorowane przez wielu badaczy. Klika kluczowych informacji znaleźć można na stronie WHO.

Tylko w latach 2000-2016 program szczepień doprowadził do 84% spadku zgonów z powodu odry. Oznacza to, że tylko w tych latach w skali świata szczepienia na odrę zapobiegły 20,4 milionom śmierci! Jeszcze raz: w ciągu szesnastu lat ze światem nie pożegnało 20 400 000 ludzi, głównie dzieci. To ponad połowa populacji Polski.

Tylko w latach 2000-2016 szczepienia na odrę zapobiegły 20,4 milionom śmierci!

Na stronie WHO czytamy, że „czyni to szczepionkę przeciw odrze jedną z najlepszych inwestycji w zdrowie publiczne”2.

Strategia:UKRYTA PRAWDA („wiedza o szczepionkach jest wiedzą tajemną: nie dysponujemy rzetelnymi danymi, dowodami, liczbami”)4. „Brak dostępu do etycznej alternatywy szczepionki MMR produkowanej w oparciu o ludzkie linie komórkowe z aborcji (informuje o tym producent w ulotce)”

Półprawda.Szczepionki MMR faktycznie wykorzystują linię komórkową, której początek wziął się z usuniętegow latach sześćdziesiątychpłodu. Nie oznacza to, że szczepionki produkowane są z abortowanych płodów (czy martwych dzieci) albo że zawierają ich „kawałki”.

U części odbiorców pojawiają się w związku z tym wątpliwości o podłożu religijnym. Jednak – przynajmniej w przypadku katolików – odpowiedzią powinno być szczepienie, a nie rezygnacja z niego. Watykan w oficjalnym dokumencie zachęca, by w tej sytuacji wywierać nacisk na władzę w celu poszukiwania i zapewnienia „alternatywy nie budzącej wątpliwości etycznych”, ale nie rezygnować ze szczepień, jeżeli przyczyni się to do ryzyka dla dziecka i społeczeństwa4.

Warto też w tym kontekście zwrócić uwagę na potrzebę nagromadzenia jak największej liczby „argumentów” z różnych domen, które nie składają się w żadną spójną całość.Troche faktów na temat bzdur lobby antyszczepionkowego

http://www.wykop.pl/ramka/4626123/reakcje-antyszczepionkowcow-na-odre-w-pruszkowie-mitologia-wspolczesna/

(2018-11-06 13:22)
robbo2krobbo2k
0
Koszt szczepienia 200mln PLN , zarobki na lekach i suplementach firm farmeceutycznych 14mld ... czy lobby antyszczepionkowe jest oplacane przez lobby farmaceutyczne. Kto ma interes w braku szczepien? Jak widać to osoby występujące przeciwko szczepieniom siedza w kieszeniach wielkiego spisku. (2018-11-06 13:27)
metasekwojametasekwoja
0
Ręce opadają. (2018-11-06 17:08)
maczetaostramaczetaostra
0
efka am wrażenie ,że rozmawiam z idiotą albo debilem . Nie życzę Ci tego aby Twoje ( jeżeli je masz) dziecko skonczyło tak jak ta dziewczynka z Poznania . Zabierz swoje dziecko ze szkoły ,oskladkuj się prywatnie i nie dopuszczaj je do kontaktu z innymi dziećmi . W sumie co winne jest dziecko jeżeli znalazło się w rodzinie debili , nalęży tylko wspólczuć. Jak zachoruje Twoje dziecko to wsadź najlepiej do pieca aby się wypociło i po chorobie . Z takimi debilami to nawet dyskutować nie warto , bo do Ciebie i tak nic nie trafi . (2018-11-06 21:33)
efkaefka
+1
Maczetaostra. Czy ja się ciebie o coś pytam ?  Grzecznie odpowiedziałam, jak zapytałeś. Jeśli nie zrozumiałeś, to być może masz jakiś defekt. Najlepiej idż z tym do lekarza.

  (2018-11-06 23:26)
robbo2krobbo2k
-2
Czy redakcja mogłaby cos zrobić z tą prowokatorką obrażajaca innych? (2018-11-07 10:34)
robbo2krobbo2k
0
Podpisy pod projektem ustawy obywatelskiej. Szczepimy bo myślimy.

Głowny zapis brzmi

kryterium obowiązkowym przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego jest przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących przepisów”,

Od dzisiaj w każdej z Okręgowych Izb Lekarskich w godzinach ich urzędowania, na terenie Polski można podpisać się pod projektem obywatelskiej ustawy "Szczepimy, bo myślimy".

Tutaj do pobrania wszystkie materiały (projekt, lista do zbierania podpisów oraz plakat do wydruku jeżeli ktoś chciałby zbierać stacjonarne podpisy).

https://drive.google.com/file/d/150pMaHXWFzMP6JssmthXCtf9LKSYkQB-/view

W poście na górze strony napisaliśmy co można zrobić z podpisanym listami - odesłać na adres Dolnośląskiej Izby Lekarskiej lub do siedziby Okręgowych Izb na terenie kraju.

Ale co najważniejsze i o co dostajemy codziennie pytanie.

Nie można podpisać się pod projektem on-line.

Takiej formy poparcia nie przewiduje ustawa, bardzo nam przykro.

Można jednak wydrukować listę i zebrać podpisy wśród swoich najbliższych, znajomych, sąsiadów i odesłać lub odnieść.

To także bardzo Nam pomoże. I z góry dziękujemy.

Oto adresy obecnie funkcjonujących punktów (wg kolejności alfabetycznej miast):

1. Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku:

ul. Świętojańska 7

15 - 082 Białystok

2. Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku - Białej:

ul. Krasińskiego 28

43 - 300 Bielsko - Biała

3. Okręgowa Izba Lekarska w Bydgoszczy:

ul. Powstańców Warszawy 11

85 - 681 Bydgoszcz

4. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku:

ul. Śniadeckich 33

80 - 204 Gdańsk

5. Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim:

ul. Warszawska 14a/15

66 - 400 Gorzów Wielkopolski

6. Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach:

ul. Grażyńskiego 49a

40 - 126 Katowice

7. Okręgowa Izba Lekarska w Kielcach:

ul. Wojska Polskiego 52

25 - 389 Kielce

8. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie:

ul. Kordylewskiego 11

31 - 542 Kraków

9. Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie:

ul. Chmielna 4

20 - 079 Lublin

10. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi:

ul. Czerwona 3

93 - 005 Łódź

11. Okręgowa Izba Lekarska w Olsztynie:

ul. Żołnierska 16c

10 - 561 Olsztyn

12. Okręgowa Izba Lekarska w Opolu:

ul. Grunwaldzka 23

45 - 054 Opole

13. Okręgowa Izba Lekarska w Płocku:

ul. Kościuszki 8

09 - 402 Płock

14. Okręgowa Izba Lekarska w Poznaniu:

ul. Nowowiejskiego 51

61 - 734 Poznań

15. Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie:

ul. Jana Dekerta 2

35 - 030 Rzeszów

16. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie:

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11

71 - 332 Szczecin

17. Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie:

ul. Ignacego Mościckiego 16

33 - 100 Tarnów

18. Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu:

ul. Ignacego Danielewskiego 6

87 - 100 Toruń

19. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie:

ul. Puławska 18

02 - 512 Warszawa

20. Okręgowa Izba Lekarska we Wrocławiu:

ul. Kazimierza Wielkiego 45

50 - 077 Wrocław

21. Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze:

ul. Batorego 71

65 - 735 Zielona Góra

22. Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie:

ul. Orzechowa 40

75 - 667 Koszalin

23. Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie:

ul. gen. Józefa Zajączka 5

42 - 200 Częstochowa

24. Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie:

ul. Koszykowa 78

00 - 909 Warszawa

25. Naczelna Izba Lekarska:

ul. Sobieskiego 110

00 - 764 Warszawa

Rozmawiamy, aby jak najszybciej było to także możliwe w delegaturach Izb Lekarskich, co pozwoli Państwu łatwiej dotrzeć do takich punktów.

Za kilka dni mamy nadzieję, ze dołączą POZ z Porozumienia Zielonogórskiego.

Staramy się uruchomić interaktywna mapę, na której będą zaznaczone wszystkie punkty, w których można złożyć podpis.

I tutaj wielka prośba do Państwa.

Jeżeli pobrali Państwo materiały (lista z podpisami) i prowadza Państwo punkt zbierania podpisów prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej na messengerze lub poprzez maila :

szczepimy.bo.myslimy@gmail.com

wtedy wprowadzimy Państwa na tą mapkę, dzięki czemu łatwiej będzie do państwa trafić.

I mała prośba.

Udostępnijcie ten post - wtedy jeszcze łatwiej, większa ilość Waszych znajomych dowie się gdzie można podpisywać projekt ustawy.

Dziękujemy (2018-11-07 12:10)
robroyrobroy
+1
@robbo2k-tego Bareja by nie wymyslił-zbierać podpisy pod obowiązującą,restrykcyjną ustawą,karać zabierać dzieci,strzykawką wszystkich i na wszystko. Ty okażesz świadectwo szvczepienia siebie i swoich bliskich? mozesz być nosicielem,przypomnę,tzrzeba walczyć ale z patologią szczepień,szczepienia w chwilę po narodzeniu !!,z sejmu:

to jest zespół który ma inne zadania-strona sejmowa:

Wśród zawartych tam pomysłów jest m.in. natychmiastowe wstrzymanie wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy "kierując się dobrem swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom". Oprócz tego organizacja domaga się wprowadzenia zapisów, dzięki którym rodzice będą mieli prawo do odmowy szczepienia swoich dzieci. Stowarzyszenie chce również usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia "niepożądanych odczynów poszczepiennych" oraz utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób, które miałyby być dotknięte powikłaniami wywołanymi przez szczepienia

większość zespołu to ludzie Kukiz 15. lekarze siedza cich źżeby nie być pozbawieni praw zawodowych


a jak lobby szczepionkowe działa-:z prasy: Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej wszczął postępowanie wobec lekarek: dr n. med. Doroty Sienkiewicz i lek. Katarzyny Bross Grafn vol Wanderdorff, zarzucając im wypowiedzi „podające nieprawdziwe, niezgodne z aktualną wiedzą medyczną informacje o szkodliwości stosowania szczepień”.

…z prasy:Tymczasem, jak wskazują sami lekarze, sytuacja, w której opłacana przez firmę farmaceutyczną osoba pełni funkcję niezależnego eksperta jest patologiczna, skandaliczna i niestety nierzadko spotykana. Ma ona – jak zaznaczają – kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli naszego kraju, osoby takie mają bowiem szerokie pole do narzucania obywatelom obowiązków realizujących interesy branży, przez którą są finansowani, oraz posiadają narzędzia do niszczenia ludzi, którzy występują w interesie obywateli, sprzecznym z interesami branży (np. represjami zagrożeni są lekarze realizujący prawa pacjenta)- Jak kufa za Stalina-kto nie z nami tego do łagru (2018-11-07 17:01)
robroyrobroy
+1
Z OSTATNIEJ CHWILI,ZA PAP,REUTERS,CNN,BBC- tłumy Polskich antyszczepionkowców rozgromiały doborową dywizję wojsk obrony terytorialnej otaczającej kordonem sanitarno-bojowym Pruszków,przedarły się przez zasieki do miasta,niestety-nie zastały nikogo żywego,jedynie menel Robroy z Sochaczewa dopijał resztki piwa z kufli i wyżertał ostatki z pozostawionych talerzy,ale on sie zaszczepił-poziom szczepionki-2.9 promila

czy może mi ktoś przytoczyć dane z tej pandemii z dnia dzisiejszego? czy to już przebrzmiała i niewarta wspomnień histeria była która telewizornia o tym mówiła

jutro rozniecą (medialnie) ognisko jakiegoś choróbska w Bytomiu,na Podlasiu albo i nawet w Skierniewicach.

dla przypomnienia ludzie chą swzczepić dzieci ale w odpowiednim okresie życia, na odpowiednie choroby,nie chcą tego robić po rygorem zaganiani kodeksami i wiezieniem

(2018-11-07 17:29)
robroyrobroy
+1
. (2018-11-07 19:13)
Obywatel85Obywatel85
+3
robbo2k ty to masz chłopie bałagan pod sklepieniem ;-) zdecydowanie za dużo szczepień oj za dużo.

Podeślij numer konta chętnie wyślę ci kilka złotych na wczasy w jakimś fajnym miejscu na dalekim Uralu. (2018-11-07 19:36)
robroyrobroy
+2
@Obywatel 85,forumowicz @robbo2k czai się wszędzie,odczuwam to po minusach na moje ostatnie posty,ale niech mu tam....,są ludzie którzy jak im się powie-zrozumieją,inni jak im się powie-nie zrozumieją ale dadzą sobie wytłomaczyć,a tak robbo2k zrozumieć nie zrozumie,a wytłomaczyć sobie nie da,namawia do głosowania za czymś co jest uchwalone,ja pamiętam reportaż z przed 2-3 (?) lat kiedy ojciec zabrał żonę i dziecko z porodówki bo nie chciał się zgodzić na kłucie noworodka na 176 chorob,ścigany przez prokuratora,który pod wpływem opinii i jakiś przepisów odstąpił od ukarania faceta,łaskawca.Tacy zapaleńcy dalej nie mogą pojąć że nie chodzi tu o szczepienia konieczne,ale o formę i nakaz restrykcyjny (2018-11-07 19:54)
GrabiecGrabiec
0
Skąd robroy wytrzasął tę krowę z wczesnego Gomułki.Niech młodzi się ucżą jak zachód wówczas widział polską wieś. (2018-11-07 22:45)
GrabiecGrabiec
0
Robroy zgodnie z zaleceniami WHO szczepienia dzielą się na obowiązkowe i zalecane.W Polsce tworzony jest kalendarz szczepień . I o co ci chodzi z tym szczepieniem w pierwszej dobie. Przecież jest to szczepienie przeciwko wzw B, obowiązkowe. Nie jesteś młodzieniaszem i w przeszłości wiidziałeś jak wyglądały nowordki po urodzeniu. Prawo jest prawem i za odmowę szczepienia grożą kary administracyjne.Sytuacja migracyjna na świecie jest taka jaka jest. Szczepienia w dzisiejszych czasach to najlepsze zabezpieczenie. (2018-11-08 05:05)
robroyrobroy
0
Grabiec-szczepienie przeciwko jakiejś żółtaczce to inna bajka,niech mi ktoś wytłomaczy,zakaz wykonywania zawodu przez lekarza który ma inne zdanie na temat,tej serii obowiązkowych szczepień,a pobłaża się lekarzom którzy ewidentnie popełnili błąd doprowadzając do śmierci pacjenta,za dyżur po pijanemu zawiesza się czasowo,czyzby słowa były groźniejsze od czynów? mówisz -migracja w dzisiejszych czasach-kto wpuszcza tych "nieszczepionych " migrantów? (2018-11-08 06:34)
linulinu
+1
To co tu czytam, uwłacza ludzkiej inteligencji oraz historii rozwoju ludzkości w ostanich 400 latch, dotyczących zapobieganiu chorobom i epidemiom !!

@efka jest typowym przykładem osoby, której głowa napompowana została bzdurami ludzi takich, jak z podlinkowanego artykułu, oraz kretynów z YouTube, którzy nie sprawdzili się jako lekarze, wiec zostali "znachorami dla idiotów". Kretynów nie posiadających wiedzy, prawa wykonywania zawodu, oraz od dawna nie leczących ludzi, którzy koniecznie muszą zaistnieć w przestrzeni publicznej.

https://www.totylkoteoria.pl/2018/03/kim-sa-antyszczepionkowcy.html

@efka i jej podobni, dalej możecie sobie wylewać co tam chcecie na temat niebezpieczeństwa szczepień, ale lekka epidemia Odry, wyrwała was z letargu. To zwykła hipokryzja, a nie wiedza na temat szczepień z Waszej strony !  https://bezprawnik.pl/odra-w-polsce/ (2018-11-08 07:13)
okooko
0
"Prof. Magdalena Figlerowicz, zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii w Poznaniu wyjaśnia przyczyny śmierci 14-miesięcznej dziewczynki. Jak dokładnie wygląda sprawa śmierci dziewczynki, która rzekomo spowodowana była brakiem szczepienia przeciwko pneumokokom? I właśnie to zdanie nie jest prawdziwe. Dziewczynka zmarła w wyniku sepsy spowodowanej przez pneumokoki. Natomiast nie z powodu tego, że nie była szczepiona. Dziecko rzeczywiście nie było szczepione, ale szczepienia nie chronią przed wszystkimi chorobami. I w tym przypadku nie wiemy, czy pneumokoki, które spowodowały chorobę i śmierć dziewczynki, były w szczepionce, która jest oferowana przez NFZ."Czytaj więcej: https://gloswielkopolski.pl/poznan-14miesieczna-dziewczynka-zmarla-w-szpitalu-przez-brak-szczepienia-rozmowa-z-prof-figlerowicz/ar/13645207

Och ta sepsa... nikt o niej nie mówi... w mediach cisza, to i u was cisza... (2018-11-08 08:50)
GrabiecGrabiec
+1
Widzę robroy,że jesteś zwolennikiem dobrej zmiany wprowadzenia ławników ludowych ( jak w SN ) w sadach zawodowych. Wyszkoleni przez dr Guugla, Jutuba oraz wikipedię doskonale mogą oceniać czynności lekarzy i wydawać orzeczenia. Jeżeli sąd lekarski odbierze lekarzowi prawo wykonywania zawodu to nie może on leczyć pludzi. (2018-11-08 09:23)
GrabiecGrabiec
0
oko dziewczynka zmarła na sepsę spowodowaną przez pnemokoki w dniu 29.11.2018.

Sczepionka na pnemokoki od 01.01.2017 roku jest obowiązkowa. No to czyja jest wina, że nie została zaszczepiona. (2018-11-08 09:51)
okooko
0


Grabiec, widzę że jesteś wielki znawca od wszystkiego... ale chyba zapomniałeś co to jest odporność - (niepodatność organizmu na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych takich jak brak wody, brak pokarmu, obecność toksyn, pasożytów, mikroorganizmów chorobotwórczych) Odporności nie kupisz w sklepie, choć myślicie że właśnie szczepionka jest lekiem (wyrobem medycznym) 21 wieku. BŁĄD!!! A śmieciowe, sztucznie pędzone jedzenie robi swoje!!! Skąd wiesz czy dziewcznka z Poznania nie miała tak słabej odpornści, co efektem końcowym była śmierć. Sepsą w 90% zarazasz się w szpitalu (o tym cisza) i jest to zakażenie krwi, jedynie pomaga podanie wit. C dożylnie (co lekarze nie zrobili), na zachodzie to norma. Najpierw jest jakaś przyczyna, później skutek. Wy tylko widzicie skutek (choroba) i brak szczepionki... Szczepionki nie są złe, ale chodzi o adiuwanty i przymus szczepień, ale to was przerasta... Z tego co mi wiadomo są w Sochaczewie dwa przedszkola autystyczne i nikt tego nie widzi? co niby są od zawsze? a tu ulotka szczepionki co może powodować autyzm... Szczepcie się na potęgę i dajcie innym spokuj, żadna szczepionka na Polskim rynku nie została przebadana farmakologicznie!!! - ja dziękuje... (2018-11-08 12:17)
wbienkowbienko
0
@oko

dziewczynka zmarła, bo jej rodzice okazali się skrajnymi ignorantami (czyt. idiotami). ANI NIE DBALI O SWOJE DZIECKO W CZASIE CHOROBY, ANI NIE STARALI SIE GO UODPARNIAĆ PRZED!!! Sepsa była tragicznym finałem skrajnego wyczerpania bezbronnego organizmu. Skrajne wyczerpanie było spowodowane walką z pneumokokami.

HIstoria naturalna uczy, że w warunkach naturalnych przetrwają tylko jednostki najsilniejsze. Tak było, dopóki człowiek nie nauczył sie bronić jednostek słabszych. Było to (i jest nadal tam, gdzie stosowna pomoc nie dociera) okupione wysoką śmiertelnościa, szczególniewśród dzieci. Nie wiadomo dlaczego coraz większej liczbie rodziców wydaje się, że ich potomkowie należą właśnie do tej grupy najsilniejszych i nic im nie grozi (no bo jak by mogło być inaczej, skoro mają takich "super-mądrych" rodziców). Dlatego ŚWIADOMIE narażaja swoje dzieci na NIEBEZPIECZEŃSTWO.

To tak, jak z wsiadaniem za kierownicę po alkoholu. I tak samo POWINNO BYĆ KARANE. (2018-11-08 12:52)
SzczawiuSzczawiu
0
Wiecie, że szczepionka przeciw pneumokokom ta darmowa chroni przed 10 serotypami pneumokoków a ta płatna przed 13 serotypami? Wiecie, że serotypów pneumokokoów jest ok. 90? Z tego co czytam nie wiecie.

Łykacie to co medium jakiekolwiek podsunie bez zadnego zastanowienia i sprawdzenia. Czemu jeszcze dwa lata temu kiedy szczepienia przeciw pneumokokom nie były w kalendarzu szczepień nikt nie pisał o pneumokokach?

Czy sprawdzał ktoś na stronach Państwego Zakładu Higieny liczby zachorowań na choroby wywołane pneumokokami w ciągu ostatnich 10 lat? Pewnie nie bo gdyby sprawdzał to by wiedział jak wzrosła liczba tychże zachorowań wraz z wprowadzeniem szczepionki jako "obowiązkowej". Ech ludziska zacznijcie myslec i czytac nie tylko media ale sprawdzac każda informacje którą te media serwują. Tak jak i w sprawie zachorowań w Pruszkowie tak i w Poznaniu okazuje się że rodzice to żadni antyszczepionkowcy. Tylko takie rzeczy wychodzą po kilku dniach, kiedy już społeczeństwo weźmie dzieci pod pachę i pobignie do apteki po szczepionkę a następnie do POZ w celu podania jej swemu dziecku.

https://wiadomosci.wp.pl/oswiadczenie-po-smierci-14-miesiecznej-corki-rodzice-nie-zgadzaja-sie-na-okreslanie-ich-antyszczepionkowcami-6314335130261633a?fbclid=IwAR2yS000LgAU0zQd1_TjocpEN5AB6m5e1xODqjHzuXcO2WOligi95y1QzL4 (2018-11-08 14:49)
gajgaj
0
"Jak dokładnie wygląda sprawa śmierci dziewczynki,

która rzekomo spowodowana była brakiem

szczepienia przeciwko pneumokokom?"


Dowiadujemy się że dziewczynka umarła.

I że nie była zaszczepiona przeciwko pneumokokom."I właśnie to zdanie nie jest prawdziwe.

Dziewczynka zmarła w wyniku sepsy spowodowanej przez pneumokoki."


Nieprawdziwe dlatego, że pomimo sepsy wywołanej przez pneumokoki

nie umarła na pneumokoki?"Natomiast nie z powodu tego, że nie była szczepiona."

Czy gdyby była zaszczepiona - to by umarła?"Dziecko rzeczywiście nie było szczepione,

ale szczepienia nie chronią przed wszystkimi chorobami."


Czy pneumokoki wywołują sepsę?

I czy istnieje szczepienie przeciwko pneumokokom?"I w tym przypadku nie wiemy, czy pneumokoki, które

spowodowały chorobę i śmierć

dziewczynki, były w szczepionce, która jest oferowana przez NFZ."


Jak coś z czym ta dziewczynka nie miała kontaktu

mogło

spowodować jej śmierć?

Oko. To co opublikowałeś to majstersztyk brakuspójności,

logicznego myślenia i wiązania faktów.

I taka obrona braku szczepień przynosi więcej szkody niż pożytku tym, którzy chcą by system szczepień był bardziej przyjazny dla Polaków. (2018-11-08 16:20)
robroyrobroy
0
chey chłopaki i dziewczyny,zakończmy tę dyskusję,każdy ma swoje zdanie ,w tych słownych potyczkach zagubiliście sens protestu antyszczepionkowców-przypomnę-tutaj chodzi o cywilizowane podejście do szczepień-szczepię kiedy chcę zgodnie z kalendarzem,na co chcę,a nie pod rygorem i karą więzienia albo odebranie rodzicom dziecka,jak kuż szczepienia obowiązkowe to zrefundowane,a poza tym inaczej dyskutuje się w cztery oczy,w gronie znajomych a inaczej na forum

na razie cieszmy się, że jego ekselencja ogłosiła swieto państwowe ,ominą nas planowe wizyty u lekarza,wyznaczone terminy zabiegów i operacji a ze przesuną się o kilka miesięcy-no cóż większość jest zaszczepiona (2018-11-08 16:48)
gajgaj
0
Szczawiu. Nie wiem czy wiesz. Ale w szczepionce przeciw pneumokokom nie ma żywych bakterii.

Inaczej mówiąc

Szczepienie nie może doprowadzić do zarażenia.https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/szczepienia/158371,klasyfikacja-i-sklad-szczepionek (2018-11-08 17:01)
GrabiecGrabiec
-1
Szczawiu Pani profesor musi być starej daty i zabawia się w dyplomatę i nie wyczuwa postępów współczesnej medycyny.Przecież wie jakie pneumokoki spowodowały sepsę i czy była nosicielem.Wirusy i bakterie wygrywają wyścig z człowiekiem. Obecne szczepionki dają ochronę w 54% dla nowoszczepionych i 75% dla potwierdzających. Pneumokoki są odporne na antybiotyki ale tonic zw porównaniu z New Delhi.robroy : jeżeli szczepienie jest obowiązkowe to trzeba szczepić dla dobra ogółu. Opornych karać administracyjne. Przy zalecanych swobodny wybór. Obowiązkowe refundowane.(2018-11-08 17:21)
robroyrobroy
0
a wy dalej o tych szczepionkach (2018-11-08 17:27)
robroyrobroy
0
Grabiec-Ty piszesz jakimś niewidzialnym atramentem? (2018-11-08 17:29)
GrabiecGrabiec
0
Nie to tylko mankamenty edytora. (2018-11-08 17:58)
MitutoyoMitutoyo
0
:) (2018-11-09 09:03)
okooko
0

(2018-11-09 12:46)
okooko
0

https://www.youtube.com/watch?v=C7igkcV5wU0 (2018-11-09 12:47)
Daniel5Daniel5
+1
Wystarczy w prowadzić rozwiaznia takie jak z USA czy Australi. Tam nie ma obowiązku szczepień, ale osoby które się nie szczepią, tracą możliwość korzystania z panstwowej edukacji, opieki zdrowotnej czy opieki społecznej.

(2018-11-09 14:02)
SzczawiuSzczawiu
+1
...i naprawdę uważacie, że po podaniu szczepionki nie można zachorować na chorobę, przeciw której było szczepienie? :D przecież to Wam nawet powie pierwszy lekarz w przychodni :) to też powie niemalże każdy kto zaszczepił sie kiedykowliek przeciw grypie :) a co do zarażania to po szczepiniu na pneumokoki oczywiście nie da się, ale już po szczepieniu przeciw odrze jak najbardziej można zarazić inną osobę i o tym też powie Wam kazdy lekarz w przychodni. Tam nie ma martwych wirusów. Przynajmniej powinien powiedzieć, bo to jest napisane w ulotkach szczepień. W ulotkach tez jest napisane, że trzeba sprawdzić czy organizm nie jest uczulony ja któryś ze składników szczepionki. Jak wygląda zakwalifikowanie do szczepienia każdy kto ma dzieci wie :) Osłuchanie i już. Teraz nawet katar i gorączka do 38 st. nie przeszkadza w szczepieniu :)Daniel5 gdyby tak było to nalezałoby zlikwidować płacenie podatków na służbe zdrowia szkolnioctwo itp. Ja jestem ZA. Niech ci co nie chcą szczepić leczą się prywatnie, ale niech nie płacą składki zdrowotnej, wtedy będzie ich na pewno stać na leczenie prywatne czy prywatne szkoły.Mitutoyo w naszym Hymnie Narodowym nie ma takie zwrotu jak Przejdziem Odrę :D (2018-11-09 14:44)
robroyrobroy
+1
@Szczawiu,szkoda że nie ma coroby Wisła ani Warta,swoją drogą jak mówił historyk Bohdan Smoleń z przychodni TEY,odre to żeśmy trzy razy przechodzili w 1945 (2018-11-09 16:24)
linulinu
0
Na szczęscie dla Wszystkich Komisja sejmowa ukróciła wystepy idiotów z K15 i częsci PIS`u ...https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sejm-odrzucil-projekt-znoszacy-obowiazek-szczepien,882338.html (2018-11-10 12:41)
robroyrobroy
0
@linu a my dalej swoje-to nie był projekt o zniesienie szczepień (poczytaj postulaty) tylko żeby cię do więzienia nie wsadzali za odmowę ,żebyś miał prawo po konsultacji ze specjalistą zgodzić się KIEDY-NA JAKIE CHOROBY-I USTANOWIENIE FUNDUSZU ODSZKODOWAWCZEGO,prawa bez mozliwości odmowy ustanawiali HTLER I STALIN,prawo jest prawo? no to kuźwa okaż się na szczepienie pneumokokami ,masz styczność z dziećmi? jak nie szczepiony to WON,nawet na forum nie powinno być takich nieszczepionych dyskutantów-ile razy można pisać-protestujący nie chcą całkowitego zakazu szczepień,on chcą mieć wpływ na,co-kiedy -są ich dzieci szczepione,kuźwa,jak można mózgi wyprać (2018-11-10 15:00)
linulinu
0
wiem o czym był .... resztę zostawię bez komentarza :-) (2018-11-10 16:31)
maqrtamaqrta
0
@ robroy Moje dziecko miało własny kalendarz szczepień. Jeśli są takie wskazania to nikt nie robi z tego problemu. W przychodni grzecznie robiły tak jak ja zdecydowałam. Więc o co walczyć skoro można się dogadać kulturalnie. (2018-11-11 07:24)
robroyrobroy
0
@maqrta, można ? można (2018-11-11 09:33)
robroyrobroy
0
film o epidemii ospy we Wrocławiu,przewinąć do 57 minutyhttps://youtu.be/w-0ts6gbXyM,@linu nie bierz tego do siebie (2018-11-11 11:31)
robroyrobroy
0
mały przypał filmowców,w 1963 nie bylo jeszcze 125p (2018-11-11 11:36)
GrabiecGrabiec
0
Ale po 1970 roku jak kręcono film to już były.

(2018-11-12 09:40)
okooko
0
Mariusz Max Kolonko Mówi jak jest - Epidemia odry w USA wystarczy wylaczyc tv i juz nie ma epidemi odry na ktora moje pokolenie normalnie chorowalo i wszyscy zyja. https://www.youtube.com/watch?v=ZvjD-MqBcJs https://www.facebook.com/642106379515015/videos/1143683519113604/UzpfSTE0NjY1OTIyNDA6MTkzNTkxNDYxMzM3MDY2NA/?_rdc=1&_rdr (2018-11-12 14:52)
robroyrobroy
0
Mariusz Max co by nie mówić-dobrze gada ,obok jest też dobry kawałak-"tajna operacja...https://youtu.be/0QtKbGwCt7A" ,Tutaj dyskutujemy,kłócimy się -na odległość,-argument-za 3 godziny albo za dwa dni-odpowiedź,tak nie można dojść do consensusu (2018-11-12 15:12)
robroyrobroy
0
przekleje swojego newsa sprzed kilku dni i ponownie się zapytam -GDZIE TA EPIDEMIA?Z OSTATNIEJ CHWILI,ZA PAP,REUTERS,CNN,BBC- tłumy Polskich antyszczepionkowców rozgromiły doborową dywizję wojsk obrony terytorialnej otaczającej kordonem sanitarno-bojowym Pruszków,przedarły się przez zasieki do miasta,niestety-nie zastały nikogo żywego,jedynie menel Robroy z Sochaczewa dopijał resztki piwa z kufli i wyżertał ostatki z pozostawionych talerzy,ale on sie zaszczepił-poziom szczepionki-2.9 promila (2018-11-12 15:23)
gajgaj
-2
anegdotka :)Pukanie do drzwi.

- Kto tam? - Pytasz.

- Odra.

Otwierasz. Oburzony na intruza wydzierasz się na niego.

- No przecież Max Colonko powiedział że wystarczy zapomnieć a przestaniesz istnieć!

- To za mało. Trzeba jeszcze uważać komu otwiera się drzwi. A teraz kopnę cię w dupę.

- Odpowiada Odra

- A za co? - Pytasz.

- Za słuchanie głupców. (2018-11-12 15:31)
robroyrobroy
0
@gaj,jutro idziesz do roboty,dzień pracujący, starczy tych nalewek na dzisiaj (2018-11-12 16:20)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy