Sport po nowemu nowa ustawa o sporcie

16 października weszła w życie nowa ustawa o sporcie. Zastąpiła ona dwie inne: ustawę o kulturze fizycznej i ustawę o sporcie kwalifikowanym. Duże novum to wzmocnienie pozycji klubów sportowych, a także wprowadzenie sankcji za korupcję i doping w sporcie. Nowe uregulowania są teraz szeroko dyskutowane w mediach i na różnego typu konferencjach. W jednej z nich uczestniczył Krzysztof Werłaty, przewodniczący Rady Sportu działającej przy Urzędzie Miejskim.
- Na co zwraca się szczególną uwagę podczas takich posiedzeń?
- Przede wszystkim na fakt, że w nowej ustawie zrezygnowano z funkcjonującego poprzednio podziału na sport osób zdrowych i niepełnosprawnych, a także sport amatorski i zawodowy, zakładając, że dostęp do aktywności sportowej powinien być jednakowy dla wszystkich. W związku z tym ustawodawca przyjął nową definicję sportu, ustaloną przez Radę Europy i stosowaną przez Komisję Europejską. Zgodnie z nią sport oznacza wszelkie formy aktywności fizycznej, mającej wpływ na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej lub na osiągnięcie wyników sportowych.
- Nowe uregulowania to także zapisy o dopingu i korupcji w sporcie oraz kary za ich stosowanie. Do tej pory te sprawy nie były prawnie usankcjonowane.
- Rzeczywiście, ustawa o sporcie po raz pierwszy, w sposób otwarty, mówi o nieuczciwych zachowaniach wpływających na wynik sportowy, a więc o zakazie dopingu, za który grozi nawet do 8 lat więzienia, a także o korupcji w sporcie, zagrożonej karą od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
- Specjaliści od dopingu mówią jednak, że problem ten nie powinien się znaleźć w ogólnej ustawie, a w zupełnie odrębnej.
- Problem dopingu to rzeczywiście ważna sprawa, ale dobrze, że zrobiono pierwszy krok, bo zapewne kary wynikające z kodeksu karnego będą bardziej dotkliwe niż decyzje związków sportowych polegające na zawieszeniu lub odsunięciu od zawodów czy rozgrywek.
- Najważniejsze, z punktu widzenia lokalnych środowisk sportowych, także Sochaczewa, wydaje się wzmocnienie pozycji klubów sportowych poprzez zmianę zasad ich finansowania.
- To prawda, ustawa otwiera drogę do wspierania klubów ze środków samorządu terytorialnego, co dotychczas było dużym problemem. Co więcej, staje się to zadaniem własnym gminy czy miasta. Warunkiem jest, aby klub posiadał osobowość prawną w postaci uproszczonej rejestracji w starostwie powiatowym i nie działał dla zysku.
- To jak w tej sytuacji potraktować KS Orkan, który prowadzi działalność gospodarczą. Przypomnijmy, że miasto powierzyło mu administrowanie targowiskiem, a jednym ze źródeł utrzymania są opłaty targowe.
- Sądzę, że tym tematem będzie musiała zająć się nowa rada i władze miasta. Ja z kolei przypomnę, że opłaty z targowiska były zastępczą formą finansowania klubu, bo inaczej nie można było mu pomóc. Regionalna Izba Obrachunkowa często kwestionowała finansowe wsparcie dla klubów, zabraniając np. wypłacania wynagrodzeń zawodnikom czy trenerom. Teraz powinno się to unormować, bo wiadomo, na co samorząd może przeznaczać pieniądze.
- Jakie to są zadania?
- Na przykład: realizacja programów szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizacji imprez lub udziału w nich zawodników, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych, finansowanie stypendiów dla zawodników czy wynagrodzenie kadry szkoleniowej. Możliwości jest sporo, ale muszą być one jasno sprecyzowane w uchwale samorządu, który będzie podejmował decyzje. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na stypendia sportowe, które dają możliwość wyróżnienia i nagrodzenia w ten sposób ludzi osiągających wysokie wyniki w działalności sportowej.
- A jak w tej sytuacji wygląda sprawa Uczniowskich Klubów Sportowych czy stowarzyszeń działających na rzecz sportu?
- Będą one traktowane podobnie jak wszystkie inne kluby.
- Przed działaczami sportowymi i zawodnikami stoją teraz nowe wyzwania, bowiem statuty i regulaminy istniejących już klubów, czy związków sportowych muszą ulec istotnym poprawkom.
- Organizacje sportowe mają dwa lata od wejścia w życie ustawy na dostosowanie swojej działalności do jej wymogów. Ale oczywiście im szybciej to zrobią, tym lepiej, bo to otwiera drogę do pomocy finansowej.
- A jaka w tym rola Rady Sportu, której pan jest przewodniczącym?
- Dotychczas Rady Sportu mogły istnieć jako organ doradczy miasta, podobnie będzie ogólnie rzecz biorąc ich zadaniem będzie teraz. Opiniowanie wniosków i wspieranie działań organizacji sportowych. W szczególności opiniowane strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej, opiniowanie budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej czy programów rozwoju bazy sportowej.
- Dziękuję za rozmowę.
Jolanta Śmielak-Sosnowska
PS Ustawa ukazała się w Dz.U. nr 127, poz. 857

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy