Sprawozdanie za rok 2007

Głównym celem działania Stowarzyszenia w roku 2007 były zadania realizowane w Świetlicy Socjoterapeutyczne „KLEKS” (MOK ul. Chopina 101 96-500 Sochaczew). Prowadzi ona działalność profilaktyczno-wychowawczą dla dzieci z Sochaczewa. Głównym celem jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Ze względu na organizację, zakres i rodzaj opieki, jest placówką wsparcia dziennego. Do świetlicy przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 14 lat z utrudnioną socjalizacją, z zaburzeniami zachowania, mające trudności w nauce, wychowujące się w trudnych warunkach materialnych i wychowawczych.
Dzieci uczęszczają do ośrodka w ciągu całego roku kalendarzowego oprócz sobót, niedziel i świąt co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach popołudniowych.
W czasie ferii zimowych świetlica organizuje zimowiska, a w czasie wakacji kolonie terapeutyczne (w roku sprawozdawczym był to 12-dniowy pobyt w Jastani nad Morzem Bałtyckim):
Świetlica stawia sobie następujące zadania:
1) oddziaływanie na rodzinę podopiecznego w celu podtrzymania lub odbudowania pozytywnych więzi emocjonalnych z dzieckiem;
2) naukę odpowiedzialności za własne postępowanie;
3) wdrażanie do samodzielności w życiu rodzinnym i społecznym;
4) zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży,
5) uzupełnianie braków w nauce szkolnej,
6) kształtowanie właściwego stosunku do nauki i pracy;
7) wdrażanie do uczciwego życia, przestrzegania zasad współżycia społecznego;
8) wyrabianie poczucia obowiązkowości i dyscypliny;
9) podnoszenie poziomu kultury osobistej;
10) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
11) pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i rodzinnych;
12) organizowanie czasu wolnego.
Realizowaniu zadań służy poczucie bezpieczeństwa, a także atmosfera przyjaźni i zaufania.
Świetlica prowadzi następujące rodzaje zajęć:
1. Gry i zabawy towarzyskie – wdrażające do kulturalnego obcowania w zespole:
- zabawy umysłowe,
- gry i zabawy ruchowe,
- zabawy towarzyskie na imprezach kulturalnych itp.,
- konkursy.
2. Zajęcia artystyczne:
- gry i zabawy dramatyczne,
- inscenizacje okolicznościowe,
- zajęcia plastyczne.
3. Samokształcenie:
- odrabianie lekcji,
- wyrównywanie zaległości szkolnych,
- pogadanki.
4. Podopieczne rodziny wspieraliśmy w realizowaniu ich podstawowych funkcji. Pomagaliśmy w rekonstruowaniu pozytywnych więzi w rodzinie i w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie. Na miarę możliwości i pozyskanych środków udzielaliśmy pomocy socjalnej, terapeutycznej oraz prawnej. Współpracowaliśmy z innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.
Zdobyte środki finansowe pozwoliły na prowadzenie PIKu tylko przez 5 miesięcy. By zrealizować to działanie w całości potrzebujemy dodatkowych środków na drugie pół etatu. Funkcjonowania PIKu nie można oprzeć na nie etatowym pracowniku, czy wolontariuszu, bowiem proces zdobywania zaufania w środowisku lokalnym potrzebuje systematyczności i czasu. Za sukces funkcjonowania tego punktu w tak krótkim okresie uważamy udzielenie 8 porad dorosłym osobom nie będącym podopiecznymi „Kleksa”.
Na naszej liście mamy trzydzieścioro dzieci. W przedziale wiekowym 6-8 lat 4 dzieci (grupka ta nie uczęszcza systematycznie). W przedziale wiekowym 9–11lat 6 dzieci, a w przedziale 12–16 lat 20 dzieci. Większość dzieci pochodzi z rodzin o niskim dochodach. Rodziny te żyją skromnie. 90% dzieci wychowywana jest w rodzinach dysfunkcyjnych. Wśród naszych podopiecznych mamy ośmioro dzieci wychowywanych bez ojców. Powody ich braku to przede wszystkim rozpad małżeństwa. Czworo dzieci z rodzin w których notorycznie nadużywa się alkoholu. Większość dzieci doświadcza przemocy psychicznej a niektóre z nich fizycznej.
Większość dzieci osiąga kiepskie wyniki w nauce. Prawie wszystkich chłopców charakteryzuje wysoki poziom agresji niechęć do szkoły i nieumiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i problemami. Ta nieumiejętność charakteryzuje również większość dziewcząt. Dziewczęta osiągają lepsze wyniki w szkole.
Większość dzieci pochodzi z rodzin o tradycyjnym modelu 2+2 lub 2+1. Tylko troje dzieci pochodzi z rodzin wielodzietnych. Wszyscy nasi podopieczni są mieszkańcami Sochaczewa.

Terminy realizacji zadań:
1) od stycznia do lipca:

- organizacja ferii zimowych,
- zajęcia plastyczne,
- zabawy umysłowe,
- zabawy sprawnościowe,
- gry i zabawy poprawiające nastrój,
- zabawy w świecie teatru,
- zabawy z kostkami do gry,
- gry na komputerze,
- konkursy,
- Gazetowy Bal Maskowy,
- dyskoteka walentynkowa,
- oglądanie filmów animowanych,
- uroczysty wielkanocny podwieczorek,
- zajęcia relaksacyjne – reduktory stresu,
- rozwijanie kompetencji społecznych,
- sieć, gufi, bańka wstańka – zaufanie,
- zabawy rozrywkowe,
- organizacja programu artystycznego na Dzień Matki,
- organizacja Dnia Dziecka,
- dyskoteki,
- skoki na trampolinie ,
- wyjazdy na basen,
- zawody sportowe.

2) w sierpniu od 19. 08. do 30. 08. 2007 r. wyjazd dzieci na kolonie do Jastarni,
3) od września do grudnia:

- nabór dzieci,
- integracja grupy,
- odwiedzanie dzieci w domach,
- praca z rodzicami,
- wywiady środowiskowe,
- rozmowy indywidualne,
- I etap programu „Rodzina, przyjaciele, szkoła ”,
- gry i zabawy zręcznościowe,
- zajęcia plastyczne,
- spacery i zabawy w lesie,
- zabawy umysłowe,
- zabawy drużynowe,
- konkursy,
- zabawy twórcze,
- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu,
- zajęcia na basenie (nauka pływania, gra w kręgle),
- pisanie dyktand,
- odrabianie lekcji i wyrównywanie zaległości szkolnych,
- Mikołajki,
- Zabawa Andrzejkowa,
- przygotowanie programu wigilijnego,
- świąteczne porządki,
- Uroczyste Spotkanie Wigilijne,
- wystawienie „Opowieści wigilijnej” K. Dickensa.
Uczestnicy:
1) Oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze obejmują dzieci i młodzież aktualnie przebywające w placówce, a w miarę potrzeb również byłych wychowanków.
2) Liczebność dzieci w grupach wychowawczych Świetlicy Socjoterapeutycznej „KLEKS” wynosi od 15 do 21 osób.
3) Opieką objętych jest 18 rodzin.
Kadra:
Kadrę Świetlicy Socjoterapeutycznej „KLEKS” stanowią:

• Kierownik (nie pobierający wynagrodzenia);
• Pedagog-wychowawca;
• Psycholog pracujący z rodzinami;
• Stażyści (w tym roku dwóch);
• Wolontariusze.

Jednym z zadań jakie stoi przed świetlicą jest pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W tym celu podjęte zostały następujące działania:
- indywidualne spotkania z rodzicami,
- grupowe spotkania z rodzicami,
- indywidualne spotkania z całymi rodzinami,
- nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami,
- nawiązanie współpracy z kuratorami do spraw opiekuńczo-wychowawczych,
- nawiązanie współpracy z pracownikami socjalnymi MOPS w Sochaczewie.
W okresie od września do grudnia 2007 r. zorganizowane zostały 4 zebrania z rodzicami, w czasie których poruszone zostały następujące tematy:
- oczekiwania rodziców co do funkcjonowania świetlicy,
- zaangażowanie rodziców w życie świetlicy,
- problemy związane z bezpieczeństwem dzieci w drodze do i z świetlicy,
- najczęstszych problemów wychowawczych.
Indywidualne spotkania z rodzicami służyć miały:
- zbudowaniu zaufania,
- większemu otwarciu się,
- wzrostowi zaangażowania w życie świetlicy,
- zdiagnozowaniu rodzin pod kątem relacji rodzic – dziecko,
- rozpoznanie problemów rodzin.
Większość rodzin charakteryzuje się postawą roszczeniową, niskim poziomem umiejętności wychowawczych, brakiem konsekwencji w działaniu. Wśród części rodzin występuje problem bezrobocia i alkoholizmu. Każda z rodzin boryka się z problemami finansowymi. W wyniku tych indywidualnych spotkań udało się pozyskać dwie matki do pomocy przy odrabianiu lekcji i innych działaniach podejmowanych na świetlicy.
Udało się również przeprowadzić 4 grupowe spotkania z rodzicami, w trakcie których prowadzona była praca nad umiejętnościami wychowawczymi, postawami rodzicielskimi i eliminowaniem kar cielesnych z procesu wychowawczego.
Poruszane były również tematy dotyczące:
- relacji małżeńskich,
- atmosfery rodzinnej,
- świadomości wartości.
Ogólnie odbyło się 80 spotkań indywidualnych z rodzicami w ich domach. 4 spotkania grupowe z rodzicami i 4 zebrania przeprowadzone zostały na terenie świetlicy. W sprawie 3 rodzin odbyły się kilkakrotne spotkania z kuratorami sądowymi.
Efekty pracy:
Dzięki pracy na świetlicy dało się zauważyć wiele istotnych zmian w zachowaniu dzieci. Zmiany te polegają na:
- znacznej poprawie wglądu w siebie, lepszej samoświadomości;
- wzroście akceptacji i szacunku dla samego siebie;
- lepszym rozumieniu swojego i innych zachowania;
- zadowalających kontaktach z innymi dziećmi;
- zgodnej współpracy w grupie;
- zwiększeniu się stopnia otwartości
- poczuciu przystosowania;
- znacznie lepszym radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w domu i w szkole,
- dzieci chętniej zaczęły rozmawiać o swoich rodzicach;

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy