Strategiczne działania warunkiem dalszego rozwoju Sochaczewa i powiatu

/ 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Strategiczne działania warunkiem dalszego rozwoju Sochaczewa i powiatu Inwestycje sochaczew

Strategiczne działania warunkiem dalszego rozwoju Sochaczewa i powiatu

Planowanie rozwoju miasta to złożony proces wymagający udziału  w nim mieszkańców. Nie zastąpi go propagandowy hałas czy namiastka w postaci budżetu obywatelskiego, a tym bardziej działania ukierunkowane na szybkie i iluzoryczne efekty. Planowanie rozwoju wymaga czasu i przygotowania dokumentów niezbędnych do późniejszego skonstruowania montażu finansowego z udziałem środków pozabudżetowych (m.in.unijnych) i skutecznej realizacji inwestycji rozwojowych.  Strategia rozwoju stanowi podstawę korzystania przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna opierać swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Po wstąpieniu Polski do UE strategia jest wskazywana, jako jeden z najważniejszych dokumentów (nadrzędny wobec innych dokumentów) w funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawiający kierunki rozwoju jednostki na najbliższe kilkanaście lat. Wiele samorządów miało gotowe strategie pod nowy okres finansowania już pod koniec ubiegłej kadencji.


Czy Sochaczew i powiat sochaczewski mają aktualne i spełniające wymogi dokumenty strategiczne?

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej została przygotowana strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta na lata 2004 - 2013, następnie skorygowana w 2008 r. i przedłużona  do 2015 roku. Przygotowany został również Plan Rozwoju Lokalnego Sochaczewa na lata 2004-2013 oraz aktualizowany na bieżąco Wieloletni Plan Finansowy. Wszystkie zrealizowane w ostatnich latach, z udziałem środków spoza budżetu miejskiego, większe inwestycje miejskie, jak: pl. Kościuszki i pl. Św. Dominika, sztuczne boisko w Chodakowie, targowisko miejskie, modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacja sanitarna, kramnice, wzgórze zamkowe, otoczenie Urzędu Miejskiego, były przewidziane w dokumentach strategicznych miasta.

Strategia Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego 2008-2013 utraciła już swoją aktualność. W ubiegłym roku monitowałem wspólnie z Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS) oraz Fundacją „Autonomia” o aktualizację tego dokumentu. W drugiej połowie 2014 r. podjęto się aktualizacji strategii powiatowej, ale czy te działania okażą się wystarczające na nową unijną perspektywę finansową 2014-2020?


W drugiej połowie roku rusza nabór wniosków z nowej perspektywy 2014-2020

W dniach 6 -7 maja Bank Gospodarstwa Krajowego zorganizował Ogólnopolską Konferencję dotyczącą finansowania projektów samorządowych pod znamiennym tytułem „ Czas na indywidualizację i innowacje”, gdzie dużo i praktycznie mówiono o możliwościach finansowania inwestycji samorządowych. Ucieszyłem się widząc wśród uczestników również burmistrza z  Sochaczewa, bo mógł on usłyszeć jak ważne dla pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie jest posiadanie dokumentów strategicznych oraz integracja i współpraca samorządowa.

Równolegle 6 maja odbyła się inauguracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Pierwsze nabory wniosków ruszą jeszcze w III i IV kwartale 2015 roku. W tym przypadku dokumenty strategiczne  będą również niezbędne.


Wizualizacje miejskie publikowane w mediach mają robić wrażenie

Architektoniczne koncepcje przemawiają do wyobraźni osób oczekujących na podobny końcowy efekt. Na razie burmistrz prezentuje mieszkańcom Sochaczewa wizualizacje zagospodarowania terenów nad Bzurą czy modernizacji obiektów sportowych przy MOSiR, ale do ich realizacji daleka i niepewna droga. Gdyby wkrótce pojawiła się możliwość sfinansowania tych pomysłów, miasto nie sprostałoby wymogom formalnym, ponieważ brakuje mu dokumentów strategicznych. Dlatego może dla oka mniej istotna, ale dla sukcesu miasta zdecydowanie ważniejsza jest wspólna z mieszkańcami praca nad nową strategią rozwoju miasta, nad programem rewitalizacji, strategią gospodarki niskoemisyjnej, czy strategią rozwiązywania problemów społecznych. Bez nich samorządy nie będą mieć szans na wsparcie środkami unijnymi.

Burmistrz Osiecki większość strategicznych dokumentów, aktualnych w poprzedniej kadencji, odziedziczył po burmistrzu Czubackim. Podobnie było z inwestycjami, które przyszło mu kontynuować lub realizować. Każda z nich poprzedzona była wieloletnimi staraniami i merytorycznym wysiłkiem. Nie jest sztuką wydawać zagwarantowane przez poprzedników środki finansowe. Wyjątkiem był realizowany w ostatnich latach, adresowany do samorządów,  rządowy program budowy żłobków pt. „Maluch”. Aby zwiększyć ilość miejsc w żłobkach, rząd wspierał finansowo wszystkie chętne samorządy.


Czy współpraca samorządowa jest możliwa?

Oczywiście w sferze deklaracji nie ma przeszkód. Natomiast powinno to być również widoczne w dokumentach strategicznych innych jednostek samorządowych. Przecież przedsięwzięcia np. z zakresu odnawialnych źródeł energii w jednostkach powiatowych dotyczą równocześnie obszaru miasta, czy niektórych gmin.

W dniu 13 maja br. sześć samorządów podpisało list intencyjny w sprawie projektu pod nazwą „Mazowiecka Dolina Bzury”. Mają go akceptować rady samorządowe. A co ze Stowarzyszeniem Samorządów Ziem Sochaczewskiej, które formalnie rozpoczęło działalność 28.10.2010 roku (data rejestracji)? Czy burmistrz, starosta, wójtowie i radni o nim zapomnieli?

Na koniec powtórzę kluczowe pytanie. Czy miasto i powiat mają aktualne dokumenty strategiczne? Zegar ruszył, więc pora to sprawdzić. Mam nadzieję, że przygotowanie dobrych dokumentów strategicznych w mieście i powiecie stanie się zadaniem ważniejszym niż głośne ostatnio reorganizacje samorządowe.


Jerzy Żelichowski

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy