Wójt Gminy Rybno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy informatyk (1 etat) w Urzędzie Gminy Rybn

 Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

4) wykształcenie wyższe w zakresie informatyki,

5) nieposzlakowana opinia,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

7) dobra znajomość zagadnień informatycznych,

8) znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux oraz pakietów biurowych Microsoft Office, Open Office,

9) znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Rybno, 96-514 Rybno, ul. Długa 20, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w terminie do dnia 12.08.2016 r. do godz. 15.00.

 

Zgłoszenie kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Otwarcie złożonych aplikacji nastąpi dnia 16 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00.

O terminie i miejscu przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej  Urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej   oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Rybno.

Wszystkie  dokumenty do ogłoszenia w załączniku 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (2)Autor tego artykułu: Gmina Rybno wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy