Wójt Gminy Rybno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości g

Rybno, dn. 22.05.2017r.

RGK 6840.2.2.2017

 

Wójt Gminy Rybno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kamieńszczyzna, stanowiących własność Gminy Rybno, na podstawie Uchwały Nr XXXII.141.2017 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2017r. oraz Zarządzenia Nr 34/2017 Wójta Gminy Rybno z dnia 12 kwietnia 2017r.

Działka nr ewid. 1 o pow. 0.6900ha ( RIVa -6000m², RV – 900m²) położona w obrębie Kamieńszczyzna, gm. Rybno na którą w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie jest założona księga wieczysta KW nr PL1O/00025228.

Opis nieruchomości: tereny rolnicze

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego – brak planu; Studium – tereny rolnicze

Sposób zagospodarowania przestrzennego; dopuszczone lokalizowanie obiektów budowlanych związanych bezpośrednio z produkcją rolną, warzywną, sadowniczą, dopuszczone powiększenie istniejących zagród wyłącznie w odległości do 80m od dróg publicznych.

Cena wywoławcza: 44.160,00zł

Wadium: 4.500,00zł

Postąpienie na przetargu: min. 1% ceny wywoławczej.

Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Przetarg odbędzie się dnia 27.06.2017r o godz. 11ºº na sali konferencyjnej  ( I piętro) Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96 – 514 Rybno.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 22.06.2017r. na konto Urzędu Gminy Rybno: B.S. Sochaczew Oddz. Rybno Nr 14 9283 0006 0034 0135 2000 0030. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która wygrała przetarg uchyla się od podpisania aktu  notarialnego.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Nie przystąpienie do podpisania aktu notarialnego  oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy Rybno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Działka nr ewid. 32 o pow. 0.1700ha (RIVb – 500m², RV 1200m²) położona w obrębie Kamieńszczyzna, gm. Rybno na którą w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie jest założona księga wieczysta KW PL1O/00025228/9.

Opis nieruchomości: tereny rolnicze

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego – brak planu; Studium – tereny zieleni towarzyszące ciekom wodnym.

Sposób zagospodarowania przestrzennego: zakaz lokalizowania obiektów budowlanych z wyjątkiem lokalizowania urządzeń wodnych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów realizowanych na gruntach rolnych

Cena wywoławcza: 27.030,00zł

Wadium: 2.700,00zł

Postąpienie na przetargu: min. 1% ceny wywoławczej.

Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Przetarg odbędzie się dnia 27.06.2017r o godz. 11³º na sali konferencyjnej  ( I piętro) Urzędu Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96 – 514 Rybno.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 22.06.2017r. na konto Urzędu Gminy Rybno: B.S. Sochaczew Oddz. Rybno Nr 14 9283 0006 0034 0135 2000 0030. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która wygrała przetarg uchyla się od podpisania aktu notarialnego .

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,                     nie później niż 3 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Nie przystąpienie do podpisania aktu notarialnego  oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Wójt Gminy Rybno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rybno, pok. Nr 13 lub pod nr tel. (46) 861-14-38 wewn. 28

 

                                                              Wójt Gminy Rybno

                                                                 /-/ Grzegorz Kropiak

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy