Wysokość zasiłków w Sochaczewie

/ 1 komentarzy
Zdjęcia i foto: Wysokość zasiłków w Sochaczewie Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Zasiłki oraz dodatki przysługujące osobom o niskich dochodach są tematem bardzo szerokim. Od 1 kwietnia 2016 działa program 500 plus, ale to nie wszystkie środki finansowe jakie można uzyskać od państwa. 


Od pierwszego dnia października wzrasta kryterium dochodowe, które uprawnia do pobierania zasiłków oraz dodatków. Jest to 528 zł na osobę w rodzinie, natomiast przy samotnej osobie dochód ten wynosi 701 zł. Ważną informacją jest, iż określając kryterium dochodowe trzeba odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne a także zaliczki na podatek dochodowy. 


Zasiłki to nie tylko pomoc dla osób posiadających dzieci. Jest również szeroka grupa, która może starać się o pomoc finansową dla własnej osoby lub określony cel. 


Kto zatem może ubiegać się o pomoc?


Rodzina 500 plus
–pomoc zyskujemy składając wniosek do UM Sochaczew,  tu kryterium dochodowe to 800 zł na osobę w rodzinie przy określaniu kwoty wypłacanej na pierwsze dziecko. Program obejmuje drugie i kolejne dziecko i tu już nie bierze się pod uwagę dochodu rodziców. 

 

Świadczenia z MOPS Sochaczew 


Zasiłek stały - Przede wszystkim mogą pobierać osoby niepełnosprawne oraz niezdolni do pracy na przykład z powodu wieku (Ci, którzy nabyli prawo do emerytury). Wysokość zasiłku stałego to kwota od 30 do 645 zł, a ustala się ją obliczając różnicę pomiędzy dochodem a kryterium dochodowym. 


Zasiłek okresowy – na taką pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne, długotrwale chorujące, bezrobotni a także oczekujący na przyznanie renty lub emerytury. Aby uzyskać pomoc w ramach zasiłku okresowego należy obliczyć różnicę między realnym dochodem a kryterium dochodowym ale sama kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 procent tej różnicy. Najniższa kwota zasiłku to 20 zł miesięcznie.

 

Zasiłek celowy -  osoby potrzebujące pomocy na konkretny cel także mogą liczyć na pomoc MOPS. Jeśli brakuje środków na zakup leków, jedzenia, odzieży, węgla można ubiegać się o zasiłek celowy. Sytuacje które kwalifikują się do uzyskania pomocy to zdarzenia losowe, zakup biletu na przejazdy komunikacją miejską do lekarza lub rehabilitację czy organizacja pogrzebu. Wysokość zasiłku jest uznaniowa. Należy pamiętać, iż istnieją sytuację w których można starać się o specjalny zasiłek celowy przekraczając kryterium dochodowe. Są to sytuacje związane między innymi z ciężką chorobą. Do takich wydatków mogą kwalifikować się także wydatki na wyżywienie dzieci w szkole lub przedszkolu. Kwota przyznanego specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć 528 zł oraz 701 zł w przypadku osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe. 


Zasiłek rodzinny – osoby sprawujące opiekę nad małoletnimi mogą ubiegać się o pomoc z tytułu zasiłku rodzinnego. Dochód w tym przypadku nie powinien przekraczać 674 zł na osobę oraz jeśli występuje niepełnosprawność dziecka 764 zł. Zasiłek rodzinny to kwota 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia, 135 zł na dziecko od 18 do 24 roku życia. Tutaj ważną informacją jest, iż dodatkowo przysługuje kwota 95 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej czyli troje lub więcej dzieci.  


Zasiłek pielęgnacyjny – o taką formę mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze po 75 roku życia z także Ci, którzy nie mogą poradzić sobie w życiu. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 184,42 zł i nie jest od zależny od kryterium dochodowego. Osoby zajmujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy i wynosi on 620zł  a kryterium dochodowe to 764 zł na osobę oraz świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1474 zł.  


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. "becikowe"– tutaj dochód na osobę w rodzinie nie powinien przekroczyć 1922 zł a wypłacona kwota to 1000 zł

Dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka
– jednorazowo wypłacane 1000 zł . Kryterium 674 zł / 764
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym – kwota 400 zł miesięcznie 
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – ustalenie tego świadczenie jest możliwe gdy opiekun dziecka nie ma zasądzonych alimentów np. z powodu nieznanego ojca lub nieżyjącego drugiego opiekuna. Kwota takiego dodatku to 193 zł (273 gdy dziecko jest niepełnosprawne) na jedno dziecko i nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (546 zł na wszystkie dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90 zł miesięcznie dla dziecka do 5 roku życia oraz 110 zł powyżej 5 roku do 24 lat. 


Opiekunowie mogą liczyć na dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – raz w roku 100 zł na dziecko. Jeśli dzieci chodzą do szkoły poza miejscem zamieszkania można starać się o pokrycie kosztów zamieszkania dziecka poza domem i będzie to 113 zł lub na same dojazdy 69 zł. 


Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mogą złożyć wniosek o świadczenie „Za Życiem”. Jest to jednorazowa zapomoga w kwocie 4000 zł.


Świadczenia niepieniężne jakie prowdzi sochaczewski urząd to praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, pomoc rzeczowa,sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia, specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domach pomocy społecznej.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (1)

robroyrobroy
0
.zusy,podatki,podwyżki energii i innych mediów, bo VAT spływa do państwowej kasy (2018-10-26 18:25)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy