Zajęcia klubowe w WTZ

Zdjęcia i foto: Zajęcia klubowe w WTZ Opieka społeczna sochaczew

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

 

Zasady składania i tryb rozpatrywania wniosków i wystąpień oraz udzielania dofinansowań

1.        Wnioski o dofinansowanie w ramach programu składane są corocznie przez podmioty prowadzące WTZ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, w terminie do 10 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

2.        Wniosek o dofinansowanie, powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące liczby beneficjentów według stanu faktycznego na miesiąc złożenia wniosku, z rozróżnieniem:

1)        liczby osób niepełnosprawnych, które były uczestnikami danego WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia, a które są beneficjentami programu zgodnie z zapisem w rozdz. V ust. 1 pkt 1) Programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”, z zastrzeżeniem postanowień art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.1076);

2)        liczby osób niepełnosprawnych znajdujących się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ;

3)        do wniosku należy dołączyć projekt planu działalności oraz regulaminu organizacyjnego zajęć klubowych, o których mowa w rozdz. VII ust. 4 pkt 1) i 2) Programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”,.

3.        Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1-3 samorząd powiatowy, w terminie o którym mowa w ust. 5, składa wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację programu do Oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby władz samorządu powiatowego. 

 

Szczegółowe zasady Programu znajdują się tu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/tresc-programu/

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy