Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7011.6.4.2016

Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku usługowo mieszkalnego na pomieszczeni a biurowe GOPS”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy części powierzchni pierwszego piętra budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Rybnie, ul. Parkowa 1 na potrzeby zmiany sposobu użytkowania fragmentu budynku na pomieszczenia biurowe GOPS. Obecnie budynek wykorzystywany jest w dwóch funkcjach, pierwsza zlokalizowana na parterze budynku stanowi zakład opieki zdrowotnej, druga na pierwszym piętrze stanowi częściowo pustostan, a w części pomieszczenia wykorzystywane są na biurowe. Projekt przewiduje przekształcenie pustostanu na powierzchnię biurową i połączenie z już istniejącą.

W zakresie opracowania przewiduje się poprawę komunikacji wewnętrznej na piętrze poprzez likwidację różnic poziomów poszczególnych posadzek. W zakresie opracowania przewiduje się przebudowę części układu pomieszczeń istniejącego biura oraz pustostanu. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, robót murowych, tynkowania, robót remontowych i renowacyjnych, wymianę instalacji sanitarnej, wykonanie wentylacji i wymianę instalacji elektrycznej.

Na piętrze znajduje się również mieszkanie lokatorskie - nie objęte opracowaniem.

·      Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Projekt budowlany, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią  integralne części zamówienia.

·      Wskazane jest by Wykonawca dokonał we własnym zakresie wizji obiektów obejmujących przedmiot zamówienia i ich otoczenia oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

·      Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane ze zużyciem wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, stworzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy po zakończeniu prac, ubezpieczeniem budowy, wykonaniem zabezpieczania terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót), zgodnie z BHP, odbiorami wykonanych robót, niezbędne próby i badania, w tym badania laboratoryjne (jeżeli przewidziano w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), koszty dodatkowe związane z wykonaniem robót w dniach ustawowo wolnych od pracy, inne wyżej nie wymienione koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, oględziny obiektów i terenu przyszłego placu budowy oraz analiza dokumentacji projektowej, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania i oddania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 16.08.2016 roku, do godziny    10.00 w ostemplowanej, nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie na adres: Urząd Gminy Rybno,  ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.08.2016 r. o godzinie 10.15.

Osobą uprawnioną  do kontaktów  z Wykonawcami jest: Bożena Szyperek

Pełna dokumentacja zapytania oraz wszystkie załączniki znajdują się w załączonych dokumentach 


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (9)Autor tego artykułu: Gmina Rybno wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy