Zapytanie ofertowe nr sprawy RGK.7021.1.18.2016

   Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych dróg gminnych na terenie Gminy Rybno oraz przeglądów podstawowych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych.

Przeglądy dróg obejmują wykonanie oceny stanu technicznego wszystkich elementów drogi, opracowanie protokołów z kontroli dla każdej drogi, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem danych z przeglądów, przekazanie materiałów w postaci papierowej. Długość dróg gminnych objętych przeglądem – 70 km.
Przeglądy obiektów mostowych obejmują ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, ocenę jego estetyki oraz otoczenia, stwierdzenie wszystkich widocznych uszkodzeń obiektu i jego wyposażenia, sprawdzenie wykonania zaleceń z przeglądu poprzedniego, stwierdzenie ewentualnej konieczności wykonania ekspertyzy stanu technicznego, opracowanie protokołów z kontroli dla każdego obiektu, podpisanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem danych z przeglądów, przekazanie materiałów w postaci papierowej. Ilość obiektów mostowych objętych przeglądem – 3 obiekty.

Okresowa kontrola dróg gminnych oraz obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Rybno, musi być wykonana zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

2.    Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia.

1) Okresowa kontrola dróg gminnych (przegląd roczny i pięcioletni)
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przeprowadzania przeglądów okresowych dróg,

b) Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy wykaz dróg gminnych oraz ich przebieg,
c) W ramach kontroli zostanie dokonana:
-  wizualna ocena stanu technicznego nawierzchni jezdni i pozostałych elementów pasa drogowego
-  ocena sposobu wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu.
d) Przegląd dróg gminnych musi być przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do kontrolowania stanu technicznego dróg, należącą w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
e) Każda ocena, określająca stan techniczny wybranej grupy elementów występujących na danym odcinku referencyjnym drogi, dodatkowo powinna być opatrzona indywidualnym, odpowiednim dla danej sytuacji, opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem.
f) Po dokonaniu okresowej kontroli Wykonawca opracuje protokoły z kontroli dla każdej drogi w wersji papierowej:
-  protokół z kontroli dla każdej drogi wraz z danymi z przeglądu – w ilości 1 egz., protokoły należy sporządzić zgodnie z numeracją i nazwą dróg
-  zestawienie zbiorcze danych technicznych dróg w rozbiciu na powierzchnie, rodzaj nawierzchni, długość drogi – w ilości 1 egz.

2) Okresowa kontrola obiektów mostowych (przegląd podstawowy).
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób, wynikający z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, dotyczących przeprowadzania przeglądów okresowych obiektów mostowych,

b) Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy wykaz obiektów mostowych oraz ich lokalizację.
c) W ramach kontroli zostanie dokonana:
-  wizualna ocena stanu technicznego obiektów mostowych i ich przydatności do użytkowania,
-  ocena estetyki i otoczenia obiektów mostowych,
-  ocena wszystkich widocznych uszkodzeń poszczególnych obiektów i ich wyposażenia,
-  ocena zmian powstałych w czasie użytkowania obiektów,
-  ocena konieczności wykonania ewentualnej ekspertyzy stanu technicznego,
-  ocena sposobu wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu.
d) Przegląd obiektów mostowych musi być przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do kontrolowania stanu technicznego obiektów mostowych, należącą w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
e) Po dokonaniu okresowej kontroli Wykonawca opracuje protokoły z kontroli dla każdego obiektu mostowego w wersji papierowej:
- protokół z kontroli dla każdego obiektu mostowego wraz z danymi z przeglądu - w ilości 1 egz..

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2016 r.

Miejsce i termin  złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 26.10.2016 roku, do godziny    10.00 na adres : Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

.Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.10.2016 r. o godzinie 10.15.

Osobą uprawnioną  do kontaktów  z Wykonawcami jest: Bożena Szyperek      


Szczegółowy opis zapytania oraz formularze w załączniku     

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (4)Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy