Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Projekty unijne - DPS

1.„Adaptacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”
DZIAŁANIA 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013


Cel główny projektu:
Poprawa dostępności i jakości infrastruktury o charakterze społecznym w powiecie sochaczewskim.

Projekt obejmował:
- budowę dwóch budynków odpowiednio: kuchni z jadalnią i budynku mieszkalnego dla pensjonariuszy oraz przystosowanie już istniejącego budynku, który przejął funkcję administracyjną. Budynki połączone są ze sobą za pomocą łącznika i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- wyposażeniu budynku: sali do rehabilitacji, magazynów (żywnościowego, chemicznego, odzieżowego), gabinetu zabiegowego wraz z salą z konsolką, pokoi mieszkalnych, kaplicy, oraz pokoju pro morte, sali do terapii, pomieszczeń działu gospodarczego, pomieszczeń kuchennych, terenu rekreacyjnego;
- wyrównanie terenu wokół budynków, wybudowanie drogi gospodarczej do części kuchennej i kotłowni od strony północno-wschodniej działki;
- wykonanie części rekreacyjnej dla pensjonariuszy wzdłuż zachodniej elewacji budynku mieszkalnego;
- wymiana ogrodzenia wraz z istniejącymi bramami i furtkami;
- wykonanie miejsc parkingowych.

W wyniku realizacji zadania powstał nowoczesny kompleks, spełniający wszelkie standardy dla tego typu placówek. W pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (wykonane podjazdy i montaż windy) z bardzo dobrze wyposażonymi salami do rehabilitacji, terapii, gabinety specjalistyczne, przestronne pokoje mieszkalne dla pensjonariuszy, kaplica, kuchnia, stołówka, wydzielone miejsca dla administracji.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Całkowita wartość projektu: 7 273 071,20 PLN
Kwota dofinansowania: 5 113 319,59 PLN
Beneficjent: Powiat Sochaczewski

Informacja w ramach promocji projektu DPS informacja_dps.doc

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu


2. Przedmiotem projektu jest „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja Gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 153.000.000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 180.000.000,00 zł
Beneficjent: samorządy województwa mazowieckiego


Celami Projektu BW są:
1) promocja gospodarcza Mazowsza poprzez:
a) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza,
a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej - INSPIRE,
b) opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologiach teleinformatycznych, ułatwiających jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenia geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie wewnętrznego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji;
2) wparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienie na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;
3) aktywizacja obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomości poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formuowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Informacja w ramach promocji projektu Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu3. Przedmiotem projektu jest „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Wartość dofinansowania: 51.000.000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 60.000.000,00 zł
Beneficjent: samorządy województwa mazowieckiego


Celami Projektu EA są:
1) poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek poprzez:
a) uzyskanie wyższego poziomu standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów,
b) wdrożenie standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej;
2) zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej;
3) usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez:
a) umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną (e-Government),
b) zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administracje publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Informacja w ramach promocji projektu Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie