Regulamin korzystania z portalu www.e-Sochaczew.pl


 1. Właścicielem, Wydawcą i Administratorem portalu e-Sochaczew.pl jest Fundacja e-Sochaczew.pl, ul. Hanki Sawickiej 3 B 96-500 Sochaczew. 
 2. Dostęp do forum, komentarzy wiadomości, "Najlepszych wiadomości z pierwszej ręki" oraz innych narzędzi i usług dostępnych w portalu e-Sochaczew.pl (z wyłączeniem działu OGŁOSZENIA) wymaga autoryzacji poprzez założenie wirtualnej wizytówki użytkownika portalu e-Sochaczew.pl

 3. Usługi dostępne dla użytkowników (na zasadach opisanych w pkt.1 niniejszego regulaminu) w portalu e-Sochaczew.pl udostępniane są bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Użytkownicy portalu nie czerpią również żadnych finansowych korzyści płynących z użytkowania portalu, ani nie mają prawa do składania takich roszczeń w przyszłości.

 4. Zamieszanie ogłoszeń w dziale OGŁOSZENIA wymaga uiszczenia opłaty zgodnej z cennikiem i REGULAMINEM SERWISÓW SMS (link: https://e-sochaczew.pl/dodaj-internet.html ). Portal  e-Sochaczew.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z portalu (bez zwrotu opłaty) zawierających treści niezgodnych z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

 5. Użytkownik serwisu otrzymuje pełny dostęp do forum, komentarzy newsów, newsów z pierwszej ręki i felietonów oraz innych narzędzi i usług (z wyłączeniem działu OGŁOSZENIA)

 6. Wirtualna wizytówka użytkownika w portalu e-Sochaczew.pl zakładana jest automatycznie po zapoznaniu się przez użytkownika z niniejszym regulaminem, jego akceptacją i wypełnieniem formularza rejestracyjnego.

 7. Zaakceptowanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez wydawcę w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).

 8. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.

 9. Portal e-Sochaczew.pl nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje portal e-Sochaczew.pl, w tym za treść komentarzy i ogłoszeń, newsów, felietonów oraz w szczególności informacji publikowanych w ramach opcji „Najlepsze wiadomości z pierwszej ręki” z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

 11. Publikując jakiekolwiek treści na potalu e-Sochaczew.pl użytkownik upoważnia portal 'e-Sochaczew.pl’ , udziale niewyłącznej licencji na wykorzystanie przez e-Sochaczew.pl, a w tym do:

  a. zapisywania, przetwarzania i przechowywania zgłoszonych materiałów w bazie danych;
  b. publikowania i rozpowszechniania materiałów w Internecie, w tym przede wszystkim w portalu 'e-Sochaczew.pl' i poza nim, w tym w formie papierowej;
  c. zwielokrotnienia materiałów (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  d. wykorzystania materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej
  w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
  e. odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania materiałów w sieci Intern-et w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  f. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego materiału, w tym przekazywania materiałów agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalność;
  g. prawo wykorzystania materiałów w celu promocji i reklamy;

 12. Publikując jakiekolwiek treści w portalu 'e-Sochaczew.pl' użytkownik oświadcza, że:

  a. ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem lub filmem oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia lub filmu, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z wiadomości lub zdjęcia obejmujące w szczególności prawo do prezentowania wiadomości lub zdjęcia w internecie;
  b. informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu lub filmie jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd;
  c. osoby utrwalone w wiadomościach lub zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w sieci internet. 13. Portal e-Sochaczew.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia treści opublikowanej przez użytkownika (a w tym także treści płatnych), jeśli naruszała ona będzie czyjeś dobra osobiste, ogólnie przyjęte normy społeczne, przepisy obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

 14. Portal e-Sochaczew.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do portalu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia. 

 15. Portal e-Sochaczew.pl zastrzega sobie prawo do likwidacji wirtualnej wizytówki użytkownika portalu (a tym samym pozbawienia praw określonych w pkt.4 niniejszego regulaminu) jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku wykorzystywania portalu niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

 16. Portal e-Sochaczew.pl zapewnia każdemu użytkownikowi portalu 'e -Sochaczew.pl' dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia po uprzedniej autoryzacji na jego bezpiecznej stronie profilowej.

 17. Portal e-Sochaczew.pl nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy użytkowników portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

 18. Portal e-Sochaczew.pl zastrzega sobie prawo do przesyłania do użytkowników za pomocą poczty elektronicznej treści informacyjnych i reklamowych pochodzących od Fundacji e-Sochaczew.pl.

 19. Portal e-Sochaczew.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.