Tag: przebudowa dróg w sochaczewie - opinie i zdjęcia

udostępnij: 
W tej zakładce znajdziesz wszystko na temat przebudowa dróg w sochaczewie co dotychczas zostało opublikowane w portalu wedkuje.pl. Czytając o przebudowa dróg w sochaczewie dowiesz się więcej także o przebudowa drogi, znajdziesz informacje na temat przebudowa dróg oraz .

Wiadomości i zdjęcia - przebudowa drogi, przebudowa dróg


 - Przebudowa drogi w gminie Teresin

Przebudowa drogi w gminie Teresin

Rozbudowa odcinka drogi została wykonana zgodnie z wytycznymi inwestora. Wykonano wymianę konstrukcji nawierzchni ulicy, przebudowę (korektę) istniej…


 - Inwestycje drogowe w gminie Rybno

Inwestycje drogowe w gminie Rybno

enie poboczy kruszywem łamanym. Droga zostanie również poszerzona. Gmina Rybno rozstrzygnęła także przetarg dotyczący wykonania dokumentacji proj…


 - Przebudowa drogi 577 w Iłowie

Przebudowa drogi 577 w Iłowie

zpieczeństwa w ruchu na przedmiotowych drogach powiatowych, jak również wykonania remontu tych dróg po zakończeniu wojewódzkiej inwestycji, włączając … - Przebudowa drogi powiatowej w Matyldowie

Przebudowa drogi powiatowej w Matyldowie

z nowej nawierzchni mogą cieszyć się mieszkańcy Matyldowa w Rybnie. Zostały wykonane prace takie jak: frezowanie, wyrównanie istniejącej podbudowy, uz…
 - Wójt otrzymał absolutorium

Wójt otrzymał absolutorium

rzymało się od głosu. Nazywanie nas opozycją to jest przykra sprawa. Mamy ten sam cel – dobro gminy – mówiła jedna z radnych krytyku…


 - Odbyła się sesja Rady Gminy

Odbyła się sesja Rady Gminy

w inscenizacji prezentującej sejmik uczniowski w rocznicę uchwalenia Konstytucji III Maja wystąpiła młodzież z SP w Kapturach pod kierunkiem Iwony G…


 - Nowa droga w Zalesiu

Nowa droga w Zalesiu

Zalesia w tutejszej gminie  doczekali się nowej drogi. W październiku b.r. została bowiem ukończona inwestycja prowadzona pod nazwą „Prze…


 - Absolutorium dla wójta

Absolutorium dla wójta

iała jedna z radnych w odpowiedzi na słowa wójta, który odniósł się do jej aktywności w temacie sterylizacji bezpańskich kotów. Za sprawą tej radnej…

Przetarg nieograniczony RGK.271.5.2017

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i od…

 - Nowe podatki na sesji

Nowe podatki na sesji

gminy, lecz ludzie, którzy zapomnieli lub nie chcą zapłacić. Inne, nowe stawki podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych zostały…


 - Nadzwyczajna sesja

Nadzwyczajna sesja

ze w tym roku przy udziale środków z budżetu państwa zostanie bowiem przebudowana także droga w Nartach. Władze gminy, jak widać nie zasypują grusze…


 - Remont mostu: co nas jeszcze czeka?

Remont mostu: co nas jeszcze czeka?

>III etap – strona południowa odcinek od pl. Świętego Dominika do ulicy Rozlazłowskiej (łącznie z mostem)– prace brukarskie, prace elektry… - Absolutorium dla wójta

Absolutorium dla wójta

Gminy dokonała zmian w budżecie, przyjęła regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, podjęła uchwały: w sprawie określenia sposobu i zakre…


Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

>Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Wszystkie niezbędne dokumenty do przetargu znajdują się w …


 - Opłatkowa sesja

Opłatkowa sesja

brad rozpoczęła się część nieoficjalna posiedzenia, podczas której najstarszy wiekiem radny odczytał fragment pisma świętego o narodzeniu Chrystusa,… - Co ratusz planuje nad Bzurą?

Co ratusz planuje nad Bzurą?

ka fundamentów/piwnicy wyburzonej części przystani kajakowej; -     przebudowa drogi od ul. Stanisława Moniuszki do przystani…
 - Droga w Białocinie uroczyście oddana

Droga w Białocinie uroczyście oddana

1620 m b oraz nr 380208W w miejscowości Iłów-Narty o dł. 600 m b”. W zakres prac wchodziły m.in.: roboty pomiarowe i przygotowawcze, wykonani… - Odbyło się VI posiedzenie sesji

Odbyło się VI posiedzenie sesji

ścieżek rowerowych, budowa wodociągów oraz kanalizacji, a także budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto, na ostatnim posiedzeniu ses…


Informacja z VI Sesji Rady Gminy.

ormowała, że odbyło się spotkanie z Przedstawicielem Nadleśnictwa i ustalono, że przed wejściem z wywozem drewna z lasu, przeprowadzony zostanie prze…


 - Promesa dla Wójta - 22.03.2015

Promesa dla Wójta - 22.03.2015

ugości 600 m b. Wysokość dotacji wynosić będzie 679 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Dot…
Porozumienia są możliwe

”, a wykonawcą – firma Budmax z Bolimowa. Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową nowego chodnika to koszt ok. 360 tysięcy złotych. R…
 - Letnie inwestycje Drogowe

Letnie inwestycje Drogowe

działania (albo ich brak) włodarza Sochaczewa i z pokorą czekać na rozwój miasta i racjonalnie ( w końcu) gospodarowanie publicznymi środkami? Rozma…


Okopy z nową drogą

istotne, obecnie remontowany odcinek połączy dwie drogi gminne, tworząc przy tym spójny ciąg komunikacyjny. Mieszkańcy zabiegali o przebudowę tego od…