Program wyborczy sochaczewskich Bezpartyjnych Samorządowców

/ 16 zdjęć
Zdjęcia i foto: Program wyborczy sochaczewskich Bezpartyjnych Samorządowców Wybory samorządowe 2018 sochaczew
+11
> POBIERZ PLIK PDF Z PROGRAMEM <

__________________________________________________________________________________

PROGRAM DLA MIASTA SOCHACZEW (wybory do Rady Miejskiej w Sochaczewie)

 1. Uporządkowanie finansów miasta. Zmniejszenie wydatków na administrację i ograniczenie wydatków bieżących. Zastopowanie niebezpiecznego dla rozwoju zadłużania miasta.
 2. Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych i norweskich w celu finansowania poprawy jakości życia mieszkańców miasta.
 3. Przywrócenie partnerskiego zarządzania oświatą. Powrót samorządności do placówek oświatowych i likwidacja scentralizowanego zarządzania oświatą.
 4. Budowa sal gimnastycznych dla SP2 na Boryszewie i SP7 w Chodakowie.
 5. Dalsze prace nad zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych nad Bzurą i Utratą – konieczność kompleksowego opracowania planu dla tych terenów z ich podziałem funkcjonalnym i różnymi wariantami rozwiązań (sezonowa gastronomia, plaże, boiska, siłownie zewnętrzne, infrastruktura do turystyki i rekreacji wodnej itp.).
 6. Rekreacyjne zagospodarowanie boryszewskiego zalewu.
 7. Kompleksowa rozbudowa stadionów Orkana i Bzury. Dostosowanie istniejącej bazy sportowej do wymogów XXI w.
 8. Większe wsparcie dla klubów sportowych, z nastawieniem nie tylko na udział ale i na wynik.
 9. Pomoc przy budowie nowego toru motocrossowego, celem utrzymania tradycji motorowych Sochaczewa.
 10. Podjęcie próby zatrzymania niekorzystnego trendu wyludniania się miasta (1997 r.: 39 700 mieszkańców, 2018 r.: 34 700 tys. mieszkańców!).
 11. Przyciągnięcie poważnych inwestorów na pola czerwonkowskie, co pozwoliłoby stworzyć nowe miejsca pracy.
 12. Inspiracja i wsparcie dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, w tym również budowa bloków komunalnych.
 13. Podjęcie próby obniżenia opłat za wodę i kanalizację lub rozważenie dopłat do cen wody i ścieków. Racjonalizacja gospodarki ciepłowniczej i obniżenie opłat.
 14. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi, obniżenie kosztów ponoszonych przez Sochaczewian.
 15. Pełna gazyfikacja miasta, w tym zapewnienie niezwłocznego dostępu do gazu zakładom produkcyjnym w mieście.
 16. Budowa trasy północ-południe, przynajmniej w zakresie łącznika między Warszawską, a Trojanowską.
 17. Wykonanie studium urbanistycznego w zakresie realnej do wykonania korekty sieci drogowej Sochaczewa, celem usprawnienia płynności ruchu w mieście.
 18. Kontynuacja utwardzania dróg na osiedlach mieszkaniowych.
 19. Budowa nowych ścieżek rowerowych i korekta istniejących „ścieżek rowerowych”.
 20. Połączenie Zatorza z Centrum miasta poprzez dokończenie budowy ul. Gwardyjskiej oraz inicjację budowy pełnoprawnego zjazdu z obwodnicy na wysokości Janówka Duranowskiego (pozwoliłoby to ożywić inwestycyjnie tereny tam się znajdujące).
 21. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej (w zakresie rozkładu jak i jakości taboru). Komunikacja miejska powinna być maksymalnie dostosowana do potrzeb szkół, zakładów pracy jak i mieszkańców korzystających z usług PKP.
 22. Most na Bzurze na wysokości Kistek, a nie tzw. kładki, połączony z nowymi drogami dojazdowymi, które powinny być poprowadzone tak, by umożliwić zagospodarowanie dotychczas niezabudowanych terenów (łącząc ul. 600-lecia z Gawłowską). Należałoby rozważyć przebicie się od ul. 600-lecia do ul. Łąkowej, by można było wygodnie przejechać z Wypaleniska na Karwowo.
 23. Deptak na ul. Warszawskiej, docelowo od 600-lecia do Rynku (Placu Kościuszki). Możliwość zastąpienia w ruchu drogowym ulicy Warszawskiej poprzez doprowadzenie ul. Olimpijskiej i Ułanów Jazłowieckich do ul. Traugutta.
 24. Rewaloryzacja muszli koncertowej. Obecny obiekt wymaga likwidacji, niemniej nowa propozycja burmistrza Osieckiego wydaje się przerostem formy nad treścią. Planowany jest budynek znacznie większy od istniejącego, o wątpliwych walorach estetycznych i akustycznych. Należałoby wzorem istniejących amfiteatrów pod zamkami w Olsztynie i Lidzbarku Warmińskim zaproponować rozwiązanie innego typu, na zasadzie „im mniej tym więcej”. Kompleksowy remont siedzisk, wraz z wprowadzeniem całej infrastruktury (garderoby, toalety, inne pomieszczenia zaplecza) pod trybuny, a w miejscu obecnej sceny z zadaszeniem plac, na którym w przypadku imprez (np. „Dni Sochaczewa”) rozstawiana byłaby scena plenerowa, zapewniłyby pełną ekspozycję Wzgórza Zamkowego. Przywrócenie nazwy święta „Dni Sochaczewa” i przeniesienie ich na Podzamcze. Podjęcie próby odświeżenia formuły imprezy.
 25. Wykonanie drugiego etapu prac konserwatorskich dla ruin zamku, co zgodnie z niezrealizowanymi pierwotnymi założeniami, znacznie lepiej pozwoliłoby wykorzystywać turystycznie, edukacyjnie oraz rekreacyjnie pozostałości najcenniejszego sochaczewskiego zabytku (konieczny program i projekt konserwatorski). Działania te powinny być ściśle powiązane z zagospodarowaniem Podzamcza, w tym budową nowej muszli koncertowej.
 26. Upamiętnienie miejsc związanych z wielokulturowością Sochaczewa.
 27. Usprawnienie działalności Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą – poszerzenie oferty, rozbudowa usług i powierzchni wystawowej, pogłębienie działalności o temat historii Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej z okresów wcześniejszych od XX w. (wsparcie Urzędu Miejskiego przy kompleksowym programie rewaloryzacji i modernizacji, którego wymaga placówka).
 28. Pogłębienie współpracy z Muzeum Kolei Wąskotorowej, będącym największą turystyczną atrakcją Sochaczewa (30 tys. zwiedzających rocznie): budowa zintegrowanej oferty turystycznej, działania wspomagające jakość infrastruktury (wsparcie Urzędu Miejskiego przy kompleksowym programie rewaloryzacji i modernizacji, którego wymaga placówka).
 29. Pogłębienie współpracy z Muzeum Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, będącym największą turystyczną atrakcją powiatu sochaczewskiego (100 tys. zwiedzających rocznie). Poprawa komunikacji z jednostką, poprawa systemu informacji o transporcie szczególnie na stacji PKP.
 30. Powrót do autentycznej współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Utworzenie w Kramnicach Centrum Organizacji Pozarządowych.
 31. Większe wsparcie dla organizacji pozarządowych w ramach miejskich konkursów ofert, szczególnie w zaniedbywanych dotychczas obszarach.
 32. Utworzenie Rady Seniorów i przywrócenie miejskiej pomocy społecznej dawnej roli lidera krajowego.
 33. Budowa kolejnego żłobka w Chodakowie, a także przedszkola i żłobka za Bzurą.
 34. Zwiększenie ilości imprez wykorzystujących w sposób twórczy i pogłębiony bogatą historię Sochaczewa.
 35. Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Centrum Sochaczewa, jako pretekst do podjęcia działań inspirujących oraz aranżujących poprawę i niezbędne uzupełnienia w architekturze historycznego Centrum miasta.
 36. Program wspierający prywatnych właścicieli kamienic i budynków w korygowaniu i uspójnianiu architektury w określonym przez Magistrat kierunku.
 37. Wprowadzenie programu ułatwiającego właścicielom remont obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków, Wojewódzkiej bądź Gminnej Ewidencji Zabytków (np. kamienica Farna 13, dwór w Chodakowie, pałac w Gawłowie, grobowiec mułły itd.).
 38. Budowa kompleksowej sochaczewskiej oferty turystycznej, integrującej wszystkie gotowe do współpracy podmioty z miasta i powiatu.
 39. Pomoc dla ogrodów działkowych. Rodzinne ogrody działkowe na terenie Sochaczewa będą mogły ubiegać się o środki na zadania związane z ich rozwojem. Dotacje będą mogły być przeznaczone m.in. na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej, obejmującej budynki i budowle, na ogrodzenia, drogi i alejki ogrodowe, place zabaw, świetlice, sieci wodociągowe i energetyczne.
 40. Inicjatywa budowy nowoczesnego schroniska dla bezdomnych zwierząt, w miarę możliwości wespół z innymi gminami powiatu sochaczewskiego. Stworzenie w oparciu o schronisko ośrodka edukacji ekologicznej.
 41. Utworzenie osiedlowych „psich parków”.

Poznaj dodatkowe elementy Programu wyborczego dla Sochaczewa naszego kandydata na burmistrza – Marka Gołkowskiego

Zobacz kandydatów do Rady Miejskiej z Komitetu Bezpartyjni Samorządowcy

PROGRAM DLA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO (wybory do Rady Powiatu)

 1. Przywrócenie podmiotowości dyrektorom oraz samorządności i samodzielności finansowej szkół powiatowych, likwidacja kosztownego powiatowego zespołu edukacji.
 2. Poprawa stanu infrastruktury sportowej i bazy szkoleniowej w szkołach powiatowych.
 3. Poprawa warunków funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).
 4. Troska o rozwój Szpitala Powiatowego i poprawę jakości świadczonych usług medycznych.
 5. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie powiatu oraz rozwiązanie problemu parkowania przy dworcu PKP.
 6. Współpraca i pomoc gminom w rozwiązywaniu problemów o charakterze ponadlokalnym.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.         

Zobacz kandydatów do Rady Powiatu z Komitetu Bezpartyjni Samorządowcy 3.6
Oceń
(19 głosów)

 Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy